Encefalitt

Les om encefalitt i akuttveileder

Kort om

Encefalitt defineres som inflammasjon i hjernens parenkym. Det er mange mulige årsaker, og ofte finner man ikke sikker etiologi. I en prospektiv studie fant man sikker eller sannsynlig etiologisk agens hos 16%; av dem var det 69% virale, 20% bakterielle, 7% prion, 3% parasitter, 1% sopp. Ikke infeksiøs årsak (autoimmun, vaskulitt, malignitet, metbolsk) ble funnet hos 8%.1 

Årsaker

Virus Andre infeksiøse Autoimmune
Herpes simplex virus (HSV 1 og HSV2)
Varicella zoster (VZV)
Tick borne encephalitis (TBE)
Epstein Barr (EBV)
Humant herpes virus 6 (HHV 6)
Adeno, Entero, Polio, Influensa A, Morbilli, Parotitt, Rubella, HIV, Hepatitt E,
Japanese B, West Nile, Rabies, Eastern equine encephalitis2
Ukjent etiologi (50–60 %)
Opportunistiske (immunsupprimerte)
Cytomegalo(CMV), 
JC-virus (PML)
Borrelia
Mycoplasma
Chlamydia
Listeria
Legionella
Tbc
Cerebral malaria
Cysticercose
Akutt disseminert encefalomyelitt (ADEM)
Akutt hemorrhagisk leukoencefalitt (AHLE)

Ofte paraneoplastiske:
Limbisk encefalitt,
Anti-NMDA receptor encefalitt

Se oversiktskapittel om utredning og behandling av paraneoplastiske syndromer.
Opportunistiske (immunsupprimerte)
Sopp (Candida, kryptokokker, aspergillus mm). Kan også forekomme hos immunkompetente. Les mer3
Toxoplasmose4

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Endret bevissthet, endret personlighet, forvirring, hodepine, evt feber, evt nevrologiske utfall (pareser, ustøhet, afasi), epileptiske anfall, status epileptikus. Symptomene kommer ofte akutt eller subakutt, men kan også komme mer snikende. Infeksiøse encefalitter er oftest men ikke alltid ledsaget av feber og almensymptomer.5

 

Kriterier for å stille diagnosen encefalopati og encefalitt5

Encefalopati

 • Symptomvarighet minst 24 timer
 • Nedsatt eller endret bevissthet inkludert
  • slapphet eller
  • ekstremt irritabel eller
  • betydelig endret personlighet eller adferd og
  • ingen annen årsak funnet

Encefalitt (Infeksiøs eller autoimmun)

 • Encefalopati + to eller flere av
  • temperatur > 37.5oC
  • anfall
  • fokal nevrologiske utfall
  • celletall i CSF >5
  • karakteristiske MR eller CT funn

Utredning

Diagnostikken baseres på en kombinasjon av kliniske symptomer og funn, forhøyet celletall i CSF og evt MR funn (se over). Infeksiøs etiologi verifiseres med påvisning av infeksiøst agens med PCR eller antistoffer, og autoimmun etiologi verifiseres med autoantistoffer og/eller MR funn.

 • Blodprøver:
  • Rutineanalyser ved mistanke om infeksjon (hematologi, nyrefunksjon, leverfunksjon, elektrolytter, blodsukker, CRP, evt blodkultur)
  • Antistoffer (borrelia, TBE, HSV, Enterovirus, VZV, andre virus)
  • Evt encefalittantistoffer. Les mer om autoimmun encefalitt og anti NMDA encefalitt
 • Spinalvæske: Rutineanalyser, PCR og antistoffer mot virus (se under), bakterier, sopp og parasitter. Evt encefalittantistoffer (se over).
 • MR caput
 • EEG: ofte uspesifikt, men kan være nyttig
Aktuelle virus prøver ved infeksiøs encefalitt6
 • Immunkompetente
  • CSF PCR: HSV 1/2, VZV, enterovirus, parechovirus (oftest barn), adenovirus, human herpesvirus 6/7 (< 30år)
  • Serologi: Hvis aktuelt: kusma, meslinger, influensa. Human herpesvirus 6/7 (< 30år), TBE, hepatitt E7
 • Immunsupprimerte
  • CSF PCR: som over + CMV, EBV, Human herpes virus 6/7, JC virus, lymfocytisk choriomeningitt virus, HIV, 
  • Serologi: JC virus, HIV (samtykke)
 • Utenlandsanamnese
  • CSF PCR: Som for immunkompetente. Vurder i tillegg arbovirus (japansk encefalitt, dengue, Nipah, Murray Valley, St Luis), Polio, Rabies, West Nile virus, Eastern equine encephalitis
  • Serologi: Arbovirus, Rabies, West Nile virus

Differensial diagnoser

Cerebral vaskulitt, pseudomigrene med pleocytose, meningitt, metabolsk encefalopati, tumor, blødning, iskemisk slag, traume, MELAS

Tidlig behandling - på klinisk mistanke

Prognosen ved både Herpes simplex encefalitt og Borreliaencefalitt er dårligere ved utsatt behandling;


Start derfor straks med (Aciclovir® (J05A B01)) 10 mg/kg iv hver 8. time (obs nyrefunksjon).
Hvis bakteriell meningitt er aktuell differensialdiagnose: Ceftriakson og ampicillin etter retningslinjene som ved bakteriell meningitt. Fortsett inntil agens er påvist eller avkreftet. Videre behandling se under. Hos immunsuprimerte må man tenke på opportunistiske infeksjoner.

Adjuvant steroidbehandling anbefales ikke rutinemessig, men kan være aktuelt ved Varicella Zoster encefalitt med vaskulopati eller Epstein Barr virus encefalitt8.

Herpes simplex encefalitt

Les mer

Varicella-Zoster encefalitt

Les mer

Mycoplasma encefalitt

Infeksjon med Mycoplasma pneumoniae gir hoste og feber, evt med utslett, hjerteaffeksjon, leddsmerter, vaskulær sykdom (Raynaud, hjerneslag etc). Kan også gi nevrologiske sykdomsbilder: meningitt, myelitt, Guillain-Barré syndrom, perifere nevropatier, og forskjellige typer encefalitt:

 • diffus encefalitt
 • fokal, tumorliknende
 • cerebellitt
 • akutt bilateral thalamus nekrose
 • akutt disseminert encefalomyelitt (ADEM)
 • akutt hemorrhagisk leukoencefalitt (AHLE)
 • Bickerstaffs hjernestamme encefalitt (oftalmoplegi, ataxi, bevissthetspåvirkning)
 • postinfeksiøs cerebellitt (ofte benignt selvbegrensende ataktisk syndrom). Effekt av plasmautskiftning hos enkeltkasuistikker9.

Diagnostikk

CSF: få eller ingen celler og normalt eller høyt protein. PCR i CSF, antistoffer i serum, evt kuldeagglutininer.

Behandling

Erythromycin eller Tetracyklin i 2-3 uker

Chlamydia encefalitt

Infeksjon med Chlamydia psittaci kan gi feber, hoste (atypisk pneumoni), myalgier, hodepine, hepatomegali. Kan også gi nevrologisk symptomer: hjernenervepareser, myelitt, meningoencephalitt, epileptiske anfall, eller cerebellar ataksi.

Diagnostikk

CSF: Få eller ingen celler og normalt eller høyt protein. PCR i CSF, antistoffer i serum (IgM).

Behandling

Tetracyklin i 2-3 uker.

Rhombencefalitt

Rhombencefalitt brukes ofte synonymt med hjernestammeencefalitt. Kan skyldes infeksjon (oftest Listeria eller HSV), autoimmunitet (oftest Bechet), eller paraneoplasi. Listeria rhombencefalitt oppstår ofte hos friske unge voksne. Vanligvis et bifasisk forløp med influensaliknende sykdom etterfulgt av hjernestammeutfall. 75% har CSF pleocytose og nesten alle har funn på MR. Fordi Listeria og HSV er de vanligste behandlingsbare akutte årsakene til rhombencefalitt anbefales det på empirisk grunnlag å starte behandling med ampicillin og acyclovir i påvente av diagnostisk avklaring10.

Akutt disseminert encefalomyelitt (ADEM)

Les mer

Akutt hemorrhagisk leukoencefalitt (AHLE)

Les mer

Limbisk encefalitt

Les mer om limbisk encefalitt og anti NMDA receptor encefalitt

Tick-borne encefalitt (TBE)

Les mer

Kilder

Referanser

 1. Beyond viruses: clinical profiles and etiologies associated with encephalitis.Glaser CA, Honarmand S, Anderson LJ, Schnurr DP, Forghani B, Cossen CK, Schuster FL, Christie LJ, Tureen JH.Clin Infect Dis. 2006 Dec 15;43(12):1565-77. Epub 2006 Nov 8.PMID: 17109290 PubMed
 2. Berlin D, Gilani AI, Grewal AK, Fowkes M. Eastern equine encephalitis. Pract Neurol. 2017 Oct;17(5):387-391 . pmid:28754695 PubMed
 3. Schwartz S, Kontoyiannis DP, Harrison T, Ruhnke M. Advances in the diagnosis and treatment of fungal infections of the CNS. Lancet Neurol. 2018 Apr;17(4):362-372. PMID: 29477506 PubMed
 4. Martin-Iguacel R, Ahlström MG, Touma M, Engsig FN, Stærke NB, Stærkind M, Obel N, Rasmussen LD. Incidence, presentation and outcome of toxoplasmosis in HIV infected in the combination antiretroviral therapy era. J Infect. 2017 Sep;75(3):263-273 . pmid: 28579301 PubMed
 5. Scott S, Chataway J, Stone J, Smith C, Davenport R. Clinicopathological case: rapid cognitive decline in an older man. Pract Neurol. 2016 Jun 1 . pmid:27252411 PubMed
 6. Granerod J, Ambrose HE, Davies NW, Clewley JP, Walsh AL, Morgan D, Cunningham R, Zuckerman M, Mutton KJ, Solomon T, Ward KN, Lunn MP, Irani SR, Vincent A, Brown DW, Crowcroft NS; UK Health Protection Agency (HPA) Aetiology of Encephalitis Study Group. Causes of encephalitis and differences in their clinical presentations in England: a multicentre, population-based prospective study. Lancet Infect Dis 2010; 10: 835-44. PMID: 20952256 PubMed
 7. Mclean BN, Gulliver J, Dalton HR. Hepatitis E virus and neurological disorders. Pract Neurol. 2017 Aug;17(4):282-288 Review. pmid:28647707 PubMed
 8. Clin Infect Dis. 2008 Aug 1;47(3):303-27. doi: 10.1086/589747. The management of encephalitis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, Sejvar JJ, Marra CM, Roos KL, Hartman BJ, Kaplan SL, Scheld WM, Whitley RJ; Infectious Diseases Society of America. PMID: 23861361 PubMed
 9. Monforte M, Reale G, Masullo C, Rossini PM, Tasca G. Rinsing after spinning: plasmapheresis in EBV-related post-infectious cerebellitis. J Neurol. 2017 Mar;264(3):576-577 . pmid:28054127 PubMed
 10. Jubelt B, Mihai C, Li TM, Veerapaneni P. Rhombencephalitis / brainstem encephalitis. Curr Neurol Neurosci Rep 2011; 11: 543-52. PMID: 21956758 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Chantal Tallaksen, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.