Vestibularisnevritt

Kort om

Vestibularisnevritt skyldes en plutselig funksjonssvikt av balanseorganet i det indre øret eller n. vestibularis på en side. Antatt årsak er reaktivering av herpes simplex eller andre nevrotrope virus. Opp til 40% av pasientene har hatt en øvre luftveisinfeksjon på forhånd. Se handbok for helsepersonell fra kompetansetjenesten

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

 • Akutt oppstått vedvarende rotatorisk vertigo ofte ledsaget av kvalme og oppkast.
 • Horisontal rotatorisk spontan nystagmus mot friskt øre som forsterkes ved blikk i samme retning som rask fase, dvs mot frisk side (Alexanders lov), evt bare synlig ved bruk av Frenzels briller.
 • Patologisk hodeimpulstest til syk side (>50 %). Les mer
 • Ustøhet. Falltendens til syk side.

Supplerende undersøkelser

Les om generell utredning av svimmelhet

 • Kalorisk prøve: Kanalparese på syk side.
 • MR: For å utelukke bl.a. lillehjerneinfarkt. Anbefales ved mistanke om sentral årsak til symptomene (les om HINTS nedenfor) 
 • VEMP: Utslukket på syk side ved affeksjon av nedre gren av n. vestibularis (gjøres kun unntaksvis). Les mer

Skille mellom perifer og sentral årsak til vertigo (vestibularisnevritt versus slag i bakre kretsløp)

Slag i bakre kretsløp kan gi vertigo uten andre nevrologiske utfall, og er en viktig differensialdiagnose.
HINTS test består av 3 enkle og raske øyemotilitets undersøkelser som er nyttige for å skille disse1. Hvis ett av følgende funn er tilstede hos en pasient med nyoppstått svimmelhet, kvalme og nystagmus (akutt vestibulært syndrom) er det svært høy sannsynlighet for sentral årsak/hjerneslag (sensitivitet 97% og spesifisitet 99%). HINTS er bedre enn MR til å påvise slag som årsak til svimmelhet i tidlig fase1

 • Hodeimpulstest: normal
 • Nystagmus: skifter retning ved skifte av blikkretning
 • Skew deviation (cover test)

Følgende kan også tale for slag2:
- samtidig høretap
- alvorlig postural instabilitet (kan ikke sitte eller stå uten støtte)3
- hyperakutt debut med utvikling til maks symptomstyrke ila minutter. 

Behandling

Tre prinsipper: Symptomatisk behandling, kausal behandling, øvelser for å bedre sentral kompensasjon

Symptomatisk behandling

 • Berolige pasienten
 • Antihistaminer el (Stemetil® (N05A B04)) el (Afipran® (A03F A01)). Seponere så fort som mulig for å unngå forsinkelse av sentral kompensasjon.

Kausal behandling

 • Steroider: Studier har vist at steroider kan forkorte sykdomsforløpet, men det er usikkert om langtidsprognosen påvirkes4-5. En Cochranerapport fra 20116 konkluderer med at det ikke er nok evidens til å gi generell anbefaling om steroider til pasienter med akutt idiopatisk vestibularisnevritt7. I UpToDate og på kompetansetjentestens hjemmesider sies det at man kan gi 10 dagers kur med prednisolon med nedtrapping fra 60 mg dgl. (se huskeliste ved prednisolonbehandling)
 • Valacyclovir: Ikke anbefalt verken som monoterapi eller i kombinasjon med steroider8

Øvelser med fokus på sentral kompensasjon

Prognose

 • Symptomene er ofte intense i et par dager for så avta gradvis og forsvinne ila noen uker. 
 • Noen få får restsymptomer med følelse av ustøhet som vedvarer i flere måneder, les mer om PPPD (persistent postural-perceptual dizziness). Behandles med informasjon og vestibulær rehabilitering. 
 • Residiv er rapportert hos 2-12%
 • Ca 15% kan få "postinfeksiøs BPPV" i samme øret ila noen få uker el måneder (inflammasjon også i labyrinten)

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Kompetansemiljø

 • Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer (link til)
  Adresse: Nasjonalt kompetanse- senter for vestibulære sykdommer Øre-nese-hals avdelingen Haukeland Universitetssykehus 5021 Bergen Tlf: 55 97 27 00
  Telefaks: 55 97 26 43

Referanser

 1. Newman-Toker DE, Kerber KA, Hsieh YH, Pula JH, Omron R, Saber Tehrani AS, Mantokoudis G, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. HINTS outperforms ABCD2 to screen for stroke in acute continuous vertigo and dizziness.. Acad Emerg Med 2013. pmid:24127701 PubMed
 2. Venhovens J1, Meulstee J2, Verhagen WI2.. Acute vestibular syndrome: a critical review and diagnostic algorithm concerning the clinical differentiation of peripheral versus central aetiologies in the emergency department. J Neurol. Nov;263(11): 2016 . pmid:26984607 PubMed
 3. Carmona S1, Martínez C2, Zalazar G2, Moro M2, Batuecas-Caletrio A3, Luis L4, Gordon C5.. The Diagnostic Accuracy of Truncal Ataxia and HINTS as Cardinal Signs for Acute Vestibular Syndrome. Front Neurol. 2016. pmid:27551274 PubMed
 4. Batuecas-Caletrío A1, Yañez-Gonzalez R1, Sanchez-Blanco C1, Pérez P, González-Sanchez E, Sanchez LA, Kaski D. Glucocorticoids improve acute dizziness symptoms following acute unilateral vestibulopathy. J Neurol. 2015 Oct 12 . pmid:26459091 PubMed
 5. Yoo MH, Yang CJ, Kim SA, Park MJ, Ahn JH, Chung JW, Park HJ. Efficacy of steroid therapy based on symptomatic and functional improvement in patients with vestibular neuritis: a prospective randomized controlled trial. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Jun;274(6):2443-2451 . pmid:28391531 PubMed
 6. Fishman JM, Burgess C, Waddell A. Corticosteroids for the treatment of idiopathic acute vestibular dysfunction (vestibular neuritis). Cochrane Database Syst Rev 2011; 11: CD008607. Cochrane (DOI)
 7. Karlberg ML, Magnusson M. Treatment of acute vestibular neuronitis with glucocorticoids. Otol Neurotol 2011 ; 7: 1140-3.
 8. Strupp M, Brandt T. Peripheral vestibular disorders. Curr Opin Neurol 2013; 26: 81-9.
 9. Hillier SL, McDonnell M. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database Syst Rev 2011; 2: CD005397. Cochrane (DOI)
 10. McDonnell MN, Hillier SL. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database Syst Rev 2015; 1: CD005397. pmid:25581507 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Tidligere fagmedarbeidere

 • Nils Jakob Brautaset, spesialist i nevrologi
 • Reidar Kloster, spesialist i nevrologi

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.