Inndeling av søvnsykdommer

Kort om

95% av alle mennesker vil i løpet av livet oppleve vanskeligheter med å sove1.

Klassifisering

International Classification of Sleep Disorders tredje versjon (ICSD-3) deler søvnforstyrrelsene inn i 7 kategorier, med 60 spesifikke diagnoser innen de 7 kategoriene.

  • Insomnier: Les mer
  • Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser: Sentral søvnapne, obstruktiv søvnapne, søvnrelatert hypoventilasjon, søvnrelatert hypoksi
  • Sentrale lidelser med hypersomni: Narkolepsi, idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom
  • Døgnrytmeforstyrrelser: Forsinket søvnfase syndrom, fremskyndet søvnfase syndrom
  • Parasomnier: NREM parasomnier, REM parasomnier, exploding head syndrome
  • Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser: Restless legs, periodic limb movement, legg kramper, bruksisme
  • Andre

Diagnostikk

Vanlige symptomer hos pasienter med ulike søvnsykdommer1

Symptom Søvnsykdom
Innsovningsvansker Insomni, rastløse ben, forsinket søvnfase syndrom
Nattlige oppvåkninger Insomni, rastløse ben, søvnapne syndrom
Tidlig morgenoppvåkning Insomni, rastløse ben, fremskyndet søvnfase syndrom
Tretthet på dagtid Alle
Søvnighet på dagtid Hypersomni, søvnapne syndrom, forsinket søvnfase syndrom

Utredning

Pasientinformasjon

Mange pasientinformasjoner mm på siden til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer 

Kilder

Kompetansemiljø

Referanser

  1. Øyane N, van den Hoven AM, Fetveit A, Pallesen S, Bjorvatn B. Symptom patterns in chronic sleep disorders. Tidsskr Nor Laegeforen 2009; 129: 2011-4. pmid:19823208 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.