Nevrofysiologiske funn ved ALS

EMG kriterier

Utseende

EMG gjøres for å dokumentere nedre motor nevron affeksjon i klinisk affisert eller uaffisert muskel1. Nedre motor nevron affeksjon kjennetegnes av aktiv og kronisk denervering.

 • Aktiv denervering
  • Fasikulasjonspotensialer
  • Fibrillasjonspotensialer
  • Pos sharp waves
 • Kronisk denervering
  • MUP m polyfasi, økt bredde og ampl.
  • Red interferensmønster
  • Ustabile MUP

Fasiculasjonspotensialer er et karakteristisk funn ved ALS særlig når de forekommer i muskler med nevrofysiologiske tegn til aktiv og kronisk denervering. Fasiculasjonspotensialer kan forekomme hos friske.

Utbredelse

EMG tegn til aktiv og kronisk denervering må finnes i to av fire regioner:

 1. Hjernenerveinnervert: Nok med en muskel
 2. Cervikalt: Minst to muskler innervert av ulike røtter og perifere nerver
 3. Thorakalt: Enten paraspinalt eller under th 6 nivå eller abdominal muskulatur
 4. Lumbosakralt: Minst to muskler innervert av ulike røtter og perifere nerver

ENG

Gjøres primært for å utelukke andre årsaker. Skal i prinsippet være normal, men hos noen, særlig eldre, finnes lett patologi. Ved langtkommen ALS med mye muskelatrofi blir CMAP lave.

Funn som taler for annen diagnose

 • Ledningsblokk
 • MCV < 70% av ref.grense
 • Distale motorlatenser >30% av ref grense
 • Sensoriske utfall
 • F-respons > 30% av ref.grense
 • Dekrement > 20% ved repetitiv nervestimulering
 • Normalt interferensmønster i klinisk svak muskulatur

Kilder

Referanser

 1. de Carvalho M, Dengler R, Eisen A, England JD, Kaji R, Kimura J, Mills K, Mitsumoto H, Nodera H, Shefner J, Swash M. Electrodiagnostic criteria for diagnosis of ALS. Clin Neurophysiol. 2008; 119(3): 497-503.

Fagmedarbeidere

 • Kvalitetsutvalget NFKNF
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.