Nevromyotoni

Kort om

Perifer nerve hypereksitabilitet omfatter et spekter av nevromuskulære kanalopatier som kjennetegnes klinisk av rykninger, kramper og stivhet i muskulaturen og elektrofysiologisk av spontan motor-unit potensial aktivitet (nevromyotoni). Det finnes arvelige og akvirerte former. Akvirert nevromyotoni (også kalt Isaacs syndrom) er antatt autoimmun, og kan være paraneoplastisk1.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Symptomene består av lokaliserte rykninger (myokymi - "leamus"), og ofte ormeliknende bevegelser i muskulaturen, smertefulle muskelkramper, muskelstivhet, ofte økt svette, og hos noen parestesier. De ufrivillige muskelbevegelsene kan komme spontant men øker ofte ved muskelbruk.
Ved undersøkelsen kan man finne pseudomyotoni dvs forsinket muskelavslapning etter kontraksjon (be pasienten knytte hånda og strekke ut så fort som mulig) men ikke perkusjonsmyotoni (som er tegn på myotoni forårsaket av patologi i muskulære ionekanaler, feks dystrofia myotonika). Nevrologisk undersøkelse er som oftest ellers normal, men noen har assosierte sykdommer, feks nevropatier.

Oculær nevromyotoni med episodisk skjeling forekommer2.

Supplerende undersøkelser

EMG viser patolgoisk spontanaktivitet i form av uregelmessig opptredende dubletter, tripletter eller lengre serier av et enkelt motor unit potensiale som fyrer med svært høy "intraburst" frekvens (30-300Hz) (nevromyotoni). Nevromyotone utladninger starter og stopper plutselig og gir en karakteristisk lyd som kan vare i flere sekunder. Nevromyotone utladninger er ikke spesifikke for ionekanalsykdommene, kan også sees ved uttalt kronisk denervering som feks polio og SMA. Annen spontanaktivitet sees også; fascikulasjoner og fibrillasjonspotensialer.
Nevrografi: kan vise patologiske etterutladninger ved feks repetetiv stimulering av n tib 10Hz3

Blodprøver: CK (normal til lett forhøyet), ANA, RF, T4, TSH, SSA, SSB, GAD antistoffer (mtp stiff person), muskel Ach antistoffer, VGKC antistoffer

VGKC-antistoffer (sendes til Oxford (link til remisse) eller Lübeck (link til remisse)) - antistoffer mot spenningsstyrte kalium-kanaler (VGKC) er en sykdomsmarkør- finnes hos ca 40% av de akvirerte formene, og hos 80% ved assosiert thymom.

Andre autoantistoffer: Assosierte autoimmune sykdommer og andre autoantistoffer kan ses hos ca 50% av ( acetylcholin receptor antistoffer, CASPR2 antistoffer4, GABA antistoffer5

Spinalvæske: kan vise lette inflammasjonstegn (celler, oligoklonale bånd) ved akvirerte former

Malignitetsscreening: Nevromyotoni er assosiert med thymom, MG, småcellet lungecancer, ovariecancer6 , lymfom, sarcom5Se oversikt over paraneoplastiske syndromer

Gentester: ved mistanke om hereditet, se tabell

Differensialdiagnoser

Limbisk encefalitt, episodisk ataksi, stiff person syndrom, rippling muskel syndrom, ALS (motornevronsykdom) i tidlig fase.

Forskjellige sykdommer/tilstander som gir nevromyotoni

Mekanisme Sykdom Kjennetegn
Akvirert - autoimmun Isaac syndrom Se oversiktsartikkel7. svette, antistoffer mot kaliumkanaler (VGKC) hos ca 25%8
Akvirert - autoimmun

Morvan syndrom

fluktuerende encefalopati, insomni og hallusinasjoner, antistoffer mot kaliumkanaler (VGKC)
Akvirert - toksiner Toksinindusert nevromyotoni herbisider, insektisider, toluen, alkohol, gull
Stråler Stråleindusert nevromyotoni Ofte fokal i bestrålt område (feks øyemuskler, hals)
Sekundær til nerveskade Nevropatier, motornevron sykdom, Andre tegn på nevropati
Genetisk Hereditær nevromyotoni, evt assosiert med hereditær nevropati familiær eller spontan episodisk ataxi (KCNA1 mutasjon), HNPP (PMP 22 mutasjon), autosomal recessiv axonal nevropati med mutasjon i HINT1 genet, Schwartz-Jampel syndrom (HSPG2 mutasjon)
Annet Krampe-fasikulasjons syndrom muskelkramper og treningsintoleranse. Usikker etiologi. Ikke VGKC antistoffer

Behandling

Lite evidens

Symptomatisk behandling7: Karbamazepin el fenytoin evt andre antiepileptika. Det finnes en kasuistikk om god effekt av cannabinoider 9

Immunmodulerende behandling7: IVIg el plasmautskiftning (best dokumentert) kan ha forbigående effekt. Må vanligvis følges av behandling med prednisolon, rituximab eller azathioprin.

Se oversiktsartikkel om behandling av Isaacs' syndrom i svangerskap10.

Kilder

Referanser

 1. Dardiotis E, Ralli S. Images in clinical medicine. Paraneoplastic neuromyotonia. N Engl J Med. 2015 Apr 30;372(18):e24 . pmid:25923574 PubMed
 2. Strabismus. 2013 Jun;21(2):131-6. doi: 10.3109/09273972.2013.787635.Ocular neuromyotonia: differential diagnosis and treatment.Roper-Hall G, Chung SM, Cruz OA. PMID: 23713937 PubMed
 3. Bodkin CL1, Kennelly KD, Boylan KB, Crook JE, Heckman MG, Rubin DI.. Defining normal duration for afterdischarges with repetitive nerve stimulation: a pilot study. J Clin Neurophysiol. 2009; Feb;26(1):: 45-9. pmid:19151616 PubMed
 4. Song J, Jing S, Quan C, Lu J, Qiao X, Qiao K, Lu J, Xi J, Zhao C.. Isaacs syndrome with CASPR2 antibody: A series of three cases.. J Clin Neurosci. 2017; Jul;41:: 63-66. pmid:28438465 PubMed
 5. Zhao B, Lin J, Liu X, Zeng Y, Jia C, Guo W, Gong X, Zhou D, Hong Z, Shang H.. Isaacs syndrome associated with GABAB and AChR antibodies in sarcomatoid carcinoma.. Neurology. 2018; Oct 2;91(14):: 663-665. pmid:30158161 PubMed
 6. Issa SS, Herskovitz S, Lipton RB.. Acquired neuromyotonia as a paraneoplastic manifestation of ovarian cancer. Neurology. ; 4;76(1): 100-1. pmid:21205699 PubMed
 7. Ahmed A, Simmons Z. Isaacs syndrome: A review. Muscle Nerve. 2015 Jul;52(1):5-12 . pmid:25736532 PubMed
 8. Liewluck T1, Klein CJ, Jones LK Jr.. Cramp-fasciculation syndrome in patients with and without neural autoantibodies. Muscle Nerve. 2014 ; Mar;49(3):: 351-6. pmid:23836298 PubMed
 9. Meyniel C, Ollivier Y, Hamidou M, Péréon Y, Derkinderen P.. Dramatic improvement of refractory Isaacs' syndrome after treatment with dronabinol. Clin Neurol Neurosurg. 2011; 113(4): 323-4. pmid:21144646 PubMed
 10. Lide B, Singh J, Haeri S. Isaacs' syndrome in pregnancy. BMJ Case Rep. 2014 Oct 9;2014 . pmid:25301428 PubMed
 11. Balint B, Vincent A, Meinck HM, Irani SR, Bhatia KP. Movement disorders with neuronal antibodies: syndromic approach, genetic parallels and pathophysiology. Brain. 2018 Jan 1;141(1):13-36. PMID: 29053777 PubMed
 12. Lang B, Makuch M, Moloney T, Dettmann I, Mindorf S, Probst C, Stoecker W, Buckley C, Newton CR, Leite MI, Maddison P, Komorowski L, Adcock J, Vincent A, Waters P, Irani SR. Intracellular and non-neuronal targets of voltage-gated potassium channel complex antibodies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Apr;88(4):353-361 . pmid:28115470 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.