Guillain-Barrè Syndrom

Se oversiktsartikler fra 20161 og 20122.

Definisjon

Akutt immunmediert polynevropati som utvikles i løpet av dager til 4 uker og har et monofasisk forløp. Omtrent 2/3 har forutgående luftveis- eller gastrointestinal infeksjon (oftest CMV, EBV, M.pneumoniae, C.jejuni, eller Zikavirus3)

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn og klassifisering

Guillain-Barrè Syndrom (GBS) klassifiseres etter symptomtyper (sensorimotorisk, bare motorisk, bare sensorisk eller bare autonome), nevrografifunn (demyeliniserende/aksonal) og utbredelse/lokalisering av symptomer i forskjellige typer. Utbredelsen kan være klassisk (symmetrisk i alle 4 ekstremiteter) eller mer fokal (feks bilateral facialisparese, paraparese4-5):

 • AIDP (vanligst) - Akutt Inflammatorisk Demyeliniserende Polyradikulonevropati.
  Starter ofte med smerter og distale pareser. Etter noen timer eller dager tilkommer typisk økende symmetriske pareser i ekstremitetene, først i underekstremiteter. Noen får initialt, eller etterhvert, pareser i overekstremiteter, hjernenerveinnervert muskulatur, nakke, trunkus og respirasjonsmuskler. Hypo- eller arefleksi. Sensibiliteten er redusert distalt i ekstremitetene, men ofte dominerer de motoriske funnene. Autonome symptomer/funn er vanlig. Nevrografi viser demyeliniserende patologi.
 • AMAN - Akutt Motorisk Aksonal Nevropati.
  Progredierer raskere enn demyelinisrende GBS, har tidligere peak, refleksene er ofte bevarte eller livlige og autonom dysfunksjon er sjelden. Hemiparetiske former beskrevet6. Nevrografi viser aksonal patologi. Ofte assosiert med gjennomgått C.Jejuni7infeksjon og IgG antistoffer mot gangliosider (Gm1, GalNac-GD1a, GA1, LM1)8.
 • AMDN - Akutt Motorisk Demyeliniserende Nevropati. Bare motoriske symptomer. Nevrografi viser demyelinisering
 • AMSAN - Akutt Motorisk-Sensorisk Aksonal Nevropati.
 • ASAN - Akutt Sensorisk Aksonal Nevropati
  Bare sensoriske symptomer, sensorisk ataksi9, arefleksi.
 • Miller-Fisher syndrom
  • Oftalmoplegi, ataksi, arefleksi, evt ptose, eller mydriasis.  Ataktisk hypersomnolens? Se illustrerende kasuistikk med dominerende ataksi10. Inkomplette former finnes. Ofte (50%) overlapp med konvensjonell GBS, faryngeal-cervical-brakial variant, eller Bickerstaff11.
  • De fleste har GQ1b antistoffer. CANOMAD er en variant med M-komponent og GD1b antistoffer
  • Ofte godartet forløp uten behov for behandling, men noen utvikler seg til GBS med pareser, og bør derfor følges mtp på dette en uke etter debut12
 • Bickerstaff's hjernestamme encefalitt
  Samme som Miller-Fisher syndrom, men i tillegg endret bevissthet og/eller langbanefenomener (hyperrefleksi).
 • Faryngeal-cervical-brakial variant
  Akutt parese og hypo/arefleksi i armer, orofaryngeal svakhet med dysfagi. Denne varianten kan også overlappe med Miller-Fisher syndrom. Aksonal patologi13.
 • Akutt bulbærparese uten ataksi eller pareser i annen muskulatur14.
 • Akutt pandysautonomi
  Diare, oppkast, svimmelhet, magesmerter, ileus, ortostatisk hypotensjon, urinretensjon, toniske pupiller, svingende hjerterytme, og nedsatt svetting, spytt- og tåresekresjon.
 • Akutt tynnfibernevropati med smerter og evt autonome symptomer15 
 • Bilateral facialisparese er en subtype med raskt progredierende bilateral facialisparese uten andre hjernenerveutfall, ataksi eller ekstremitetspareser men ofte med distale parestesier. Se oversiktsartikkel16

Funksjonsskår17

Grad:

- 0: Frisk
- 1: Minimale symptomer og istand til å løpe
- 2: Kan gå 10 m uten støtte men ikke løpe
- 3: Kan gå 10m med støtte
- 4: Bundet til seng eller stol
- 5: Krever respirasjonsstøtte

Differensialdiagnoser

Tilstander som likner (mimics) GBS og MFS kan grovt deles inn i de som presenterer seg med symmetrisk ekstremitets svakhet og de som presenterer seg med hjernestammetegn. MFS og pharyngeal-cervical-brakial variant av GBS blir ofte feiltolket som hjernestammeslag, botulisme, eller myasthenia gravis, mens Bickerstaff's encephalitt ofte diagnostiseres som Wernicke's encefalopati. Andre differensialdiagnoser er myelopati, myopati, NMO, porfyri, borreliose, HIV, paraneoplasi, vaskulitt, toksisk nevropati, critical illness nevropati, elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi), meningeal carcinomatose, lymfom.

Supplerende undersøkelser

 • Blodprøver akutt: Hematologi, Na , K, CK, ALAT, kreatinin, TSH, fT4, immunglobuliner.
  Vanligvis er generelle blodprøver normale, men kan være assosiert med hyponatremi18.
 • evt dyrkning av avføring ved mistanke om C. jejuni infeksjon.
 • test for hepatitt E selv om leverprøvene er normale19
 • CSF: Ta rutineprøver (protein, celler, isoelektrisk fokusering, borrelia antistoffer).
  Typiske funn er forhøyet totalprotein (kan være normalt første uken), normalt eller lett øket celletall (10% har opptil 50 celler). Høyere celletall utelukker ikke diagnosen, men tilsier nøye utredning mtp infeksjon. Normalt spinalprotein utelukker ikke diagnosen.
 • Nevografi/EMG: Gjøres på dagtid. Ofte nødvendig med gjentatte målinger for å få frem typisk patologi20.
  Kan være normal de første dagene, evt bare vise forlengede F-responser, pga patologi begrenset til proximale nervesegmenter21. Senere i forløpet sees forlengede distale latenser og reduserte nerveledningshastigheter (demyeliniserende skade - AIDP) og/eller lave amplityder (aksonal GBS). Se ENG kriterier
 • MR medulla/hjernestamme ved atypisk klinikk. MR av nerverøtter kan vise hevelse og kontrastopplading i spinale nerverøtter og nerver og være avklarende i tidlig fase hvis nevrografi viser sparsom patologi22.
 • Ultralyd av nerver/røtter22
 • Antistoffer mot gangliosider/glycolipider23
  • GM1 IgG antistoff: Ofte tilstede ved akutt motorisk aksonal nevropati (AMAN) (i tillegg til antistoffer mot GalNac-GD1a, GA1, LM1)
  • GQ1b antistoff: Tilstede hos ca 90% av pasientene med Miller-Fisher syndrom, og 65% med Bickerstaff's encefalitt. Kan også sees ved faryngeal-cervical-brakial variant, evt sammen med GT1a antistoff.
  • GD1b antistoff: Kan være tilstede ved MFS, ataktisk GBS, og akutt sensorisk ataktisk nevropati9.
  • GT1A antistoff: Kan være tilstede ved faryngeal-cervical-brakial variant24, akutt bulbærparese14, og bilateral facialisparese

Behandling

Overvåkning

Respirasjon

Vurder behov for respirator fortløpende (følges klinisk med SaO2 og vitalkapasitet (VK)). Absolutt indikasjon for respirator er VK <1 liter.
Kliniske tester: Pasienten klarer ikke å telle til 10 på et utpust (tilsvarer VK <1 liter).
Pasienter med alvorlige proksimale pareser i overekstremiteter, trunkus og bulbært er mest utsatt for respirasjonssvikt.

Sirkulasjon

Kontinuerlig EKG overvåkning hos alle med brady-tachycardi, svingende BT, og/eller alvorlige pareser

 • Sinustachycardi: Vanlig, ikke farlig hos hjertefriske (men vær oppmerksom på om det skyldes respirasjonssvikt, infeksjon eller lungeemboli)
 • Bradycardi: Kan føre til plutselig stans. Kan utløses f.eks. i tilknytning til trakeal suging.
 • Komplett blokk eller sinusarrest: Temporær pacemaker.
 • Labilt blodtrykk: Kan behandles med små doser betablokkere (hypertensjon) eller væske og lav hodeende (hypotensjon)

Funksjon/muskelkraft

Print ut skjema, fyll ut minst daglig og legg i journal

Annet

Tromboseprofylakse (klexane/fragmin) - lite evidens, noen har vist blødningskomplikasjoner særlig ved høye doser og tracheostomi25, urin (retensjon, resturin), avføring (laksantia), svelg (sonde), smertestillende, decubitusprofylakse, psykisk støtte, fysioterapi, rehabilitering, infomasjon om at sykdommen er forbigående og har vanligvis god prognose.

Immunmodulerened behandling: Intravenøs immungbulin (IVIG) eller plasmautskiftning (PE)

 • IVIG og PE er like effektive26, men IVIG er oftest førstevalg av praktiske hensyn.
 • Steroider har ikke vist effekt27.
 • Behandlingen bør startes så snart som mulig hos pasienter med gangvansker eller progressive symptomer17(lav evidens).
 • For praktisk gjennomføring av behandlingen se her (IVIG, PE). 

Hvor lenge etter debut er behandlingen effektiv?

Hos de fleste med GBS progredierer symptomen over maks 4 uker, men unntak finnes.  Det er lite kunnskap om effekt av behandling hos pasienter som presenterer seg 4 uker eller senere etter debut. Hvis det fortsatt er progresjon anbefales å gi IVIG mtp suabkutt GBS, eller steroider mtp subakutt debuterende CIDP17

Når pasienten ikke responderer på behandlingen28

 • Sikre at diagnosen er riktig
 • Behandlingseffekten kan komme sent. Ca 40-50% viser ingen bedring eller er verre etter 4 uker
 • Det er ikke evidens for at gjentatt behandlingen med IVIG eller PE har effekt17
  • Det pågår en RCT på effekt av gjentatt IVIG ved mangelfull effekt av første kur
 • PE etter IVIG bør trolig unngåes29
 • Behandligsrelaterte fluktuasjoner (forverring etter initial bedring) bør trolig behandles med gjentatt IVIG eller gjentatt PE (lite evidens)
 • Steroider (SoluMedrol) i tillegg til IVIG har mulig effekt på kort sikt (lav evidens), men ikke på lang sikt17.
 • Vurder CIDP hvis pasietnen har 3 eller flere tilbakefall eller progredierer 8 uker etter debut17  

Prognose

Etter 12 mnd har ca 60% kommet seg helt, ca 15% har alvorlige motoriske utfall og resten lettere motoriske/sensoriske utfall og smerter. Noen pasienter har også fatigue i rekonvalesensfasen. Mortalitet er rapportert til ca 4%, men er sannsynligvis lavere med god intensiv overvåkning.

Faktorer med negativ prognostisk betydninger er høy alder, diare før debut (oftest assosiert med AMAN/AMSAN), alvorlige pareser i forløpet, kort tid fra debut til innleggelse, mekanisk ventilasjon, og aksonal affeksjon30.

Ca 5 -10% av AIDP kan få tilbakefall innen 2 mnd. Dette behandles da som angitt over. Ca 2% av AIDP kan være akutt start på CIDP.

Pasientinformasjon

Om Guillain-Barrè Syndrom/AIDP

Kilder

Referanser

 1. Willison HJ, Jacobs BC, van Doorn PA.. Guillain-Barré syndrome.. Lancet. 2016 Aug 13;388(10045):717-27 . pmid:26948435 PubMed
 2. Yuki N, Hartung HP..Guillain-Barré syndrome. N Engl J Med 2012; 366(24): 2294-304. doi:10.1056/NEJMra1114525 DOI
 3. Uncini A, Shahrizaila N, Kuwabara S. Zika virus infection and Guillain-Barré syndrome: a review focused on clinical and electrophysiological subtypes. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Oct 31 . pmid:27799296 PubMed
 4. Wakerley BR, Uncini A, Yuki N; GBS Classification Group; GBS Classification Group. Guillain-Barré and Miller Fisher syndromes--new diagnostic classification. Nat Rev Neurol 2014 ; 10: 537-44. pmid:25072194 PubMed
 5. van den Berg B, Fokke C, Drenthen J, van Doorn PA, Jacobs BC. Paraparetic Guillain-Barré syndrome. Neurology 2014; 82: 1984-9.. pmid:24808021 PubMed
 6. Kim JE, Yuki N. Hemiparetic Guillain-Barré syndrome. J Neurol Sci. 2016 Feb 15;361:131-2 . pmid:26810530 PubMed
 7. Kuwabara S, Yuki N. Axonal Guillain-Barré syndrome: concepts and controversies. Lancet Neurol 2013; 12: 1180-8. pmid:24229616 PubMed
 8. Shahrizaila N1, Kokubun N1, Sawai S1, Umapathi T1, Chan YC1, Kuwabara S1, Hirata K1, Yuki N2.. Antibodies to single glycolipids and glycolipid complexes in Guillain-Barré syndrome subtypes. Neurology. 2014; Jul 8;83(2):118-24: 118-24. pmid: 24920848 PubMed
 9. Yuki N, Uncini A. Acute and chronic ataxic neuropathies with disialosyl antibodies: a continuous clinical spectrum and a common pathophysiological mechanism. Muscle Nerve 2014; 49: 629-35. pmid:24477718 PubMed
 10. Wakerley BR, Wilder-Smith EP, Yuki N. Stumbling towards a diagnosis. Pract Neurol 2015; 15: 236-9. pmid:25918431 PubMed
 11. Sekiguchi Y, Mori M, Misawa S, Sawai S, Yuki N, Beppu M, Kuwabara S. How often and when Fisher syndrome is overlapped by Guillain-Barré syndrome or Bickerstaff brainstem encephalitis?. Eur J Neurol. 2016 Jun;23(6):1058-63 . pmid:26969889 PubMed
 12. Verboon C1, van Berghem H1, van Doorn PA1, Ruts L2, Jacobs BC1,3.. Prediction of disease progression in Miller Fisher and overlap syndromes. J Peripher Nerv Syst. 2017; Dec;22(4): 446-450. pmid: 29065229 PubMed
 13. Wakerley BR, Yuki N. Pharyngeal-cervical-brachial variant of Guillain-Barre syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85: 339-44. pmid:23804237 PubMed
 14. Kim JK, Kim BJ, Shin HY, Shin KJ, Nam TS, Oh J, Suh BC, Yoon BA, Park HT, Huh SY, Oh SI, Bae JS. Acute bulbar palsy as a variant of Guillain-Barré syndrome.. Neurology 2016; Feb 23;86(8):: 742-7. pmid: 26718574 PubMed
 15. Yuki N1,2, Chan AC3, Wong AHY1, Inoue T1, Yokai M4, Kurihara T4, Devaux JJ5, Wilder-Smith E1,3,6.. Acute painful autoimmune neuropathy: A variant of Guillain-Barré syndrome. Muscle Nerve. 2017. pmid:28667708 PubMed
 16. Wakerley BR, Yuki N.. Isolated facial diplegia in Guillain-Barré syndrome: Bifacial weakness with paresthesias.. Muscle Nerve 2015; Dec;52(6):: 927-32. pmid:26315943 PubMed
 17. Verboon C, van Doorn PA, Jacobs BC.. Treatment dilemmas in Guillain-Barré syndrome.. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. pmid: 27837102 PubMed
 18. Hiew FL1, Winer JB1, Rajabally YA1.. Hyponatraemia in Guillain-Barré syndrome revisited.. Acta Neurol Scand. 2015. pmid:26184092 PubMed
 19. Mclean BN, Gulliver J, Dalton HR. Hepatitis E virus and neurological disorders. Pract Neurol. 2017 Aug;17(4):282-288 Review. pmid:28647707 PubMed
 20. Rajabally YA1, Hiew FL2, Winer JB2.. Influence of timing on electrodiagnosis of Guillain-Barré syndrome in the first six weeks: A retrospective study.. J Neurol Sci. 2015; Oct 15;357(1-2):143-5: 143-5. pmid:26194045 PubMed
 21. Berciano J, Sedano MJ, Pelayo-Negro AL, García A, Orizaola P, Gallardo E, Lafarga M, Berciano MT, Jacobs BC.. Proximal nerve lesions in early Guillain-Barré syndrome: implications for pathogenesis and disease classification.. J Neurol. 2017. pmid:27314967 PubMed
 22. Berciano J, Gallardo E, Orizaola P, Marco de Lucas E, García A, Pelayo-Negro AL, Sedano MJ.. Early axonal Guillain-Barré syndrome with normal peripheral conduction: imaging evidence for changes in proximal nerve segments.. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015. pmid:25972276 PubMed
 23. Fehmi J1, Scherer SS2, Willison HJ3, Rinaldi S4.. Nodes, paranodes and neuropathies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. pmid:28819062 PubMed
 24. Garg N1, Yuki N1, Park SB1, Barnett MH1, Kiernan MC1.. Acute bulbar, neck and limb weakness with monospecific anti-GT1a antibody: A rare localized subtype of Guillain-Barré sydnrome. Muscle Nerve. 2016; Jan;53(1):: 143-6.. pmid:26452439 PubMed
 25. Lilleker JB, Lim EA, Jones M, Richardson AM. Prophylactic anticoagulation in Guillain-Barré syndrome: too much of a good thing? . J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Jul;87(7):795-7 . pmid:26187723 PubMed
 26. Hughes RA, Swan AV, van Doorn PA. Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2014. pmid:25238327 PubMed
 27. Hughes RA, Brassington R, Gunn AA, van Doorn PA. Corticosteroids for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Oct 24;10:CD001446 . pmid:27775812 PubMed
 28. Winer JB. When the Guillain-Barre patient fails to respond to treatment. Pract Neurol 2009; 9: 227-30. PMID: 19608773 PubMed
 29. Oczko-Walker M, Manousakis G, Wang S, Malter JS, Waclawik AJ. Plasma exchange after initial intravenous immunoglobulin treatment in Guillain-Barré syndrome: critical reassessment of effectiveness and cost-efficiency. J Clin Neuromuscul Dis. 2010 Dec;12(2):55-61 . pmid:21386771 PubMed
 30. Rajabally YA, Uncini A.. Outcome and its predictors in Guillain-Barre syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry ; 83(7): 711-8. pmid:22566597 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Christian Vedeler, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.