Septisk encefalopati

Kort om

Se oversiktsartikkel 20091
Septisk encefalopati er den vanligste formen for encefalopati i intensivavdelinger og finnes hos 50–70% av septiske pasienter. Kan skyldes CNS dysfunksjon pga endret metabolisme og endret regulering av celle signalisering pga inflammatoriske mediatorer og bakterietoksiner.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Forvirring, uro, redusert bevissthet, koma. Det kan være rigiditet, tremor og epileptiske anfall.

Supplerende undersøkelser

MR caput er normal eller viser uspesifikk patologi (iskemiske lesjoner, hvit substans patologi på FLAIR sekvenser, blødninger etc).
CSF er normal.
EEG kan vise uspesifikk patologi.
Høye verdier av S100 beta og neuron-specific enolase (NSE) har i noen studier vist assosiasjon med septisk encefalopati2

Differensialdiagnoser

 • Sederende og analgetiske medikamenter: Effekten av disse kan vare i flere dager etter seponering pga organsvikt og metabolske forstyrrelser.
 • Systemisk inflammatorisk respons syndrom (SIRS) forekommer hos opptil 50% av de som får intensivbehandling pga infeksjon, brannskader, traume eller kirurgi. Tilstanden er assosiert med organ dysfunksjon, hypotensjon, hypoperfusjon, laktacidose, oliguri og endret mental status.
 • Intensivpasienter kan ha flere tilstander samtidig, og septisk encefalopati kan være ledsaget av critical illness nevropati/myopati
 • Andre differensial diagnoser er hepatisk-, renal, hypoksisk-ischemisk-, eller kardiovaskulære encefalopatier, delir og metabolske forstyrrelser
 • Wernicke Les mer
 • Antibiotika assossiert encefalopati. Les mer

Behandling

Spesifikk behandling finnes ikke. Behandle underliggende sykdom og opprettholde adekvat perfusjonstrykk og forebygge hypoksi og hypercapni.

Prognose

Prognosen avhenger av utløsende tilstand og evt organsvikt. Tilstanden er potensielt reversibel3.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Pytel P, Alexander JJ. Pathogenesis of septic encephalopathy. Curr Opin Neurol 2009; 22: 283-7. PMID: 19387342 PubMed
 2. Zenaide PV, Gusmao-Flores D. Biomarkers in septic encephalopathy: a systematic review of clinical studies. Rev Bras Ter Intensiva 2013; 25: 56-62. PMID: 23887761 PubMed
 3. Widmann CN, Heneka MT. Long-term cerebral consequences of sepsis.. Lancet Neurol. 2014 Jun;13(6):630-6 . pmid:24849863 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.