Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier

Se oversiktsartikkel1

Kort om

[imported]
[imported]

Anatomi: Trigeminusnerven har sensorisk innervasjonen av ansiktet, hornhinnen og fremre del av munnslimhinnen. Den har tre sensoriske grener (1.oftalmikus, 2.maxillaris og 3.mandibularis), og en motorisk del til tyggemuskulatur. Nerven starter i pons og har sensoriske ganglion i gulvet på midtre kraniale fossa.

Forekomst: Trigeminusnevralgi er sjelden, men forekomsten øker med alder, og er noe hyppigere hos kvinner2.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Diagnosen baseres på sykehistorien med karakteristisk smerte i forsyningsområdet til en eller flere grener av trigeminusnerven, oftest 2. og 3. gren. Smerten kommer i korte attakker (paroksysmer) som varer fra noen få sekunder til et par minutter. Hyppigheten varierer fra noen få til flere hundre om dagen. Pasienten er oftest symptomfri mellom attakkene, men noen kan ha persisterende smerter mellom smertehuggende. Smertene er intense, skarpe, overfladiske, huggende eller skytende - ofte som elektriske støt. De kan trigges av lett berøring, spising, snakking, ansiktsvask eller tannpuss.Det kan være lange perioder (opptil flere år) med remisjon. Ved trigeminusnevralgi er nevrologisk undersøkelse som oftest normal, men noen har lette sensoriske utfall eller autonome symptomer.

Klassifikasjon

Trigeminusnevralgi deles i tre grupper:

 • Klassisk trigeminusnevralgi: Forandringer på trigeminusnervern påvises på MR eller under operasjon3,4.
 • Sekundær trigeminusnevralgi: Sekundær til multippel sklerose, en romoppfyllende lesjon eller andre påvisbare årsaker.
 • Idiopatisk trigeminusnevralgi: Uten kjent utløsende årsak

Diagnostiske kriterier. Se IHS ICHD-35

 • A) Gjentatte anfall med ensidige ansiktssmerter i forsyningsområdet for n. trigeminus uten utstråling utenfor og som oppfyller kriteriene B og C
 • B) Smerten har alle følgende karakteristika:
  1. Variget av anfall fra <1 sek til 2 min
  2. Sterk smerteintensitet
  3. Elektrisk støt-lignende, stikkende, huggende eller skarp smertekvalite
 • C. Utløses av lette stimuli på affisert side i forsyningsområdet for n. trigeminus
 • D) Ingen annen bedre ICHD-3-diagnose

Utredning

 • Cerebral MR
  • Ordinær MR påviser strukturelle forandringer hos ca 15%4-5.
  • o MR etter trigeminusnevralgi-protokoll som bør inkludere en axial FLAIr gjennom hele hjernen for å kunne vurdere for eksempel MS lesjoner og iskemi. I bakre skallegrop 3D tynnsnitt (1 mm) med T2 vektede bilder (benevnt som SPACE, CISS, DRIVE eller FIESTA som er veldig like sekvenser). I tillegg TOF angio bakre skallegrop.
 • Evt spinalvæske ved mistanke om MS.

Differensialdiagnoser

Andre årsaker til smertene må utelukkes. Ofte kan trigeminusnevralgi mistolkes som smerter fra bihuler eller tenner i starten. Differensialdiagnostisk vurderes også bl.a. smertefull trigeminal nevropati sekundært til akutt herpes zoster, SUNCT, klasehodepine, primær huggende hodepine og persisterende idiopatiske ansiktssmerter (tidligere atypiske ansiktssmerter).

Behandling

Smertemestring

Viktig ved alle typer smerter

Medikamentell behandling6

Anbefalinger nedenfor bygger dels på evidens (mangelfull) og klinisk erfaring. Se oversiktsartikkel for evidensevaluering (GRADE) av de enkelte67.
Alle medikamentene bør startes i lav dosering med gradvis økning hver 3-7 dag for å oppnå laveste effektive dose. Når smertefrihet er oppnådd startes gradvis nedtrapping over uker for å se om remisjon er oppnådd.

 • Første valg: Okskarbazepin (Trileptal ® (N03A F02)). Tolereres bedre og har færre bivirkninger enn karbamazepin. Startdose 300 mg fordelt på to doser stigende med 150 mg hver tredje dag til smertefrihet eller bivirkninger. Nivå av natrium må måles to uker etter oppstart. Pasientinfo om oxcarbazepine.pdf
 • Andre valg: Karbamazepin (Tegretol® (N03A F01)) Startdose 100mg x 2 med forsiktig opptrapping. Mange opplever bivirkninger på høyere doser enn 600 mg per døgn. Maksimaldose er 1200mg per døgn. Det er viktig å ta blodprøver med full blodstatus og levertransaminaser etter oppstart. Flere små randomiserte studier av lav kvalitet har vist at ca 70% oppnår 100% smertelindring. Mange får bivirkninger (tretthet, konsentrasjonsvansker). Pasientinfo om karbamazepin
 • Følgende alternativer kan vurderes som tillegg eller som monoterapi, men med begrenset dokumentasjon:
  • Lamotrigin (Lamictal® (N03A X09)) gradvis opptrapping til inntil 400 mg/døgn, evt kombinert med karbamazepin (200-1200 mg/døgn) eller fenytoin (opptrapping til 50-100 mg x 2-3)
  • Baklofen (Lioresal® (M03B X01)) med startdose 10 mg og opptrapping til 40-80 mg/døgn
  • Gabapentin (Neurontin® (N03A X12)). Startdose 300 mg x 3 til maks 3600 mg per døgn. Refusjonskode -71
  • Pregabalin (Lyrica® (N03A X16)). Startdose 75 mg x 2 til maks 600 mg per døgn. Refusjonskode- 71, vilkår 115; gabapentin skal prøves først
 • Botulinumtoxin: Flere dobbelt-blindede studier har vist effekt89 . Se kasuistikk med skjematisk tegning (btx tg figur.pdf) av injeksjonssteder10

Pasienter som er midt i smerteattakk og trenger rask lindring
Følgende kan forsøkes (anbefaling basert på klinisk erfaring og begrenset evidens)
- Xylocain spray (100mg/ml) i nesen ved smerter i 2.trigeminusgren.
- Lidocain plaster (Versatis medisert plaster 5%)8
- Intravenøs fosfenytoin11 (Pro-Epanutin® (N03A B05)) 50mg FNE/ml Dosering: 10-15 mg FNE per kg kroppsvekt intravenøst (50-150 mg per min): Se doseringstabell i kapittel om status epileptikus.

Kirurgisk behandling

Mikrovaskulær dekompresjon regnes nå som andrevalg ved mangelfull effekt av oxkarbazepin og karbamazepin1. Kirurgisk behandling faller forøvrig i to kategorier: - mikrovaskulær dekompresjon og - prosedyrer som destruerer nerven (pasienter som ikke er egnet for åpen kirurgi). Anbefaling basert på begrenset evidens.

Mikrovaskulær dekompresjon (MVD)

 • Effekt hos inntil 95% av de som har karkompresjon (legger ”isolasjon” mellom nerve og kar). Det bør påvises kar-nerve-kontakt på symptomatisk side ved MR for å henvise12.
 • Bivirkninger/ulemper: nedsatt sensibilitet, komplikasjoner i forbindelse med operasjon/anestesi (< 3%)
 • Varig effekt hos ca. 70% i 10 år1.
 • Kar-nerve kontakt kan også forekomme hos MS-pasienter med trigeminusnevralgi, med tilhørende effekt av MVD13.

Prosedyrer som destruerer nerven (Ablative inngrep)

Gir kontrollert delvis destruksjon av trigeminusroten via foramen ovale (indikasjoner og grad av effekt ikke helt avklart14). Destruksjonen kan skje med varme (radiofrekvens lesjon), kjemisk (glycerol injeksjon), eller mekanisk (ballong kompresjon). Destruksjon ved stråler (gammakniv) kan brukes hos pasienter som ikke er egnet for perkutane prosedyrer eller mikrokirurgi (kan gjentas flere ganger15). Svært mangelfull evidens for effekt av kryoterapi, nevrektomi og alkoholblokkade.

 • Kan brukes ved alle typer trigeminus nevralgi, uansett årsak.
 • Bivirkning/ulemper: nedsatt sensibilitetstap. Sedasjon og autonom påvirkning i forbindelse med inngrepet.
 • Effekt: Mulig litt mindre effektivt enn MVD. Større residiv frekvens enn MVD (50% etter 3-5 år vs ca 4 % per år). Blant MS-pasienter vil ca. 50% ha tilbakefall i løpet av 2 år etter kirurgisk behandling16.

Andre kraniale nevropatier

Glossopharyngeusnevralgi

Se norsk oversiktsartikkel17.

Paroksystiske, som regel unilaterale smerter i svelg, tonsiller, bakre del av tunge, larynks og/eller nasofarynks, kjevevinkel samt mot indre øre. Trigges av svelging, tygging, prating, latter og hoste. Oftest idiopatisk, men kan være sekundær til orofaryngeale cancere, peritonsillære infeksjoner og lesjoner på skallebasis. Vaskulær kompresjon av 9. hjernenerve er beskrevet. Medikamentell behandling forsøkes på samme måte som angitt ved trigeminusnevralgi, og på samme måte vil MDV være aktuelt dersom det påvises vasulær konflikt. Alternative prosedyrer vil være gammakniv18, eller glossopharyngeus nerve rhizotomy med eller uten partiell vagus nerve rhizotomy19. Kan være vanskelig å behandle hos eldre pasienter20.

Occipitalis-nevralgi

Paroksystisk, som regel unilateral, smerte i regionen for nervus occipitalis minor, major og/eller tertius, av og til ledsaget av endret sensibilitet i affisert område. Smertene skal ha to av følende tre karakteristika; 1) Gjentatte anfall med varighet fra noen sekunder til minutter; 2) Høy smerteintensitet, 3) Huggende, stikkende eller skarp smertekvalitet. Nerven kan være palpasjonsøm og palpasjon/perkusjon kan utløse smerteattakk. Mellom attakkene kan det være lett bakgrunnsubehag. Lokalbedøvelse av nerven skal gi midlertidig smertelindring.

Diagnostisk nerveblokkade: Link til prosedyre.

Terapeutisk nerveblokkade kan vurderes dersom effekt av diagnostisk nerveblokkade. Oftest benyttes en kombinasjon av lokalbedøvelse og et kortikosteroid, man kan da håpe på en effekt som varer fra en uke til flere måneder. Ved relativt kortvarig effekt kan gjentatte blokkader, f.eks. tre til fem med to ukers mellomrom, gi en lengre periode med smertefrihet21.

Botulinumtoksin: Dokumentasjon mangler.

Supraorbitalis nevralgi

Er ikke lengre definert som egen diagnose i ICHD-3. Sjelden nevralgi som i ICHD-2 ble karakterisert av følgende triade

 1. Unilateral pannehodepine i innervasjonsområdet for supraorbital nerven. Smerten kan være kronisk eller intermitterende og det kan være ledsagende sensoriske forstyrrelser
 2. Palpasjonsømhet i nervens forløp
 3. Absolutt, men forbigående, smertelindring av supraorbital nerve blokkade (link til prosedyre).

Kan behandles med botulinumtoksininjeksjoner i relasjon til muskler i nervens forløp med, begrenset evidens for effekt. Bruk av ultralyd kan være nyttig for å påvise entrapment og selektering av pasienter til kirurgi22.

Supratrochlearis nevralgi

Ikke definert som egen diagnose, og en sværtjelden nevralgi som er lett å forveksle med supraorbitalisnevralgi. Gir smerter medialt i panna. Kan være bilateralt. Se artikkel med beskrivelse av nerveblokkade23.

Nervus Intermedius Nevralgi (Geniculate Neuralgia, Hunt Neuralgia)

Paroksystisk smerteanfall av sekunder til et par minutter dypt i ørekanalen. Kan ledsages av bitter smaksfornemmelse. Kan være vanskelig å skille fra glossfaryngeusnevralgi som også kan gi øresmerter. Behandling med oxkaramazepin eller karbamazepin kan prøves.

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Kompetansemiljø

Referanser

 1. Maarbjerg S, Di Stefano G, Bendtsen L, Cruccu G. Trigeminal neuralgia - diagnosis and treatment. Cephalalgia. 2017 Jun;37(7):648-657 . pmid:28076964 PubMed
 2. Maarbjerg S, Gozalov A, Olesen J, Bendtsen L. Trigeminal neuralgia--a prospective systematic study of clinical characteristics in 158 patients. Headache 2014; 54: 1574-82. pmid:25231219 PubMed
 3. Maarbjerg S, Wolfram F, Gozalov A, Olesen J, Bendtsen. Significance of neurovascular contact in classical trigeminal neuralgia. Brain 2015; 138: 311-9. pmid:25541189 PubMed
 4. Maarbjerg S, Wolfram F, Gozalov A, Olesen J, Bendtsen L. Association between neurovascular contact and clinical characteristics in classical trigeminal neuralgia: A prospective clinical study using 3.0 Tesla MRI. Cephalalgia 2015. pmid:25616608 PubMed
 5. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed
 6. Gronseth G, Cruccu G, Alksne J, Argoff C, Brainin M, Burchiel K, Nurmikko T, Zakrzewska JM. Practice parameter: the diagnostic evaluation and treatment of trigeminal neuralgia (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the European Federation of Neurological Societies. Neurology 2008; 71: 1183-90. Neurology
 7. Zakrzewska JM, Linskey ME.Trigeminal neuralgia.BMJ Clin Evid. 2014 Oct 6;2014. pmid:24534115 PubMed
 8. Yang F, Lin Q, Dong L, Gao X, Zhang S. Efficacy of 8 Different Drug Treatments for Patients With Trigeminal Neuralgia: A Network Meta-analysis.. Clin J Pain 2018; Jul;34(7):: 685-690. pmid:29200017 PubMed
 9. Morra ME, Elgebaly A, Elmaraezy A, Khalil AM, Altibi AM, Vu TL, Mostafa MR, Huy NT, Hirayama K. Therapeutic efficacy and safety of Botulinum Toxin A Therapy in Trigeminal Neuralgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Headache Pain. 2016 Dec;17(1):63 . pmid:27377706 PubMed
 10. Lunde HM, Torkildsen Ø, Bø L, Bertelsen AK. Botulinum Toxin as Monotherapy in Symptomatic Trigeminal Neuralgia. Headache. 2016 Jun;56(6):1035-9 . pmid:26992044 PubMed
 11. Vargas A, Thomas K. Intravenous fosphenytoin for acute exacerbation of trigeminal neuralgia: case report and literature review. Ther Adv Neurol Disord. 2015 Jul;8(4):187-8 . pmid:26136846 PubMed
 12. Ariai MS, Mallory GW, Pollock BE. Outcomes after Microvascular Decompression for Patients with Trigeminal Neuralgia and Suspected Multiple Sclerosis. World Neurosurg 2013 Sep 19. pii: S1878-8750(13)01209-6. doi: 10.1016
 13. Truini A, Prosperini L, Calistri V, Fiorelli M, Pozzilli C, Millefiorini E, Frontoni M, Cortese A, Caramia F, Cruccu G. A dual concurrent mechanism explains trigeminal neuralgia in patients with multiple sclerosis. Neurology. 2016 May 31;86(22):2094-9 . pmid:27164695 PubMed
 14. Missios S, Mohammadi AM, Barnett GH. Percutaneous treatments for trigeminal neuralgia. Neurosurg Clin N Am. 2014 Oct;25(4):751-62 . pmid:25240662 PubMed
 15. Tempel ZJ, Chivukula S, Monaco EA 3rd, Bowden G, Kano H, Niranjan A, Chang EF, Sneed PK, Kaufmann AM, Sheehan J, Mathieu D, Lunsford LD.. The results of a third Gamma Knife procedure for recurrent trigeminal neuralgia.. J Neurosurg. 2015 Jan;122(1):169-79 . pmid:25361482 PubMed
 16. Zakrzewska JM, Wu J, Brathwaite TS. A Systematic Review of the Management of Trigeminal Neuralgia in Patients with Multiple Sclerosis. World Neurosurg. 2018 Mar;111:291-306. PMID: 29294398 PubMed
 17. Amthor K, Eide PK. Glossopharyngeusnevralgi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3381-3.
 18. Martínez-Álvarez R, Martínez-Moreno N, Kusak ME, Rey-Portolés G. Glossopharyngeal neuralgia and radiosurgery. J Neurosurg 2014; 121: Suppl:222-5. pmid:25434956 PubMed
 19. Ma Y, Li YF, Wang QC, Wang B, Huang HT. Neurosurgical treatment of glossopharyngeal neuralgia: analysis of 103 cases. J Neurosurg. 2015 Sep 4:1-5 . pmid:26339847 PubMed
 20. Yue WL, Zhang Y. Treatment Of Glossopharyngeal Neuralgia With Peripheral Glycerol Injection:Our Experience In Twenty One Older Patients. Clin Otolaryngol 2013 Sep 19. doi: 10.1111/coa.12181. DOI
 21. Bansevicius D, Salvesen R. Cervikogen hodepine. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2701-4. PMID: 14600739 PubMed
 22. Tijssen C, Schoemaker K, Visser L. Supraorbital neuralgia caused by nerve entrapment visualized on ultrasonography.Headache. 2013 Feb;53(2):376-7. doi: 10.1111/j.1526-4610.2012.02268.x. Epub 2012 Oct 23. No abstract available. PMID: 23094662 PubMed
 23. Pareja JA, López-Ruiz P, Mayo D, Villar-Quiles RN, Cárcamo A, Gutiérrez-Viedma Á, Lastarria CP, Romeral M, Yangüela J, Cuadrado ML. Supratrochlear Neuralgia: A Prospective Case Series of 15 Patients.Headache. 2017 Oct;57(9):1433-1442. PMID: 28833061 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Knut Hagen, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.