Medikamentoverforbrukshodepine (MOH)

Kort om

Forekomst: MOH forekommer i Norge hos ca. 1% av den voksne befolkning1 og hos ca. 0.5% av ungdom2.

Klinisk bilde: Hodepinens lokalisasjon og ledsagende karakteristika vil kunne preges av opprinnelige hodepinetype. Typisk beskrives hodepinen som et bånd rundt pannen, gjerne til stede fra morgenen, og evt. med migrenelignende forverringer for de med migrene fra tidligere. Pasienten er "nødt" til å ta analgetika daglig eller nesten daglig, ellers blir hodepinen mye verre. Hodepinen ledsages ofte av asteni, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser. Se oversiktsartikkel3.

Risikofaktorer: Foruten hyppig inntak av smertestillende er også røyking, fysisk inaktivitet, bruk av beroligende medisiner og psykiske plager viktige risikofaktorer for utvikling av MOH4.

Diagnostiske kriterier for MOH5

 • A. Hodepine tilstede > 15 dager per mnd
 • B. Overforbruk i > 3 mnd av et eller flere medikamenter som kan brukes for akutt og/eller symptomatisk behandling av hodepine
  • Ergotaminer, triptaner, opioider, kombinasjons medikamenter > 10 dager/mnd i > 3 mnd
  • Enkle analgetika > 15 dager/mnd i > 3 mnd
  • Enhver kombinasjon av ergotaminer, triptaner, analgetika og/eller opioider >10 dager/mnd i > 3 mnd uten overforbruk av en type alene
 • C. Ingen ICHD-3 diagnose som passer bedre

Utredning

Diagnosen MOH vil fremgå av hodepinedagbok siste tre måneder før konsultasjon. Dersom ikke hodepinedagbok foreligger vil allmennpraktikere ha nytte av fem spesifikke spørsmål (se skjema) om bruk av smertestillende for diagnostisering av MOH6. Majoriteten av MOH-pasienter i allmennpraksis har overforbruk av vanlige analgetika1,3 mens overforbruk av triptaner, opioider og kombinasjonsmedikamenter forekommer oftere hos pasienter som er henvist til spesialist7.

Behandling

God informasjon

Det er viktig å gi grundig informasjon om uhensiktsmessig bruk av smertestillende medikamenter, kartlegge pasientperspektivet og gi psykologisk støtte til pasienten. Man bør ha en optimistisk holdning fordi majoriteten av MOH-pasienter vil oppleve bedring. Ved avvenning er det nødvendig å informere om muligheten for abstinenssymptomer som typisk inkluderer mer intens hodepine, kvalme, brekninger, takykardi, rastløshet, søvnforstyrrelser og angst. Slike abstinenssymptomer er gjerne mest fremtredende de første 1-2 ukene, og avtar gradvis i løpet av den første måneden. Allmennpraktikere har et stort potensiale til å behandle majoriteten av MOH-pasienter gjennom god informasjon8,9. Det er viktig å motivere pasientene til å føre hodepinedagbok slik at bedring kan registreres både av pasient og behandler, og for å avdekke tilgrunnliggende hodepinetype.

Avvenning

Brå seponering av smertestillende har tidligere vært ansett som eneste behandlingstiltak3. Forskning har imidlertid dokumentert at et begrenset inntak, men ikke nødvendigvis full seponering, kan gi like bra behandlingsresultat7,8. Ved brå seponering vil andelen som mislykkes kunne reduseres ved bruk av kortvarig sykemelding samt evt. begrenset bruk av støttebehandling for å redusere abstinenssymptomer. Eksempel på slik støttebehandling kan være amitriptylin (Sarotex® (N06A A09)) 10-30 mg og evt. metoklopramid (Afipran® (A03F A01)) tabletter 10 mg dersom kvalme, maksimalt inntak tre ganger per uke10. Steroider hjelper ikke på hodepinen i seponeringsfasen10,11. Strengt krav om brå seponering som eneste behandling vil kunne medføre at opptil 1 av 3 mislykkes med avvenningen12. Henvisning til spesialisthelsetjenesten og eventuelt innleggelse på nevrologisk avdeling er kun unntaksvis nødvendig, f. eks. ved alvorlige seponeringssymptomer (oppkast, status migrenosus), gjentatte tidligere mislykkede behandlingsforsøk eller markant overforbruk av opioider, benzodiazepiner eller barbiturater.

Studier på topiramat og botox har vist at disse behandlingene kan være effektive for pasienter med MOH13. Tidlig oppstart av forebyggende behandling kan derfor være nyttig. Start evt. migreneprofylaktisk behandling (les mer) når migrene eller blandingshodepine ligger til grunn. Ved andre kroniske hodepiner kan man evt. forsøke amitriptylin (Sarotex® (N06A A09)) fra 10 mg inntil 100 mg. Rollen til topiramat og valproat som profylakse ved kronisk hodepine av spenningstype er foreløpig uavklart.

Supplerende tiltak

Ledsagende depresjon, angst og/eller søvnforstyrrelser kan kreve behandling. Regelmessig fysisk aktivitet, avspenningsøvelser og bruk av andre mestringsstrategier kan være nyttig14.

Prognose

Opptil 75% vil oppleve bedring eller opphør av kronisk daglig hodepine dersom de lykkes med opphør av overforbruk av smertestillende7,8. I en norsk 4 års oppfølging ble 2/3 av pasientene kvitt sitt medikamentoverforbruk, mens 1/3 beholdt diagnosen MOH15.

Kilder

Kompetansemiljø

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Referanser

 1. Linde M, Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K. Time trends in the prevalence of headache disorders. The Nord-Trondelag Health Studies (HUNT 2 and HUNT 3). Cephalalgia. 2011 Apr;31(5):585-96 . pmid:21123626 PubMed
 2. Dyb G, Holmen TL, Zwart JA. Analgesic overuse among adolescents with headache: the Head-HUNT-Youth Study. Neurology. 2006 Jan 24;66(2):198-201 . pmid:16434653 PubMed
 3. Kristoffersen ES, Lundqvist C. Medication-overuse headache: epidemiology, diagnosis and treatment. Ther Adv Drug Saf. 2014 Apr;5(2):87-99 . pmid:25083264 PubMed
 4. Hagen K, Linde M, Steiner TJ, Stovner LJ, Zwart JA. Risk factors for medication-overuse headache: an 11-year follow-up study. The Nord-Trøndelag Health Studies. Pain. 2012 Jan;153(1):56-61. PMID: 22018971 PubMed
 5. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013; 33: 629-808. pmid:23771276 PubMed
 6. Grande RB, Aaseth K, Saltyte Benth J, Gulbrandsen P, Russell MB, Lundqvist C. Grande RB, Aaseth K, Saltyte Benth J, Gulbrandsen P, Russell MB, Lundqvist C. The Severity of Dependence Scale detects people with medication overuse: the Akershus study of chronic headache. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Jul;80(7):784-9 . pmid:19279030 PubMed
 7. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, Salvesen R, Grønning M, Helde G, Gravdahl G, Zwart JA, Stovner LJ. Management of medication overuse headache: 1-year randomized multicentre open-label trial. Cephalalgia 2009; 29: 221-32. PMID: 18823363 PubMed
 8. Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, Benth JS, Russell MB, Lundqvist C. Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. pmid:25112307 PubMed
 9. Grande RB, Aaseth K, Benth JŠ, Lundqvist C, Russell MB. Reduction in medication-overuse headache after short information. The Akershus study of chronic headache. Eur J Neurol. 2011 Jan;18(1):129-37 . pmid:20528911 PubMed
 10. Bøe MG, Mygland A, Salvesen R. Prednisolone does not reduce withdrawal headache: a randomized, double-blind study. Neurology 2007; 69: 26-31. PMID:17475943 PubMed
 11. Rabe K, Pageler L, Gaul C, Lampl C, Kraya T, Foerderreuther S, Diener HC, Katsarava Z. Prednisone for the treatment of withdrawal headache in patients with medication overuse headache: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Cephalalgia. 2013 Feb;33(3):202-7. PMID:23093541 PubMed
 12. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R. Probable medication-overuse headache: the effect of a 2-month drug-free period. Neurology. 2006 Jun 27;66(12):1894-8 . pmid:16707727 PubMed
 13. Giamberardino MA, Mitsikostas DD, Martelletti P. Update on Medication-Overuse Headache and Its Treatment. Curr Treat Options Neurol. 2015 Aug;17(8):368. pmid:26139553 PubMed
 14. Altieri M, Di Giambattista R, Di Clemente L, Fagiolo D, Tarolla E, Mercurio A, Vicenzini E, Tarsitani L, Lenzi GL, Biondi M, Di Piero V. Combined pharmacological and short-term psychodynamic psychotherapy for probable medication overuse headache: a pilot study. Cephalalgia. 2009 Mar;29(3):293-9 . pmid:19220310 PubMed
 15. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, Salvesen R, Grønning M, Helde G, Gravdahl G, Zwart JA, Stovner LJ. A 4-year follow-up of patients with medication-overuse headache previously included in a randomized multicentre study. J Headache Pain. 2011 Jun;12(3):315-22 . pmid:21207237 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Knut Hagen, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.