Medikamentoverforbrukshodepine (MOH)

Kort om

Forekomst: MOH forekommer i Norge hos ca. 1% av den voksne befolkning1 og hos ca. 0.5% av ungdom2.

Klinisk bilde: Hodepinens lokalisasjon og ledsagende karakteristika vil oftest preges av opprinnelige hodepinetype. Typisk beskrives hodepinen som et bånd rundt pannen, gjerne til stede fra morgenen, og evt. med migrenelignende forverringer for de med migrene fra tidligere. Pasienten er "nødt" til å ta analgetika daglig eller nesten daglig, ellers blir hodepinen mye verre. Hodepinen ledsages ofte av asteni, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser. Se oversiktsartikkel3.

Risikofaktorer: Foruten hyppig inntak av smertestillende er også røyking, fysisk inaktivitet, bruk av beroligende medisiner og psykiske plager viktige risikofaktorer for utvikling av MOH4.

Diagnostiske kriterier for MOH5

 • A. Hodepine tilstede > 15 dager per mnd
 • B. Overforbruk i > 3 mnd av et eller flere medikamenter som kan brukes for akutt og/eller symptomatisk behandling av hodepine
  • Ergotaminer, triptaner, opioider, kombinasjons medikamenter > 10 dager/mnd i > 3 mnd
  • Enkle analgetika > 15 dager/mnd i > 3 mnd
  • Enhver kombinasjon av ergotaminer, triptaner, analgetika og/eller opioider >10 dager/mnd i > 3 mnd uten overforbruk av en type alene
 • C. Ingen ICHD-3 diagnose som passer bedre

Utredning

Diagnosen MOH vil fremgå av hodepinedagbok siste tre måneder før konsultasjon. Dersom ikke hodepinedagbok foreligger vil allmenleger ha nytte av fem spesifikke spørsmål (se skjema) om bruk av smertestillende for diagnostisering av MOH6. Majoriteten av MOH-pasienter i allmennpraksis har overforbruk av vanlige analgetika1,3 mens overforbruk av triptaner, opioider og kombinasjonsmedikamenter forekommer oftere hos pasienter som er henvist til spesialist7.

Behandling

God informasjon

Det er viktig å gi grundig informasjon om hva MOH er, om uhensiktsmessig bruk av smertestillende medikamenter, samt kartlegge pasientperspektivet og gi psykologisk støtte til pasienten. Man bør ha en optimistisk holdning fordi majoriteten av MOH-pasienter vil oppleve bedring. Ved avvenning er det nyttig på forhånd å informere om muligheten for abstinenssymptomer som typisk inkluderer mer intens hodepine, kvalme, brekninger, takykardi, rastløshet, søvnforstyrrelser og angst. Slike abstinenssymptomer er gjerne mest fremtredende de første 1-2 ukene, og avtar gradvis i løpet av den første måneden. Allmennleger har gode muligheter til å behandle majoriteten av MOH-pasienter gjennom god informasjon8,9. Det er viktig å motivere pasientene til å føre hodepinedagbok slik at bedring kan registreres både av pasient og behandler.

Avvenning

Avvenning av smertestillende er gjennom tidene vært ansett som viktigste behandlingstiltak3. For majoriteten av pasienter som oppsøker sin fastlege vil grundig informasjon om MOH være tilstrekkelig for å reversere en kronisk hodepine til en episodisk hodepine9-10. For pasienter med overforbruk i mange år som henvises videre til nevrolog, er det fortsatt uklart hvordan avvenningen bør gjennomføres for å få best resultat. En åpen dansk randomisert studie fant bedre resultat for gruppen som ikke bruke noe smertestillende i en 2-måneders avvenningsperiode i forhold til de som fikk ta en begrenset mengde smertestillende11. Tidligere har en annen randomisert studie funnet at et begrenset inntak, men ikke nødvendigvis full seponering, kan gi like bra behandlingsresultat7,8. Hovedutfordringen med brå seponering uten andre tiltak, er at opptil 20-30% vil mislykkes med behandlingen11-12. Andelen som mislykkes vil trolig kunne reduseres ved bruk av kortvarig sykemelding samt evt. begrenset bruk av støttebehandling for å redusere abstinenssymptomer. Eksempel på slik støttebehandling kan være amitriptylin (Sarotex® (N06A A09)) 10-30 mg og evt. metoklopramid (Afipran® (A03F A01)) tabletter 10 mg dersom kvalme, maksimalt inntak tre ganger per uke11. Steroider hjelper ikke på hodepinen i seponeringsfasen13-14. Eventuelt innleggelse på nevrologisk avdeling er kun svært unntaksvis nødvendig, f. eks. ved alvorlige seponeringssymptomer (oppkast, status migrenosus), gjentatte tidligere mislykkede behandlingsforsøk eller markant overforbruk av opioider, benzodiazepiner eller barbiturater.
Studier på topiramat,,botulinomtoxin, og valproat har vist at disse behandlingene kan være effektive for pasienter med MOH15-16. Tidlig oppstart av forebyggende behandling kan derfor være nyttig for de som har hatt MOH i mange år17.16 Start evt. migreneprofylaktisk behandling (les mer) når migrene eller blandingshodepine ligger til grunn. Ved andre kroniske hodepiner kan man evt. forsøke amitriptylin (Sarotex® (N06A A09)) fra 10 mg inntil 100 mg.

Supplerende tiltak

Ledsagende depresjon, angst og/eller søvnforstyrrelser kan kreve behandling. Regelmessig fysisk aktivitet, avspenningsøvelser og bruk av andre mestringsstrategier kan være nyttig17.

Prognose

Opptil 75% vil oppleve bedring eller opphør av kronisk daglig hodepine dersom de lykkes med opphør av overforbruk av smertestillende7,8. I en norsk 4 års oppfølging ble 2/3 av pasientene kvitt sitt medikamentoverforbruk, mens 1/3 beholdt diagnosen MOH18.

Kilder

Kompetansemiljø

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Referanser

 1. Linde M, Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K. Time trends in the prevalence of headache disorders. The Nord-Trondelag Health Studies (HUNT 2 and HUNT 3). Cephalalgia. 2011 Apr;31(5):585-96 . pmid:21123626 PubMed
 2. Dyb G, Holmen TL, Zwart JA. Analgesic overuse among adolescents with headache: the Head-HUNT-Youth Study. Neurology. 2006 Jan 24;66(2):198-201 . pmid:16434653 PubMed
 3. Kristoffersen ES, Lundqvist C. Medication-overuse headache: epidemiology, diagnosis and treatment. Ther Adv Drug Saf. 2014 Apr;5(2):87-99 . pmid:25083264 PubMed
 4. Hagen K, Linde M, Steiner TJ, Stovner LJ, Zwart JA. Risk factors for medication-overuse headache: an 11-year follow-up study. The Nord-Trøndelag Health Studies. Pain. 2012 Jan;153(1):56-61. PMID: 22018971 PubMed
 5. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed
 6. Grande RB, Aaseth K, Saltyte Benth J, Gulbrandsen P, Russell MB, Lundqvist C. Grande RB, Aaseth K, Saltyte Benth J, Gulbrandsen P, Russell MB, Lundqvist C. The Severity of Dependence Scale detects people with medication overuse: the Akershus study of chronic headache. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Jul;80(7):784-9 . pmid:19279030 PubMed
 7. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, Salvesen R, Grønning M, Helde G, Gravdahl G, Zwart JA, Stovner LJ. Management of medication overuse headache: 1-year randomized multicentre open-label trial. Cephalalgia 2009; 29: 221-32. PMID: 18823363 PubMed
 8. Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, Benth JS, Russell MB, Lundqvist C. Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. pmid:25112307 PubMed
 9. Grande RB, Aaseth K, Benth JŠ, Lundqvist C, Russell MB. Reduction in medication-overuse headache after short information. The Akershus study of chronic headache. Eur J Neurol. 2011 Jan;18(1):129-37 . pmid:20528911 PubMed
 10. Carlsen LN, Munksgaard SB, Jensen RH, Bendtsen L. Complete detoxification is the most effective treatment of medication-overuse headache: A randomized controlled open-label trial. Cephalalgia. 2018 Feb;38(2):225-236. PMID: 29050498 PubMed
 11. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R. Probable medication-overuse headache: the effect of a 2-month drug-free period. Neurology. 2006 Jun 27;66(12):1894-8 . pmid:16707727 PubMed
 12. Bøe MG, Mygland A, Salvesen R. Prednisolone does not reduce withdrawal headache: a randomized, double-blind study. Neurology 2007; 69: 26-31. PMID:17475943 PubMed
 13. Rabe K, Pageler L, Gaul C, Lampl C, Kraya T, Foerderreuther S, Diener HC, Katsarava Z. Prednisone for the treatment of withdrawal headache in patients with medication overuse headache: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Cephalalgia. 2013 Feb;33(3):202-7. PMID:23093541 PubMed
 14. Giamberardino MA, Mitsikostas DD, Martelletti P. Update on Medication-Overuse Headache and Its Treatment. Curr Treat Options Neurol. 2015 Aug;17(8):368. pmid:26139553 PubMed
 15. Sarchielli P, Messina P, Cupini LM, Tedeschi G, Di Piero V, Livrea P, Pini LA, Bernardi G, Bono G, Sandrini G, Caproni S, Corbelli I, Pisani F, Beghi E, Calabresi P; SAMOHA Study Group. Sodium valproate in migraine without aura and medication overuse headache: a randomized controlled trial. Eur Neuropsychopharmacol. 2014 Aug;24(8):1289-97. PMID: 24862255 PubMed
 16. Caproni S, Bianchi E, Cupini LM, Corbelli I, Beghi E, Calabresi P, Sarchielli P. Long term headache duration is a factor predicting nonresponse to detoxification and advice in medication overuse headache. J Headache Pain. 2014 Dec 15;15(1):88. PMID: 25510673 PubMed
 17. Altieri M, Di Giambattista R, Di Clemente L, Fagiolo D, Tarolla E, Mercurio A, Vicenzini E, Tarsitani L, Lenzi GL, Biondi M, Di Piero V. Combined pharmacological and short-term psychodynamic psychotherapy for probable medication overuse headache: a pilot study. Cephalalgia. 2009 Mar;29(3):293-9 . pmid:19220310 PubMed
 18. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, Salvesen R, Grønning M, Helde G, Gravdahl G, Zwart JA, Stovner LJ. A 4-year follow-up of patients with medication-overuse headache previously included in a randomized multicentre study. J Headache Pain. 2011 Jun;12(3):315-22 . pmid:21207237 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Knut Hagen, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.