Psykogene nonepileptiske anfall (PNES)

Se norske oversiktsartikler12 og guidelines fra International League Against Epilepsy (ILAE) Neuropsychobiology Commission3.

Kort om

Psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES) er emosjonelt utløste anfall som klinisk kan være vanskelig å skille fra epileptiske anfall. De kan opptre hos pasienter med og uten epilepsi. Anfallene opptrer som oftest i alderen 15-35 år, men kan også forekomme hos barn og eldre. De er hyppigere blant kvinner enn blant menn. Årsaken kan være vanskelig å avdekke. Det kan for eksempel være konversjons- eller somatiserings-tilstander, posttraumatisk stress syndrom, personlighetsforstyrrelser, hypokondri, simulering, eller ukjent årsak.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Klinisk observasjon av anfallene er viktig for å kunne stille diagnosen. Anfallene kan arte seg svært forskjellig, og de kan likne alle typer epileptiske anfall – fra kortvarig fjernhet til store krampeanfall. PNES varer gjerne lenger enn epileptiske anfall og kommer som oftest i situasjoner der vedkommer vekker oppmerksomhet.

Tabellen viser kliniske trekk som er vist å kunne skille mellom PNES og epilepsi4-5.

Taler for psykogent anfall (PNES) Taler for epileptisk anfall
- Bevart bevissthet* (responderer, husker anfallet)
- Øyeflutter*
- Personer rundt kan lindre eller forverre anfallet*
- Lang varighet
- Fluktuerene forløp
- Asynkrone bevegelser (unntak: fokale frontallappsanfall)
- Koitale bevegelser (unntak: fokale frontallappsanfall)
- Side-til-side bevegelser av hode eller kropp
- Iktal eller postiktal gråt
- Opistotonus
- Plutselig start*
- Øyeåpning/utvidelse*
- Postiktal forvirring/søvn*
- Oppstår fra søvn
- Postiktalt pustemønster med dype, lange inspiratoriske og ekspiratoriske faser
- Cyanose
*: disse faktorene hadde signifikant prediktiv verdi i en prospektiv studie4
Følgende er mindre egnet til å skille: ikke-stereotype bevegelser, tungebitt, urininkontinens

Klinisk erfaring tilsier at følgende symptomer bør vekke mistanke om PNES, men ingen er helt obligate:
- assosierte symptomer som kvalme, uvelhet, palpitasjoner, skjelving.
- positiv "avoidance test" (dvs. å løfte pasientens hånd og la den falle over ansiktet; ved PNES vil pasienten ofte respondere med å våkne til eller vise motstand mot å la hånden ramme ansiktet).

Supplerende undersøkelser

 • EEG under og mellom anfall: normalt, eller uspesifikke forandringer
 • Cerebral MR/CT: normalt, ev. ikke-relatert patologi
 • Video-telemetri, ev. henvisning til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) hvis uavklart
 • Psykiatrisk vurdering for å avdekke ev. underliggende psykiatrisk sykdom

Behandling

Det er viktig at pasienten blir tatt på alvor og vist respekt1-2

 • En bør formidle PNES-diagnosen på en klar og empatisk måte.
 • Det er prognostisk gunstig om man oppnår en felles forståelse med pasienten om anfallenes natur og årsakene til disse. Mange har mostand mot en psykologisk forklaringsmodell, mens "stress-relaterte anfall" som oftest er lettere å akseptere
 • Ev. antiepileptiske medikasjon bør trappes forsiktig ned til full seponering
 • Alle bør henvises til psykolog/psykiater. Kognitiv adferdsterapi har vist mulig effekt6-7 (klasse III evidens)
 • Sertralin (Zoloft® (N06A B06)) i doser opptil 200mg viste anfallsreduksjon i en studie8 (klasse II evidens)
 • Andre intervensjoner som har vist effekt i ukontrollerte studier er psykodynamisk gruppe og individual terapi, psykoedukasjon, venlafaxine9-10

Pasientinformasjon

Link til pasientinformasjon

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Morten I. Lossius, spesialist i nevrologi, PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bernt Engelsen, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi dr med

Referanser

 1. Lossius MI, Villagran A, Karterud HN, Henning O, Nakken KO. Psychogenic non-epileptic seizures in children. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Dec 20;136(23-24):1993-1995. PMID: 28004548 PubMed
 2. Lund C, Haraldsen I, Lossius MI, Bjørnaes H, Lossius R, Nakken KO. Psychogenic non-epileptic seizures. Tidsskr Nor Laegeforen 2009; 129: 2348-51. Tidsskrift for Den norske legeforening
 3. LaFrance WC Jr, Reuber M, Goldstein LH. Management of psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsia 2013; 54: Suppl 1:53-67. PMID: 23458467 PubMed
 4. Avbersek A, Sisodiya S. Does the primary literature provide support for clinical signs used to distinguish psychogenic nonepileptic seizures from epileptic seizures? J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 719-25.
 5. Syed TU, LaFrance WC Jr, Kahriman ES, Hasan SN, Rajasekaran V, Gulati D, Borad S, Shahid A, Fernandez-Baca G, Garcia N, Pawlowski M, Loddenkemper T, Amina S, Koubeissi MZ.Can semiology predict psychogenic nonepileptic seizures? A prospective study.Ann Neurol. 2011 Jun;69(6):997-1004. doi: 10.1002/ana.22345 DOI
 6. Søvsø L. Cognitive behavioural therapy for nonepileptic seizures. Ugeskr Laeger 2010; 172: 1210-1.
 7. Goldstein LH, Chalder T, Chigwedere C, Khondoker MR, Moriarty J, Toone BK, Mellers JD.. Cognitive-behavioral therapy for psychogenic nonepileptic seizures: a pilot RCT. Neurology 2010; 74: 1986-94. Neurology
 8. LaFrance WC Jr, Keitner GI, Papandonatos GD, Blum AS, Machan JT, Ryan CE, Miller IW. Pilot pharmacologic randomized controlled trial for psychogenic nonepileptic seizures. Neurology 2010; 75: 1166-73. Neurology
 9. Baslet G. Psychogenic nonepileptic seizures: a treatment review. What have we learned since the beginning of the millennium?. Neuropsychiatr Dis Treat 2012; 8: 585-98.
 10. Tuft M, Karterud HN, Villagran A, Nakken KO. Treatment for psychogenic non-epileptic seizures. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Sep 8;135(16):1449-51. PMID: 26356454 PubMed

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten I Lossius, spesialist i nevrologi, PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.