Farmakoresistent epilepsi

Se norsk oversiktsartikkel1.

Les om epilepsibehandling generelt

Hva er farmakoresistent epilepsi?

Omtrent 1/3 av alle med epilepsi har anfall som ikke lar seg bringe under kontroll med medikamenter. Omtrent 50% blir anfallsfrie med første relevante medikament, 11% med medikament nr 2, og 2% med ytterligere medikamentforsøk2.

Farmakoresistent epileps er av International League Against Epilepsy (ILAE) foreslått definert som manglende anfallskontroll etter adekvate behandlingsforsøk med minst to relevante, tolererte og høyt nok doserte antiepiletika, gitt alene eller i kombinasjon3.

Medikamentene bør ha vært forsøkt i minst 3 mnd. Mange vil nok prøve ut 3 medikamenter før begrepet brukes1 Det er ikke internasjonal enighet om hva som er relevante antiepileptika. Ved fokale epilepsier vil mange forsøke karbamazepin, okskarbazepin, lamotrigin, levetiracepam og ev. topiramat eller fenytoin. Ved generaliserte epilepsier er det rimelig å forsøke valproat, lamotrigin og levetiracetam1

Noen epilepsier er farmakoresistente i utgangspunktet, mens andre kan utvikle resistens etter flere år med anfallsfrihet. Det motsatte kan også forekomme. Mekanismene er ukjente, men det er teorier om at det hos farmakoresistente pasienter er økt ekspresjon av medikamenttransporterende proteiner og/eller genetisk betingede endringer i proteiner som inngår i ionekanaler og reseptorer.

Konsekvenser

Dårlig kontrollert epilepsi gir økt risiko for blant annet cerebrale nevronskader, anfallsrelaterte traumer/ulykker, psykisk sykdom (angst, depresjon, psykoser), sosiale problemer og plutselig uventet død (SUDEP)4.

Risikofaktorer for utvikling av farmakoresistens

 • Tidlig epilepsidebut
 • Mange anfall før og etter behandlingsstart
 • Serieanfall og/eller status epilepticus
 • Nevrologiske utfall
 • Fokale anfall
 • Mesial temporal sklerose
 • Psykisk utviklingshemming
 • Flere anfallstyper

Noen årsaker til manglende effekt av antiepileptika (pseudoresistens)

 • Feil diagnose; ikke-epiletiske anfall (PNES, TIA, synkope mm)
 • Feil klassifisering av epilepsien og derav følgende uheldig preparatvalg 
 • Suboptimal dosering av antiepileptika
 • Dårlig etterlevelse av behandlingen (nedsatt adherence/compliance)

Behandlingsalternativer

PPasienter som ikke oppnår anfallskontroll etter 2-3 adekvate medikamentelle behandlingsforsøk bør henvises til nærmeste universitetssykehus eller Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) for en tverrfaglig diagnostisk og terapeutisk gjennomgang1. Følgende behandlingsalternativer kan være aktuelle: (jf. også www.Epilepsibehandling.no)

Følgende behandlingsalternativer er noen av de som kan være aktuelle:

 • Nye, uregistrerte antiepileptika5
 • Forenklet polyfarmasøytisk behandling
 • Epilepsikirurgi (resektiv eller funksjonell)
 • Vagusnervestimulering6
 • Dyp hjernestimulering6
 • Ketogen eller modifisert ketogen diett7
 • Behandling av ev. komorbiditet

Fremtidig behandling

Den fremtidige farmakologiske epilepsibehandlingen vil trolig være rettet mot patofysiologiske endringer i det epileptiske cellenettverket, kanskje også mot immunologiske prosesser8-10.

Kilder

Referanser

 1. Nakken KO, Taubøll E. Tidsskr Nor Laegeforen. 2009 Oct 8;129(19):1986-9. Review. Norwegian. PMID:19823202 PubMed
 2. Kwan P, Brodie MJ.Early identification of refractory epilepsy.N Engl J Med. 2000 Feb 3;342(5):314-9.PMID:10660394 PubMed
 3. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen Hauser W, Mathern G, Moshé SL, Perucca E, Wiebe S, French J.Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies.Epilepsia. 2010 Jun;51(6):1069-77. Epub 2009 Nov 3. Erratum in: Epilepsia. 2010 Sep;51(9):1922. PMID:19889013 PubMed
 4. Laxer KD, Trinka E, Hirsch LJ, Cendes F, Langfitt J, Delanty N, Resnick T, Benbadis SR. The consequences of refractory epilepsy and its treatment. Epilepsy Behav 2014; 37C: 59-70. pmid:24980390 PubMed
 5. Ben-Menachem E. Medical management of refractory epilepsy--practical treatment with novel antiepileptic drugs. Epilepsia 2014; 55: Suppl 1:3-8. pmid:24400690 PubMed
 6. Gooneratne IK, Green AL, Dugan P, Sen A, Franzini A, Aziz T, Cheeran B. Comparing neurostimulation technologies in refractory focal-onset epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Nov;87(11):1174-1182 . pmid: 27516384 PubMed
 7. Kverneland M, Selmer KK, Nakken KO, Iversen PO, Taubøll E. A prospective study of the modified Atkins diet for adults with idiopathic generalized epilepsy. Epilepsy Behav. 2015 Dec;53:197-201 . pmid:26588588 PubMed
 8. Rogawski MA, Löscher W, Rho JM. Mechanisms of Action of Antiseizure Drugs and the Ketogenic Diet. Cold Spring Harb Perspect Med. 2016 May 2;6(5). PMID: 26801895 PubMed
 9. Golyala A, Kwan P. Drug development for refractory epilepsy: The past 25 years and beyond. Seizure. 2017 Jan;44:147-156. PMID: 28017578 PubMed
 10. Brodie MJ. Pharmacological Treatment of Drug-Resistant Epilepsy in Adults: a Practical Guide. Curr Neurol Neurosci Rep. 2016 Sep;16(9):82. PMID: 27443649 PubMed
 11. Gaspard N. Autoimmune Epilepsy. Continuum (Minneap Minn). 2016 Feb;22(1 Epilepsy):227-45 . pmid:26844739 PubMed
 12. Brodie MJ, Stephen LJ. Prospective audit with adjunctive perampanel: Preliminary observations in focal epilepsy. Epilepsy Behav. 2016 Jan;54:100-3 . pmid:26700063 PubMed
 13. Hemery C, Ryvlin P, Rheims S. Prevention of generalized tonic-clonic seizures in refractory focal epilepsy: A meta-analysis. Epilepsia 2014. pmid:25182978 PubMed
 14. Carmichael K, Pulman J, Lakhan SE, Parikh P, Marson AG. Zonisamide add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2013 . pmid:24353187 PubMed
 15. Shi LL, Dong J, Ni H, Geng J, Wu T. Felbamate as an add-on therapy for refractory epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2014. pmid:25036694 PubMed
 16. Brigo F, Storti M. Stiripentol for focal refractory epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2014. pmid:24488598 PubMed
 17. Sprengers M, Vonck K, Carrette E, Marson AG, Boon P. Deep brain and cortical stimulation for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2014 . pmid:24937707 PubMed
 18. Tang V, Poon WS, Kwan P.. Mindfulness-based therapy for drug-resistant epilepsy: An assessor-blinded randomized trial.. Neurology 2015; Sep 29;85(13):: 1100-7. pmid:26333801 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

Tidligere fagmedarbeidere


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.