Oversikt over førstelinjebehandlinger ved MS - pasientinfo

Dette er en kort oversikt over forskjellige medikamenter som påvirker sykdomsforløpet ved MS. De er såkalt førstelinje-medikamenter dvs at de er anbefalt ved oppstart av MS behandling fordi de har lav risiko for alvorlige bivirkninger. Medikamentene er vurdert ti å ha omtrent likeverdig effekt på sykdomsforløpet, men varierer i pris. Helsemyndighetene anbefaler derfor av ressurshensyn at man starter med et av de to billigste, dvs Extavia® sprøyter eller Aubagio®tabletter.
Hvis det valgte medikamentet ikke tåles pga bivirkninger er det aktuelt å skifte til et annet førstelinje-medikament. Hvis førstelinje-medikamenter ikke har tilstrekkelig effekt er det aktuelt å skifte til en annen type medikamenter, såkalt andrelinje-medikamenter, som har sterkere effekt men også høyere risiko for bivirkninger (se eget informasjonskriv). Hvis sykdommen er særlig aktiv fra starten kan det være aktuelt å starte med et andrelinje-medikament.
Denne oversikten er laget for at personer med MS kan skaffe seg en oversikt over ulike aspekter ved de forskjellige medikamentene, og tenke gjennom hvilke som passer best. Vi anbefaler å starte behandling så tidlig som mulig. Noen vil likevel velge å ikke bruke medikamenter. Du vil uansett få tilbud om oppfølging mtp overvåking av sykdomsaktivitet med MR og kliniske kontroller.

Interferon beta (Avonex®, Betaferon®, Extavia®, Rebif®, Pledigry®)Glatirameracetate (Copaxone®)Teriflunomid (Aubagio®)Dimetylfumarat (Tecfidera®)
Hvordan virker det Naturlig forekommende stoff som hemmer betennelsesceller og dermed MS betennelse i nervesystemStimulerer hemmende celler og reduserer dermed MS betennelse i nervesystemReduserer nydanning av betennelsesceller, og hemmer dermed MS betennelse i nervesystemet.Reduserer signalstoffer som fører til betennelse og hemmer dermed MS betennelse i nervesystemet.
Interferon beta (Avonex®, Betaferon®, Extavia®, Rebif®, Pledigry®)Glatirameracetate (Copaxone®)Teriflunomid (Aubagio®)Dimetylfumarat (Tecfidera®)
Hva innebærer behandlingenSprøyte under huden annenhver dag (Extavia og Betaferon) eller 3xper uke (Rebif), eller sprøyte dypt i muskel en gang per uke (Avonex).
Blodprøver etter 1, 3 og deretter hver 6. mnd.
Sprøyte under huden daglig, eller 3xper uke.
Blodprøver hver 6. mnd.
En tablett daglig.
Blodprøver hver 14. dag første 6 mnd, deretter hver 2.mnd.
En kapsel 2 x daglig.
Blodprøver hver 3. mnd.
Interferon beta (Avonex®, Betaferon®, Extavia®, Rebif®, Pledigry®)Glatirameracetate (Copaxone®)Teriflunomid (Aubagio®)Dimetylfumarat (Tecfidera®)
Effekt på MS sykdommen Reduserer attakkhyppighet med 30-34% sammenliknet med ingen behandling. Forsinker sannsynligvis utvikling av varig funksjonssvikt. Reduserer attakkhyppighet med 29%.Reduserer attakkhyppighet med 31-36% sammenliknet med ingen behandling. Forsinker sannsynligvis utvikling av varig funksjonssvikt. Reduserer attakkhyppighet med 44-55% sammenliknet med ingen behandling. Forsinker sannsynligvis utvikling av varig funksjonssvikt.
Interferon beta (Avonex®, Betaferon®, Extavia®, Rebif®, Pledigry®)Glatirameracetate (Copaxone®)Teriflunomid (Aubagio®)Dimetylfumarat (Tecfidera®)
BivirkningerVanlige: Ca 48 av 100 får influensaliknende symptomer opptil et døgn etter sprøyten. Disse symptomene forsvinner ofte ila noen mnd. Ca 62 av 100 får hudreaksjon rundt sprøytestikket, oftest forbigående.
Svært sjeldne (færre enn en av 1000): Nyresvikt, lavt antall blodplater, stoffskifteforstyrrelser, leverskade.
Vanlige (opptil 1 av 10): Reaksjon i huden rundt sprøytestikk, forbigående smerter i brystetVanlige (opptil 1 av 10): Diaré, kvalme, tynnere hår, høye leverenzymer (blodprøver), infeksjoner, høyt blodtrykk. Svært vanlige (kan oppstå hos mer enn 1 av 10): Økt ansiktsrødme, kvalme/diare - vanligvis milde plager som kan lindres ved samtidig inntak av mat.
Vanlige (hos opptil 1 av 100): lavt antall hvite blodlegemer (blodprøve).
Svært sjelden (færre enn en av 1000): Alvorlig hjerneinfeksjon (PML) som kan være dødelig eller gi varige nevrologiske symptomer.
Interferon beta (Avonex®, Betaferon®, Extavia®, Rebif®, Pledigry®)Glatirameracetate (Copaxone®)Teriflunomid (Aubagio®)Dimetylfumarat (Tecfidera®)
Graviditet og ammingSannsynligvis trygt å brukeSannsynligvis trygt å brukeKan gi fosterskader. Sikker prevensjon er viktig. Har ikke kjent fosterskadelig effekt, men mangelfull kunnskap.

Første- og andrelinjemedikamenter har god vitenskapelig dokumentasjon for akseptabel lav risiko i forhold til effekt. Hvis sykdommen er svært aktiv og ikke responderer på andrelinje-medikamenter, kan det i særlige tilfeller være aktuelt å forsøke såkalt eksperimentell eller uregistrert behandling, dvs behandling som ikke er så godt undersøkt mtp risiko og effekt, feks stamcellebehandling (HSCT) eller rituximab

Vår anbefaling:

Dine vurderinger:

Kilder

- Felleskatalogen
- Ø Thorkildsen, K-M Myhr, L Bø. Disease-modifying treatments for multiple sclerosis - a review of approved medications. European Journal of Neurology 2015.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.