Oversikt over andrelinjebehandling ved MS, pasientinfo

Dette er en kort oversikt over forskjellige medikamenter som påvirker sykdomsforløpet ved MS. De er såkalt andrelinje-medikamenter, dvs at de er anbefalt hvis førstelinje-medikamenter svikter eller ved særlig aktiv MS. Andrelinje-medikamenter har høyere effekt men også høyere risiko for alvorlige bivirkninger enn enn førstelinjemedikamenter. Det er imidlertid god vitenskapelig dokumentasjon for at risikoen er liten i forhold til nytteverdien.
Dette informasjonsskrivet er laget for at personer med MS kan skaffe seg en oversikt over forskjellige aspekter ved de ulike medikamentene.

Fingolimod (Gilenya®)Natalizumab (Tysabri®)Alemtuzumab (Lemtrada®)
Hvordan virker det Fingolimod blokkerer de hvite blodlegemenes evne til å forlate lymfeknuter, og reduserer dermed MS betennelsen i nervesystemet. Natalizumab hindrer hvite blodlegemer i å passere fra blodet og inn i hjernen, og reduserer dermed MS betennelsen i nervesystemet.Alemtuzumab fører til at hvite blodlegemer ødelegges og erstattes med nye som gir mindre MS betennelse i nervesystemet.
Fingolimod (Gilenya®)Natalizumab (Tysabri®)Alemtuzumab (Lemtrada®)
Hva innebærer behandlingenTablett en gang daglig.
Overvåking på sykehus i 6 timer etter første tablett med overvåking av blotrykk og puls. Blodprøver hver 3. mnd første året, deretter årlig. Øyeundersøkelse etter 3 mnd.
Intravenøs infusjon på sykehus en gang hver 4.uke. Blodprøver i forbindelse med infusjon.Intravenøs infusjon på sykehus daglig i 5 dager. Ny kur over 3 dager etter 12 mnd. Blodprøver og urinprøve en gang per mnd i 4 år etter siste dose.
Fingolimod (Gilenya®)Natalizumab (Tysabri®)Alemtuzumab (Lemtrada®)
Effekt på MS sykdommen Reduserer attakkhyppighet med 48-55% sammenliknet med ingen behandling. Forsinker sannsynligvis utvikling av varig funksjonssvikt. Reduserer attakkhyppighet med ca 68% sammenliknet med ingen behandling. Forsinker sannsynligvis utvikling av varig funksjonssvikt. Reduserer attakkhyppighet med ca 78 % sammenliknet med ingen behandling. Forsinker sannsynligvis utvikling av varig funksjonssvikt.
Fingolimod (Gilenya®)Natalizumab (Tysabri®)Alemtuzumab (Lemtrada®)
Bivirkninger som kan være eller bli alvorligeVanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10): infeksjon bla helvetesild, langsomme hjerteslag (særlig de første 6 timene etter første tablett).
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100): lungebetennelse, andre infeksjoner, tåkesyn pga hevelse i øyets netthinne (kontrolleres rutinemssig 3 mnd etter oppstart).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000): lymfekreft, langsomt voksende hudkreft, virusbetennelse i hjernen PML (svært sjelden, men hyppigere enn i normalbefolkningen)

Svært sjelden: Alvorlig virusinfeksjon i hjernen (PML) som kan være dødelig eller gi varige nevrologiske symptomer. Hvis man ikke har virus i kroppen (måles med blodprøve) er risikoen minimal (ca 1 av 11 111). Hvis man har JC virus i kroppen vil PML rammer ca 1 av 263.
Vanlige (hos opptil 1 av 10): Influensaliknende symptomer i forbindelse med infusjonen.
Infeksjoner.
Autoimmune sykdommer utvikles hos ca 48 av 100 personer ila 3-4 år etter første kur; de vanligste er stoffskiftesykdom (ca 41 av 100), og blodplatesykdom (ca 3 av 100). Økt fare ved røyking. Disse kan behandles med medikamenter og går vanligvis over etter noen år.
Sjelden (rammer ca 4 av 1000): Nyrebetennelse som kan være dødelig eller gi varig nyreskade.
Fingolimod (Gilenya®)Natalizumab (Tysabri®)Alemtuzumab (Lemtrada®)
Følgende kan tale mot bruk: Hjertesykdom, lungesykdom, høyt blodtrykk, øyesykdom, sukkersyke med øyekomplikasjoner, infeksjon Høyt nivå av JCV virus antistoffer i kroppen. Infeksjon.Røyking
Fingolimod (Gilenya®)Natalizumab (Tysabri®)Alemtuzumab (Lemtrada®)
Graviditet og ammingSkal ikke brukes ved graviditet. Amming bør unngåes.Ikke påvist fosterskadelig effekt, men mangelfulle data, anbefales derfor ikke brukt ved graviditet. Amming er omdiskutert. Bør utsettes til 4 mnd etter siste kur.

Hvis sykdommen er aktiv og ingen av disse har effekt, eller av andre grunner ikke kan brukes, kan det i sjelden tilfeller være aktuelt å forsøke såkalt eksperimentell eller uregistrert behandling, dvs behandling som ikke er så godt undersøkt mtp effekt og sikkerhet, feks stamcellebehandling (HSCT) eller rituximab.

Dine vurderinger:
Anbefaling:

Kilder

- Felleskatalogen
- Ø Thorkildsen, K-M Myhr, L Bø. Disease-modifying treatments for multiple sclerosis - a review of approved medications. European Journal of Neurology 2015.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.