MS attakk

Definisjon

En episode med symptomer og utfall fra CNS som varer over 24 timer i fravær av feber eller infeksjon

Symptomene utvikler seg typisk over dager til uker, varer fra uker til måneder og går så helt eller delvis tilbake. Gjentatte anfallsvise symptomer, som ansiktssmerter (trigeminusnevralgi), som varer over 24 timer er også å oppfatte som attakk. For at ny aktivitet i sykdommen skal registreres som attakk, bør det være minst 30 dager mellom debut av et attakk til debut av neste attakk. Se skjema for attakkvurdering

Behandling ved attakk

Behandling av selve attakket

Indikasjon for behandling baseres på klinisk skjønn, og vanligvis kreves endring i funksjon. Behandling med steroider innen 1-2 uker etter debut av attakk kan gi raskere bedring på kort sikt, men gir ikke mer fullstendig remisjon eller redusert risiko for nye attakker senere. Les mer om behandling av attakk

Konsekvenser for immunmodulerende behandling

Det er viktig å registrere kliniske attakker fordi de er et mål på sykdomsaktivitet og gir en pekepinn på effekt av behandling. Les mer om oppfølgning og skifte av behandling

MR ved attakk ?

Et attakk kan være synlig på MR som en høysignal-flekk /lesjon eventuelt med kontrastoppladning. I retninglinjer for MR ved MS (2015) anbefales a ta MR
- ved ønske om å karakterisere graden av evt. behandllingssvikt
- ved mistanke om attakk med uklar/diffus klinikk
- ved atypisk forløp og/eller manglende attakkbehandlingsrespons

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Lattanzi S, Cagnetti C, Danni M, Provinciali L, Silvestrini M. Oral and intravenous steroids for multiple sclerosis relapse: a systematic review and meta-analysis.J Neurol. 2017 Aug;264(8):1697-1704. Review.PMID: 28492970 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.