Daklizumab (Zinbryta®)

Kort om

Daklizumab (Zinbryta® (L04A C01)) er et immunmodulerende humanisert monoklonalt antistoff. Antistoffet binder CD25 (IL-2Rα), og blokkerer dermed signaloverføringen fra høyaffinitets IL-2-reseptorer på blant annet aktiverte T-celler. Dette motvirker immunresponser fra aktiverte T-celler, og gir en ekspansjon av regulatoriske CD56 natural killer (NK)-celler. Antistoffet har en halveringstid på ca. 21 dager, og steady state nås ved ca. fjerde dose.

Link til pasientinformasjon i Felleskataologen

Link til legens veiledning for håndtering av hepatisk risiko

Effekt

Zinbryta® har dokumentert effekt ved behandling av attakkpreget MS, og hadde i en studie høyere effekt på årlig attakkrate enn interferon beta-1a1. I meta-analyser var behandlingseffekten på attakkrate og på invaliditetsøkning sammenlignbar med effekten til fingolimod (Gilenya®)2-3

Indikasjon

 • Behandling av en høy-aktiv MS-sykdom hos voksne hvor annen immunmodulerende behandling med høy effekt ikke er egnet

Kontraindikasjoner

 • Eksisterende leversykdom eller nedsatt leverfunksjon
 • Overfølsomhet for innholdsstoffene

Forsiktighetsregler

 • Nødvendig med pasientinformasjon om risiko for leverskade.

Bruken av Zinbryta® er innskrenket midlertidig, fordi medikamentet er under sikkerhetsvurdering hos det Europeiske Legemiddelverket (EMA). Denne vurderingen ble utløst av et dødsfall etter akutt fulminant leversvikt hos en pasient som ble behandlet med Zinbryta® i en observasjonsstudie, samt 4 kjente tilfeller av alvorlig leverskade.

Leverskade ved behandling med Zinbryta® har opptrådt i alle faser etter behandlingsoppstart, inkludert flere måneder etter seponering. Risikoen for leverskade skal diskuteres med pasienten, og pasientkortet skal utleveres. Pasienten bør informeres om kliniske tegn og symptomer på leverskade, og bør ved slike tegn og/eller symptomer ta umiddelbar legekontakt. Behandlingsoppstart anbefales ikke ved ALAT/ASAT ≥2 × ULN.

For øvrig forsiktighet ved

 • Autoimmun sykdom (behandlingsoppstart anbefales ikke hvis pasienten har annen autoimmun sykdom)
 • Depresjon
 • Alvorlig infeksjon
 • Hudsykdom
 • Gastrointestinale sykdommer

Interaksjoner/vaksinering

Det er anbefalt forsiktighet med samtidig behandling med mulig hepatotoksiske legemidler, også reseptfrie medikamenter, og naturmedisin.
Vaksinasjon med levende vaksiner er ikke tilrådd under behandling og i 4 måneder etter behandling.
Ikke-levende vaksiner kan gis, og det er rapportert om normale antistoff-responser på influensa-vaksinasjon4-5

Bivirkninger

Mulig alvorlige: Avvik på leverfunksjonsprøver (≥1/100 til <1/10), leverskade/hepatitt (sjelden, se forsiktighetsregler), hudreaksjoner (≥1/100 til <1/10), depresjon (< 1/ 100), lungeinfeksjon (≥1/100 til <1/10), autoimmun hemolytisk anemi (< 1/ 100), kolitt (< 1/ 100), lymfopeni.


Svært vanlige (≥1/10): Øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt.

Graviditet og amming

Graviditet: Begrenset erfaring. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Skal kun brukes under graviditet hvis fordel oppveier risiko for foster.


Amming: Overgang i human morsmelk er ukjent. Overgang i morsmelk hos dyr er vist. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for kvinnen bør tas i betraktning.

Fertilitet

Ingen effekt er sett i dyrestudier. Humane data mangler

Før oppstart

 • Sjekk kontraindikasjoner og forsiktighetsregler
 • Grundig vurdering av indikasjonsstilling
 • Grundig informasjon til pasienten om forventet effekt og mulige bivirkninger. Pasienten skal få et pasientkort
 • Informasjon om behov for sikker prevensjon
 • Expanded Disability Status Scale (EDSS)
 • Blodprøver: HB, leukocytter m diff telling, trombocytter, CRP, ALAT, ASAT, bilirubin, kreatinin
 • Seponer andre immunmodulerende midler. Normalisering av lymfocytter. Se eget kapittel om utvaskingsperioder

Dosering

150 mg subkutant x 1 per måned

Resept

H-resept

Oppfølgning

 • HB, leukocytter m diff telling, trombocytter, CRP, ALAT, ASAT, bilirubin skal overvåkes minst månedlig, og hyppigere hvis klinisk indisert under behandling, samt i opptil 4 måneder etter siste dose
 • Nevrologisk vurdering hver 6. måned
 • MR kontroll etter 3-6 mnd ("rebaseline") og deretter hvert 1-2 år og ved klinisk mistanke om suboptimal effekt
 • Attakkbehandling gis etter vanlige retningslinjer

Seponering

 • Suboptimal effekt: Les mer
 • Intraktable bivirkninger, leveraffeksjon eller allergi
  • Behandlingen skal seponeres ved ALAT/ASAT >5 × øvre grense for normalområdet (ULN) eller ved ALAT/ASAT >3 × ULN og bilirubin >2 × ULN.
  • Ved seponering er det totale lymfocytt-tallet er tilbake til opprinnelig nivå etter 12 uker, og CD56-NK celle- og regulatoriske T celle-tall er tilbake til opprinnelig nivå innen 24 uker.
 • Alvorlig depresjon: Seponering bør vurderes.
 • Alvorlig infeksjon: Behandling med daklizumab avventes til infeksjonen er gått tilbake.
 • Utvikling av sekundær progressiv MS: Vurder seponering ved utvikling til sekundær progressiv MS uten inflammatorisk aktivitet.
 • Graviditet. Les mer.
 • Utvaskingsperiode: link til kapittel om utvasking ved skifte av immunmodulerende MS behandling

 

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Lars Bøe, spesialist i nevrologi, professor Phd
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor Phd
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Kappos L, Wiendl H, Selmaj K, et al. Daclizumab HYP versus Interferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis. The New England journal of medicine 2015;373:1418-1428 . pmid:26444729 PubMed
 2. Tramacere I, Del Giovane C, Salanti G, D'Amico R, Filippini G. Immunomodulators and immunosuppressants for relapsing-remitting multiple sclerosis: a network meta-analysis. The Cochrane database of systematic reviews 2015:CD011381 . pmid: 26384035 PubMed
 3. Single Technology Assessment. Zinbryta (daclizumab) – for the treatment of adults with relapsing forms of multiple sclerosis. Statens Legemiddelverk Nye Metoder 2017;ID2015_45:1-42. nyemetoder.no
 4. Mehta L, Umans K, Ozen G, Robinson RR, Elkins J. .Immune Response to Seasonal Influenza Vaccine in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Receiving Long-term Daclizumab Beta: A Prospective, Open-Label, Single-Arm Study. International journal of MS care 2017;19:141-147 . pmid:28603462 PubMed
 5. Lin YC, Winokur P, Blake A, et al. Patients with MS under daclizumab therapy mount normal immune responses to influenza vaccination. Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation 2016;3:e196 . pmid:26848487 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.