Nevromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD)

Se oversiktsartikkel 20161, og norsk oversiktsartikkel 20134

Kort om

Neuromyelitis optica (NMO) - tidligere kalt Devics sykdom - er en idiopatisk, inflammatorisk demyeliniserende sykdom som oftest rammer optikus nerven og medulla 2,3,4. Prevalensen er 1/100 000 (hyppigst blant ikke-kaukasere). Kvinner rammes oftere enn menn (3-9/1). Gjennomsnittlig debutalder er 39 år. Tilstanden ble tidligere oppfattet som en form for multippel sklerose (MS), men ny kunnskap om serumantistoffer mot aqvaporin-4 (et vannkanal-protein lokalisert til blod-hjerne barrieren) har vist at NMO er en egen sykdom. Pasienter med NMO og MS responderer forskjellig på immunologiske medikamenter. Tidligere skilte man mellom NMO og NMO spectrum disorders (NMOSD), men nå kalles alt NMOSD og diagnosekriteriene ble endret i 20155. NMOSD kan være paraneoplastisk, særlig hos kvinner med debut > 50 år (oftest mammacancer)6.

Klassifisering

 • NMOSD med akvaporin-4 antistoffer
 • NMOSD uten akvaporin-4 antistoffer: Begrensede former med inkomplett fenotype; isolert ON (bilateral, alvorlig), eller isolert TM eller sjeldnere hjernestammesymptomer. Aqvaporin-4 negativ NMOSD er vanskelig å skille fra MS7.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Det mest typiske er tilbakevendende ensidig eller bilateral optikusnevritt les mer, og transvers myelitt  les mer. Sjeldnere er hjernestammeutfall eller area postrema syndrom med kvalme og oppkast, hikke og i alvorlige tilfeller respirasjonsvansker. Andre CNS områder kan også rammes, feks bilateral hypothalamus med søvnforstyrrelse og autonome symptomer. Forløpet er attakkvist, og attakker gir ofte varige sekveler med økende varig funksjonssvikt ved gjentatte attakker.

Supplerende undersøkelser

 • Akvaporin-4 (AQP4) IgG antistoffer: påvises i serum hos ca 40-70%. Noen har antistoffer bare under attak
 • MOG-antistoffer (myelin-oligodendrocytt glycoprotein) kan påvises i serum hos endel som er AQP4 negative8.
  • Pasienter med MOG-antistoffer representerer en egen klinisk profil9
   • assosiert med moderat residiv fare og god prognose, men en del får varige moderate sekveler. 
   • kan være assosiert med MR hyperintesitet i ekstranevralt vev (feks paraspinal muskulatur ved myelitt)10, kramper og encefalittliknende bilde11 
  • antistoffstatus kan variere med tiden. En studie viste at de som blir MOG negative ved kontrollmåling har lavere risiko for tilbakefall en de som er vedvarende positive12
 • Begge antistoffetestene utføres ved Haukeland Universitetssykehus (NevroReuma lab) link til remisse). 
 • Flere mulige biomarkører er i ferd med å bli etablert/validert13.
 • CSF: Ofte høyt celletall og høyt proteinnivå i akuttfasen. Mindre enn 30% har oligoklonale bånd.
 • MR caput og medulla: Se tabellarisk oversikt over typiske funn i artikkel5. Typisk for NMOSD er sentrale langstrakte lesjoner i medulla (oftest over minst 3 vertebrale segmenter) og oftest normale funn cerebralt, men funn der kan tilkomme etterhvert. Det er vanskelig å skille MS og seronegativ NMOSD fordi en del med NMOSD fyller MR kriteriene for MS. Visse typer cerebrale MR lesjoner er assosiert med NMOSD og kan være til hjelp i differensialdiagnostikken. Se tabell for skilletegn14. Hjernelesjoner ved NMOSD er ofte lokalisert nær/langs ependym i ventriklene, i diencephalon eller hypothalamus15 . MS lesjoner er oftere lokalisert inntil sideventriklene, i temporalhornene, subkortikalt som U-fiber lesjoner, eller Dawson finger type lesjoner16. Se oversikt over avanserte MR teknikker ved diagnostikk av NMOSD17
 • VEP: Ofte patologisk

Diagnostiske kriterier

Diagnostiske kriterier (2015)5 (kriteriene for pediatrisk NMOSD er litt annerledes)

Kjerne kliniske karakteristika
 1. Optikusnevritt
 2. Akutt myelitt
 3. Area postrema syndrom; episode med hikke, kvalme, og oppkast uten annen forklaring
 4. Akutt hjernestamme syndrom
 5. Symptomatisk narkolepsi eller akutt diencefal klinisk syndrom med NMOSD typiske diencefale MR forandringer
 6. Symptomatisk cerebralt syndrom med NMOSD typiske MR lesjoner
Kriterier for NMOSD med akvaporin-4 antistoffer:
 1. Minst et kjerne klinisk karakteristikum
 2. Positiv test for akvaporin-4 antistoffer
 3. Andre diagnoser utelukket
Kriterier for NMOSD uten akvaporin-4 antistoffer:
 1. Minst to kjerne kliniske karakteristika som resultat av et eller flere kliniske attakker som oppfyller alle følgende
  • a. Minst et av de kliniske karakteristika må være optikus nevritt, myelitt med langstrakt lesjon, eller area postrema syndrom
  • b. disseminasjon i rom (2 eller flere kjerne kliniske karakteristika)
  • c. MR kriterier oppfylt
 2. Negativ test for akvaporin-4 antistoffer eller testing ikke foretatt
 3. Andre diagnoser utelukket
Tilleggs MR krav ved NMOSD uten akvaporin-4 antistoffer og NMOSD uten kjent akvaporin-4 status
 1. Akutt optikusnevritt;
  • a. normale MR funn eller bare uspesifikke forandringer i hvit substans
  eller
  • b. MR av n optikus som viser T2 hyperintense lesjoner eller T1 kontrastladende lesjoner som strekker seg over 1/2 optikusnerve lengde eller involverer chiasma
 2. Akutt myelitt;
  • a. Intramedullær lesjon som strekker seg over >3 etterfølgende segmenter
   eller
  • b. >3 etterfølgende segmenter med fokal spinal atrofi hos pasienter som anamnestisk har hatt myelitt
 3. Area postrema syndrom; dorsale medulla/area postrema lesjoner
 4. Akutt hjernestammesyndrom; periependymale hjernestamme lesjoner

Differensialdiagnoser1

MS er en viktig differensialdiagnose med mange overlappende symptomer. NMO er assosiert med høy debut alder, ikke hvit rase, optikusnevritt med begrenset bedring eller bilateral affeksjon, uttalt kvalme/brekninger, hikke, progressivt forløp, cerebrospinal væske pleocytose med eosinofile og/eller neutrofile, MR funn med langstrakt myelitt, periependymale hjernestammelesjoner18. Se tabell14 for MR skilletegn mellom NMO og MS, og ovenstående kapittel om MR funn. Andre differensial diagnoser: Sarcoidose, infeksjoner, malignitet.

Behandling

Se oversiktsartikkel (2015) med forslag til behandlingsalgoritme19 og oversiktsartikkel 20161.

 Behandlingsmålene er 1) å forkorte attakker 2) å forebygge attakker og 3) lindre symptomer. 

 • Behandling av attakk:
  • Steroider som ved MS attakk (ca 80% responderer), se MS attakk behandling.
  • Plasmaferese ved manglende respons av steroider etter 5 dager, eller kun delvis respons ila 7-10 dager.  (intravenøs immunglobulin vurderes til å ha mer tvilsom effekt15),
  • Ofte aktuelt med prednisolonhale med nedtrapping over 6-12 mnd. Se praktisk opplegg
  • Svært alvorlige attakker: PE samtidig med steroider (så tidlig som mulig) kan gi bedre prognose20 (teoretisk: komplementær effekt på cellulær og humoral immunrespons). Steroider kan gies samme dag, men etter PE. 
 • Forebyggende immunmodulerende behandling (mangelfull evidens). Tidlig innsatt og effektiv immunologisk behandling vurderes som viktig for å forebygge attakker og hindre varige utfall. Ved milde utfall eller enkle attakker som går helt tilbake vil man dog kunne avvente3,21. Påvisning av AQP4 antistoffer er forbundet med økt fare for tilbakefall og styrker derfor indikasjonen for å starte med forebyggende behandling. Azatioprin og rituximab er mest brukt og muligens mest effektive22:
  • Azatioprin23 (Imurel® (L04A X01)) 2,5 - 3 mg/kg per dag. Moderat effekt i mange observasjonsstudier. Behandlingssvikt (sykdomsgjennombrudd) hos ca 50%2425. Gis ofte sammen med prednisolon 60 mg dgl, nedtrappet over 6-12 mnd til 5 mg daglig. Se praktisk opplegg
  • Rituximab26,27,28,29 (MabThera® (L01X C02)). Se praktisk opplegg.  
   • God effekt i mange observasjonsstudier30.
   • Optimal dose er ukjent, og klinisk praksis varierer.
    • I en retrospektiv tysk kohort studie (2017) var median dose 1000mg (range 375–3000mg) hver 6. mnd fordelt på en eller to doser31.
    • I Up to Date anbefales 1000mg x 1 med 14. dagers mellomrom hver 6.mnd.
    • Noen anbefaler individualisert dosering basert på månedlig CD19 telling27,32.
   • Behandlingssvikt (sykdomsgjennombrudd) hos ca 20%2425
  • Varighet av immunmodulerende behandling:
   • Forebyggende behandling bør sannsynligvis gies i flere år, men optimal varighet er ukjent.
   • Vanlig praksis er å behandle i minst 5 år ved påvist AQP4 antistoffer, og i 3 år hos de uten AQP4 antistoffer.
   • Noen anbefaler å være tilbakeholden med å avslutte behandling hos AQP4 positive. 
  • Andre alternativer: 
   • Mycofenolat mofetil (CellCept ® (L04A A06))33. God effekt i åpne studier34. Behandlingssvikt (sykdomsgjennombrudd) hos 25%25Se praktisk opplegg. Gis evt sammen med prednisolon 60 mg dgl, nedtrappet over 6-12 mnd til 5 mg daglig. Se praktisk opplegg
   • Tocilizumab35,36, Eculizumab37, Metotreksat38, Mitoxantrone 39-40, gjentatte intravenøs immunglobulin kurer 15, Bortezomib
   • Autolog hematopoietisk stamcelle transplantasjon (HSCT) kan ha effekt, men de fleste får tilbakefall innen 5 år41
  • Følgende har ikke vist effekt og kan i verste fall forverre sykdommen: Interferon-beta, glatirameracetat, natalizumab, alemtuzumab42 og fingolimod43
  • Ved sykdomsgjennombrudd (attakker) vil skifte av forebyggende kunne gi godt resultat25.
   • Pseudoattakk vs reelt attakk: Det kan som ved MS være vanskelig å skille reelle attakker fra pseudoattakker (reduksjon i funksjon pga interkurrent infeksjon, smerter eller autonome symptomer). Synstap er sterk indikasjon på reelt attakk. Pseudoattakker relatert til ryggmargen hos pasienter med tidligere myelitt kan klinisk presentere seg på samme måten som et reelt attakk, som bare kan utelukkes med negativ MR44
 • Symptomatisk behandling

Spesielle forhold

 • Postpartum: Attakk risikoen øker 3-4X de første 6 mnd.

Prognose

Attakkhyppigheten varierer. Attakker gir ofte varige skveler, og gjentatte attakker med myelitt eller optikusnevritt gir akkumulerende funksjonssvikt3. Pasienter uten AQP4-antistoffer eller bare anti-MOG antistoffer har bedre prognose enn AQP4 - antistoff positive pasienter45-46. Monofasisk NMOSD forekommer, men krever attakkfrihet i minst 5 år før diagnosen kan settes.

Kilder

Referanser

 1. Kessler RA1, Mealy MA1, Levy M2.. Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder: Acute, Preventive, and Symptomatic.. Curr Treat Options Neurol. 2016 Jan;18(1):2 . pmid: 26705758 PubMed
 2. Wingerchuk DM. The spectrum of neuromyelitis optica. Lancet Neurol 2007; 6: 805-15.
 3. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Oct 15;133(19):2057-61. doi: 10.4045/tidsskr.13.0608.Neuromyelitis optica.Article in NorwegianKvistad SA, Wergeland S, Torkildsen O, Myhr KM, Vedeler CA. PMID: 24129537 PubMed
 4. Current concept of neuromyelitis optica (NMO) and NMO spectrum disorders.Jacob A, McKeon A, Nakashima I, Sato DK, Elsone L, Fujihara K, de Seze J.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Aug;84(8):922-30. doi: 10.1136/jnnp-2012-302310. Epub 2012 Nov 10. Review.PMID: 23142960 PubMed
 5. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, Cabre P, Carroll W, Chitnis T, de Seze J, Fujihara K, Greenberg B, Jacob A, Jarius S, Lana-Peixoto M, Levy M, Simon JH, Tenembaum S, Traboulsee AL, Waters P, Wellik KE, Weinshenker BG; International Panel for NMO Diagnosis. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology. 2015 Jul 14;85(2):177-89 . pmid:26092914 PubMed
 6. Cai G, He D, Chu L, Dai Q, Xu Z, Zhang Y. Paraneoplastic neuromyelitis optica spectrum disorders: three new cases and a review of the literature. Int J Neurosci. 2015 Aug 20:1-9 . pmid:26010208 PubMed
 7. Juryńczyk M, Weinshenker B, Akman-Demir G, Asgari N, Barnes D, Boggild M, Chaudhuri A, D'hooghe M, Evangelou N, Geraldes R, Illes Z, Jacob A, Kim HJ, Kleiter I, Levy M, Marignier R, McGuigan C, Murray K, Nakashima I, Pandit L, Paul F, Pittock S, Selmaj K, de Sèze J, Siva A, Tanasescu R, Vukusic S, Wingerchuk D, Wren D, Leite I, Palace J. Status of diagnostic approaches to AQP4-IgG seronegative NMO and NMO/MS overlap syndromes. J Neurol. 2016 Jan;263(1):140-9 . pmid:26530512 PubMed
 8. Kitley J1, Woodhall M, Waters P, Leite MI, Devenney E, Craig J, Palace J, Vincent A.. Myelin-oligodendrocyte glycoprotein antibodies in adults with a neuromyelitis optica phenotype. Neurology. 2012 ; 18;79(12):: 1273-7. pmid:22914827 PubMed
 9. Jurynczyk M, Messina S, Woodhall MR, Raza N, Everett R, Roca-Fernandez A, Tackley G, Hamid S, Sheard A, Reynolds G, Chandratre S, Hemingway C, Jacob A, Vincent A, Leite MI, Waters P, Palace J. Clinical presentation and prognosis in MOG-antibody disease: a UK study.. Brain 2017; Dec 1;140(12): 3128-3138. pmid:29136091 PubMed
 10. Pandit L, Mustafa S, Uppoor R, Nakashima I, Takahashi T, Kaneko K.. Reversible paraspinal muscle hyperintensity in anti-MOG antibody-associated transverse myelitis.. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2017. pmid: 29114566 PubMed
 11. Hamid SHM, Whittam D, Saviour M, Alorainy A, Mutch K, Linaker S, Solomon T, Bhojak M, Woodhall M, Waters P, Appleton R, Duddy M, Jacob A. Seizures and Encephalitis in Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein IgG Disease vs Aquaporin 4 IgG Disease. JAMA Neurol. 2018 Jan 1;75(1):65-71. pmid:29131884 PubMed
 12. Hyun JW1, Woodhall MR2, Kim SH1, Jeong IH1, Kong B1, Kim G1, Kim Y1, Park MS3, Irani SR2, Waters P2, Kim HJ1.. Longitudinal analysis of myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies in CNS inflammatory diseases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. pmid:28684532 PubMed
 13. Melamed E, Levy M, Waters PJ, Sato DK, Bennett JL, John GR, Hooper DC, Saiz A, Bar-Or A, Kim HJ, Pandit L, Leite MI, Asgari N, Kissani N, Hintzen R, Marignier R, Jarius S, Marcelletti J, Smith TJ, Yeaman MR, Han MH, Aktas O, Apiwattanakul M, Banwell B, Bichuetti D, Broadley S, Cabre P, Chitnis T, De Seze J, Fujihara K, Greenberg B, Hellwig K, Iorio R, Jarius S, Klawiter E, Kleiter I, Lana-Peixoto M, Nakashima, O'Connor K, Palace J, Paul F, Prayoonwiwat N, Ruprecht K, Stuve O, Tedder T, Tenembaum S, Garrahan JP, Aires B, van Herle K, van Pelt D, Villoslada P, Waubant E, Weinshenker B, Wingerchuk D, Würfel J, Zamvil S. Update on biomarkers in neuromyelitis optica. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2015 Jul 23;2(4):e134 . pmid:26236760 PubMed
 14. Kim HJ1, Paul F2, Lana-Peixoto MA2, Tenembaum S2, Asgari N2, Palace J2, Klawiter EC2, Sato DK2, de Seze J2, Wuerfel J2, Banwell BL2, Villoslada P2, Saiz A2, Fujihara K2, Kim SH2; With The Guthy-Jackson Charitable Foundation NMO International Clinical Consortium & Biorepository; With The Guthy-Jackson Charitable Foundation NMO International Clinical Consortium Biorepository.. MRI characteristics of neuromyelitis optica spectrum disorder: An international update. Neurology. 2015 ; Mar 17;84(11: 1165-1173. pmid:25695963 PubMed
 15. Trebst C, Jarius S, Berthele A, Paul F, Schippling S,. Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica: recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS).. J Neurol. 2014; Jan;261(1: 1-16. pmid:24272588 PubMed
 16. Jurynczyk M et al. Brain lesion distribution criteria distinguish MS from AQP¤-antibody NMOSD and MOG-antibody disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016. doi:10.1136/jnnp-2016-314005 DOI
 17. Kremer S, Renard F, Achard S, Lana-Peixoto MA, Palace J, Asgari N, Klawiter EC, Tenembaum SN, Banwell B, Greenberg BM, Bennett JL, Levy M, Villoslada P, Saiz A, Fujihara K, Chan KH, Schippling S, Paul F, Kim HJ, de Seze J, Wuerfel JT; Guthy-Jackson Charitable Foundation (GJCF) Neuromyelitis Optica (NMO) International Clinical Consortium and Biorepository, Cabre P, Marignier R, Tedder T, van Pelt D, Broadley S, Chitnis T, Wingerchuk D, Pandit L, Leite MI, Apiwattanakul M, Kleiter I, Prayoonwiwat N, Han M, Hellwig K, van Herle K, John G, Hooper DC, Nakashima I, Sato D, Yeaman MR, Waubant E, Zamvil S, Stüve O, Aktas O, Smith TJ, Jacob A, O'Connor K. Use of Advanced Magnetic Resonance Imaging Techniques in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. JAMA Neurol. 2015 Jul;72(7):815-22 . pmid:26010909 PubMed
 18. Overlapping CNS inflammatory diseases: differentiating features of NMO and MS. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014 . pmid:25248365 PubMed
 19. Sherman E, Han MH. Acute and Chronic Management of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. Curr Treat Options Neurol. 2015 Nov;17(11):48 . pmid:26433388 PubMed
 20. Bonnan M, Valentino R, Debeugny S, Merle H, Fergé JL, Mehdaoui H, Cabre P.. Short delay to initiate plasma exchange is the strongest predictor of outcome in severe attacks of NMO spectrum disorders.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017. pmid:29030418 PubMed
 21. Palace J, Leite I, Jacob A.A practical guide to the treatment of neuromyelitis optica. Pract Neurol. 2012 Aug;12(4):209-14.
 22. llmann JP, Krumbholz M, Friede T et al. Immunotherapies in neuromyelitis optica spectrum disorder: efficacy and predictors of response.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017. pmid:28572277 PubMed
 23. Costanzi C, Matiello M, Lucchinetti CF, Weinshenker BG, Pittock SJ, Mandrekar J, Thapa P, McKeon A. Azathioprine: tolerability, efficacy, and predictors of benefit in neuromyelitis optica. Neurology 2011; 77: 659-66. Neurology
 24. Nikoo Z1, Badihian S2,3, Shaygannejad V4,5, Asgari N6, Ashtari F1,3.. Comparison of the efficacy of azathioprine and rituximab in neuromyelitis optica spectrum disorder: a randomized clinical trial.. J Neurol. 2017. pmid:28831548 PubMed
 25. Mealy MA1, Wingerchuk DM2, Palace J3, Greenberg BM4, Levy M1.. Comparison of relapse and treatment failure rates among patients with neuromyelitis optica: multicenter study of treatment efficacy. JAMA Neurol. 2014; 71(3):: 324-30. pmid:24445513 PubMed
 26. Weinschenker JA. Treatment of neuromyelitis optica with rituximab: retrospective analysis of 25 patients. Arch Neurol 2008; 65: 1443-8.
 27. A 5-year follow-up of rituximab treatment in patients with neuromyelitis optica spectrum disorder. Kim SH, Huh SY, Lee SJ, Joung A, Kim HJ. JAMA Neurol. 2013 Sep 1;70(9):1110-7. PMID: 23897062 PubMed
 28. Kim SH, Jeong IH, Hyun JW, Joung A, Jo HJ, Hwang SH, Yun S, Joo J, Kim HJ. Treatment Outcomes With Rituximab in 100 Patients With Neuromyelitis Optica: Influence of FCGR3A Polymorphisms on the Therapeutic Response to Rituximab. JAMA Neurol. 2015 Sep 1;72(9):989-95 . pmid:26167726 PubMed
 29. Zéphir H, Bernard-Valnet R, Lebrun C, Outteryck O, Audoin B, Bourre B, Pittion S, Wiertlewski S, Ouallet JC, Neau JP, Ciron J, Clavelou P, Marignier R, Brassat D. Rituximab as first-line therapy in neuromyelitis optica: efficiency and tolerability. . pmid:26194198 PubMed
 30. Damato V, Evoli A, Iorio R.. Efficacy and Safety of Rituximab Therapy in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis.. JAMA Neurol. 2016 Sep 26 . pmid:27668357 PubMed
 31. Stellmann JP, Krumbholz M, Friede T et al. Immunotherapies in neuromyelitis optica spectrum disorder: efficacy and predictors of response. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017; Aug;88(8): 639-647. pmid:28572277 PubMed
 32. Greenberg BM, Graves D, Remington G, Hardeman P, Mann M, Karandikar N, Stuve O, Monson N, Frohman E. Rituximab dosing and monitoring strategies in neuromyelitis optica patients: creating strategies for therapeutic success. Mult Scler 2012; 18: 1022-6.
 33. Jacob A. Treatment of neuromyelitis optica with mycophenolate mofetil: retrospective analyses of 24 patients. Arch Neurol 2009; 66: 1128-33.
 34. Huh SY, Kim SH, Hyun JW, Joung AR, Park MS, Kim BJ, Kim HJ.. Mycophenolate mofetil in the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder.. JAMA Neurol 2014; Nov;71(11):: 1372-8. pmid:25199960 PubMed
 35. Lauenstein AS1, Stettner M, Kieseier BC, Lensch E.. Treating neuromyelitis optica with the interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab.. BMJ Case Rep. ; Mar 26: 2014 . pmid:24671322 PubMed
 36. Araki M1, Matsuoka T, Miyamoto K, Kusunoki S, Okamoto T, Murata M, Miyake S, Aranami T, Yamamura T.. Efficacy of the anti-IL-6 receptor antibody tocilizumab in neuromyelitis optica: a pilot study. Neurology. 2014; Apr 15;82(15): 1302-6. pmid:24634453 PubMed
 37. Eculizumab in AQP4-IgG-positive relapsing neuromyelitis optica spectrum disorders: an open-label pilot study.Pittock SJ, Lennon VA, McKeon A, Mandrekar J, Weinshenker BG, Lucchinetti CF, O'Toole O, Wingerchuk DM.Lancet Neurol. 2013 Jun;12(6):554-62. doi: 10.1016/S1474-4422(13)70076-0. Epub 2013 Apr 26.PMID:
 38. Methotrexate is an alternative to azathioprine in neuromyelitis optica spectrum disorders with aquaporin-4 antibodies.Kitley J, Elsone L, George J, Waters P, Woodhall M, Vincent A, Jacob A, Leite MI, Palace J.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Aug;84(8):918-21. doi: 10.1136/jnnp-2012-304774. Epub 2013 Mar 6.PMID: 23467418 PubMed
 39. Kim SH, Kim W, Park MS, Sohn EH, Li XF, Kim HJ. Efficacy and safety of mitoxantrone in patients with highly relapsing neuromyelitis optica. Arch Neurol 2011; 68: 473-9.
 40. Efficacy of mitoxantrone in neuromyelitis optica spectrum: clinical and neuroradiological study.Cabre P, Olindo S, Marignier R, Jeannin S, Merle H, Smadja D; Aegis of French National Observatory of Multiple Sclerosis.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 May;84(5):511-6. PMID: 23138769 PubMed
 41. Burman J1, Tolf A1, Hägglund H2, Askmark H1.. Autologous haematopoietic stem cell transplantation for neurological diseases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018. pmid:28866625 PubMed
 42. Azzopardi L, Cox AL, McCarthy CL, Jones JL, Coles AJ. Alemtuzumab use in neuromyelitis optica spectrum disorders: a brief case series. J Neurol. 2015 Oct 17 . pmid:26477020 PubMed
 43. Tanaka M. Interferon-beta(1b) treatment in neuromyelitis optica. Eur Neurol 2009; 62: 167-70.
 44. Kessler RA, Mealy MA, Levy M.. Early indicators of relapses vs pseudorelapses in neuromyelitis optica spectrum disorder.. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2016 Jul 28;3(5):e269 .
 45. Kitley J, Waters P, Woodhall M, Leite MI, Murchison A, George J, Küker W, Chandratre S, Vincent A, Palace J.. Neuromyelitis optica spectrum disorders with aquaporin-4 and myelin-oligodendrocyte glycoprotein antibodies: a comparative study.. JAMA Neurol. 2014 ; Mar;71(3): 276-83. pmid:24425068 PubMed
 46. van Pelt ED, Wong YY, Ketelslegers IA, Hamann D, Hintzen RQ. Neuromyelitis optica spectrum disorders: comparison of clinical and magnetic resonance imaging characteristics of AQP4-IgG versus MOG-IgG seropositive cases in the Netherlands. Eur J Neurol. 2015 Nov 22 . pmid:26593750 PubMed
 47. Sellner J, Boggild M, Clanet M, Hintzen RQ, Illes Z, Montalban X, Du Pasquier RA, Polman CH, Sorensen PS, Hemmer B. EFNS guidelines on diagnosis and management of neuromyelitis optica. Eur J Neurol 2010; 17: 1019-32.
 48. Sepúlveda M1, Armangué T1, Sola-Valls N1, Arrambide G1, Meca-Lallana JE1, Oreja-Guevara C1, Mendibe M1, Alvarez de Arcaya A1, Aladro Y1, Casanova B1, Olascoaga J1, Jiménez-Huete A1, Fernández-Fournier M1, Ramió-Torrentà L1, Cobo-Calvo A1, Viñals M1, de Andrés C1, Meca-Lallana V1, Cervelló A1, Calles C1, Rubio MB1, Ramo-Tello C1, Caminero A1, Munteis E1, Antigüedad AR1, Blanco Y1, Villoslada P1, Montalban X1, Graus F1, Saiz A1.. Neuromyelitis optica spectrum disorders: Comparison according to the phenotype and serostatus. Format: Abstract Send to Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2016 Apr 14;3(3):e225. . pmid:27144216 PubMed
 49. Azzopardi L, Cox AL, McCarthy CL, Jones JL, Coles AJ.. Alemtuzumab use in neuromyelitis optica spectrum disorders: a brief case series. J Neurol. 2016 Jan;263(1):25-9. . pmid: 26477020 PubMed
 50. Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder: Acute, Preventive, and Symptomatic.. Kessler RA, Mealy MA, Levy M.. Curr Treat Options Neurol 2016. pmid:26705758 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Kjell Morten Myhr, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.