Vaskulær demens

Les mer om demens generelt

Kort om

Cerebrovaskulær sykdom er nest vanligste årsak til demens. Blandingstilstand med Alzheimer demens er vanlig.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

 • Tidligere slag
 • Problemer med problemløsning
 • Apati
 • Disinhibering
 • Problemer med informasjonsbearbeiding
 • Problemer med oppmerksomhet
 • Hukommelsesproblemer
 • Fokale nevrologiske utfall
 • Gangvansker kan forekomme
 • Fluktuerende symptomer, trinnvise forverringer

Supplerende undersøkelser

Les mer i kapittel om demens

CT/MR viser cerebrovaskulær patologi. MR kriterier finnes1 (ca 50% sensitivitet)
Se fin algoritme for MR tolkning ved ulike demenser2.
Kortikale cerebrale mikroinfarkter på 3T MR er en god markør på cerebrovaskulær årsak til demens3

Diagnostiske kriterier (ICD10)

 1. Generelle demenskriterier oppfylt les mer
 2. Den kognitive svikten er ujevnt fordelt
 3. Tegn til fokal hjernelidelse med én eller flere av følgende:
  Spastisk hemiparese
  Ensidig refleksovervekt
  Invertert plantarrefleks på en side
  Pseudobulbær parese
  Ustøhet
 4. Tegn til cerebrovaskulær lidelse og tidsmessig sammenheng mellom denne og den kognitive svikten/opptreden av demens.

Klassifisering4

 • Storkar sykdom
  • Multiple kortikale infarkt
  • Vannskille infarkter
  • Små strategiske infarkt: parietallappene, thalamus eller gyrus singuli
 • Småkar sykdom. Les mer
  • Multiple lakunære infarkt (særlig i basalgangliene)
  • Leukoaraiose
 • Blødning
  • Parenchymblødning
  • Cerebral amyloid angiopati (forårsaker amyloide avleiringer i blodkar, noe som både kan gi intracerebrale blødninger og ischemisk karsykdom)
 • Blandet type
 • Hereditære vaskulære sykdommer (feks CADASIL)

Behandling

Se generelt kapittel om demens. Behandle evt hypertensjon, diabetes, karotisstenose, hyperkolesterolemi og samtidig Alzheimer. Ellers symptomatisk behandling. ASA ved vaskulær demens har ikke vist effekt i en Cochrane rapport5, men brukes likevel ofte som sekundær profylakse (les mer om sekundærprofylakse). Usikkert om cholinesterase hemmere og memantin har effekt ved vaskulær demens6. Begge deler kan prøves men må vurdere effekt og risiko hos hver enkelt pasient. Hvit resept.

Fysisk trening: En liten randomisert studie viste mulig effekt på kognitive funksjoner av progressiv aerob trening 3 x ukentlig7  (lavt evidensnivå)

Pasientinformasjon

Om demens

Kilder

Referanser

 1. van Straaten EC, Scheltens P, Knol DL, van Buchem MA, van Dijk EJ, Hofman PA, Karas G, Kjartansson O, de Leeuw FE, Prins ND, Schmidt R, Visser MC, Weinstein HC, Barkhof F. Operational definitions for the NINDS-AIREN criteria for vascular dementia: an interobserver study. Stroke 2003; 34: 1907-12. Stroke
 2. Harper L, Barkhof F, Scheltens P, Schott JM, Fox NC. An algorithmic approach to structural imaging in dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013; Oct 16: doi: 10.1136/jnnp-2013-306285. DOI
 3. Hilal S1, Sikking E1, Shaik MA1, Chan QL1, van Veluw SJ1, Vrooman H1, Cheng CY1, Sabanayagam C1, Cheung CY1, Wong TY1, Venketasubramanian N1, Biessels GJ1, Chen C1, Ikram MK2.. Cortical cerebral microinfarcts on 3T MRI: A novel marker of cerebrovascular disease.. Neurology. 2016; 87(15): 1583-1590. pmid:27590296 PubMed
 4. Hachinski V, Iadecola C, Petersen RC, Breteler MM, Nyenhuis DL, Black SE, Powers WJ, DeCarli C, Merino JG, Kalaria RN, Vinters HV, Holtzman DM, Rosenberg GA, Wallin A, Dichgans M, Marler JR, Leblanc GG. National Institute of Neurological Disorders and Stroke-Canadian Stroke Network vascular cognitive impairment harmonization standards.Stroke 2006; 37: 2220-41. Stroke
 5. Williams PS, Rands G, Orrel M, Spector A.Aspirin for vascular dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2000; 4: CD001296. Cochrane (DOI)
 6. Buckley JS, Salpeter SR.. A Risk-Benefit Assessment of Dementia Medications: Systematic Review of the Evidence. Drugs Aging. 2015 Jun;32(6):453-67 . pmid:25941104 PubMed
 7. Liu-Ambrose T, Best JR, Davis JC, Eng JJ, Lee PE, Jacova C, Boyd LA, Brasher PM, Munkacsy M, Cheung W, Hsiung GR.. Aerobic exercise and vascular cognitive impairment: A randomized controlled trial.. Neurology 2016. pmid:27760869 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.