Transitorisk Global Amnesi

Kort om

Transitorisk global amnesia (TGA) er et isolert amnestisk syndrom med normal nevrologisk status.
Ukjent årsak. Mange hypoteser (migrene, TIA, epilepsi, venøs stase, toksisk), men ingen konsensus. Utløsende hendelser er ofte stress, hard fysisk anstrengelse, emosjonell påkjenning, hodepine, kvalme eller oppkast. Se oversiktsartikkel1.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Pasientene er desorientert for tid og sted, men aldri for person. De glemmer detaljer til tross for gjentatte repetisjoner, og dette resulterer i perseverasjon. Pasienten skjønner at de glemmer og spør typisk; "hvorfor kan jeg ikke huske?" Retrograd hukommelse er forstyrret i varierende grad (timer til år). Umiddelbar hukommelse er bevart, og pasienten kan gjenta ord, tall mm. Generell kunnskap er vanligvis ikke affisert, og pasientene er feks istand til å kjøre bil, regne, lese osv. Normal bevissthet. 10% har hodepine. Bedringen inntrer gradvis, hos de fleste innen 2-12 timer, og hos nesten alle innen 24 timer2.

Diagnostiske kriterier3

 • Anterograd amnesi bevitnet av en observatør
 • Ikke nedsatt bevissthet eller tap av personlig identitet
 • Kognitiv dysfunksjon begrenset til amnesi
 • Ingen fokale nevrologiske eller epileptiske funn
 • Ingen fersk hodeskade eller nylig anfall
 • Symptomene forsvinner innen 24 timer
 • Lette vegetative symptomer kan forekomme i akuttfasen (hodepine, kvalme, svimmelhet)

Kliniske funn som støtter diagnosen

 • Hard fysisk aktivitet eller stor psykisk påkjenning rett før symptomdebut
 • Kun tap av hukommelse
 • Pasienten spør gjentatte ganger om det samme
 • Pasienten er samarbeidsvillig, følger oppfordringer og kan benevne ting

Kliniske funn som ikke støtter diagnosen

 • Hypoglykemi, traume, anfall eller nylig endring i medisinering
 • Flere nevrolologiske utfall
 • Pasienten er agitert, søvnig eller døsig
 • Pasienten kan huske detaljer om den akutte episoden
 • Kun retrograd amnesi
 • Repeterte amnestiske episoder (>3 per år)

Differensialdiagnoser

Iskemi i bakre kretsløp, intox el medikamentbivirkninger, epilepsi (KPA), TIA, postiktal forvirring, dissosiative lidelser, post traumatisk amnesi, hypoglykemi

Utredning

Klinisk diagnose.
Ved tvil kan det gjøres mer omfattende utredning mtp differensialdiagnoser (feks CT og EEG), særlig hvis pasienten har mange cerebrovaskulære risikofaktorer, er <50 år, eller hvis symptomatologien ikke er entydig.

MR kan støtte diagnosen ved å vise forbigående fockal hyperintense lesjoner i laterale hippocampus (mest tydelig 24-72 timer etter start av TGA). Se detaljer for MR protokoll og tolkning3

Behandling

Ingen spesifikk behandling finnes for en enkelt episode, og faren for gjentagelse er liten.

Ved residiverende episoder bør man lete etter utløsende årsak (Valsalva manøver, migrene, cerebrovaskulær sykdom, epilepsi) og evt behandle dette.

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Arena JE, Rabinstein AA. Transient global amnesia. Mayo Clin Proc. 2015 Feb;90(2):264-72 . pmid:25659242 PubMed
 2. Shekar R. Transient global amnesia--a review. Int J Clin Pract 2008; 62: 939-42.
 3. Bartsch T, Deuschl G. Transient global amnesia: functional anatomy and clinical implications. Lancet Neurol 2010; 2: 205-14.

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.