Mild kognitiv svikt MCI

Kort om

Gradvis reduksjon i kognitive prestasjoner er velkjent ved økende alder, men det er nå blitt økt oppmerksomhet omkring kognitiv svikt som er litt mer uttalt enn forventet ved aldring, men som likevel ikke fyller kriteriene for demens. Dette kalles mild kognitiv svikt (mild cognitive impairment - MCI) og er altså et mellomstadium mellom normal kognisjon og demens.
Se oversiktsartikkel (2015)1 og praktiske retningslinjer fra AAN (2018)2.

Diagnostikk

Diagnostiske kriterier for mild kognitiv svikt (MCI)

 • Opplevd hukommelsesproblem, bekreftet av pårørende
 • Påvist hukommelsesreduksjon ved nevropsykologisk testing
 • Ingen utfall på andre kognitive områder
 • Normal fungering i dagliglivet
 • Tilfredstiller ikke demenskriterier

Differensialdiagnoser

 • Psykiatrisk sykdom, særlig depresjon
 • Bivirkninger av medisiner
 • Rusmidler
 • Søvnforstyrrelser
 • Metabolske sykdommer (B12 mangel, hypothyreoidisme)
 • Strukturelle forandringer i hjernen

Behandling

Medikamentell behandling

Det er ingen gevinst ved å starte behandling med kolinesterasehemmer hos pasienter med mild kognitiv svikt3.

Risikoreduksjon

Vaskulære risikofaktorer: ingen evidens for at reduksjon av BT har effekt ved mild kognitiv svikt, men behandling av hypertensjon har vist å redusere demensutvikling generelt i befolkningen. Behandling med platehemmere, statiner og diabetesmedisiner har foreløpig usikker effekt, men kan være aktuelt ved påvist cerebral aterosklerose.

Ingen medikamenter er effektive ved MCI. Aerob trening, mental aktivitet, sosialt engasjement, og kontroll av kardiovaskulære risikofaktorer anbefales1

Tilskudd av B6, B12 og/eller folat har vist redusert utvikling av hjerneatrofi hos eldre med MCI, men klinisk gevinst er usikker.

Forløp og prognose

10 – 15 % av pasienter med mild kognitiv svikt utvikler demens pr. år. Pasienter med hvit substans forandringer på MR ser ut til å ha økt risiko for progredierende kognitiv svikt4.
Måling av CSF biomarkører (tau og amyloid beta) for Alzheimer har iflg Cochrane review ingen dokumentert nytteverdi når det gjelder å skille Alzheimer fra MCI5. En modell som kalkulerer risiko basert på både MR funn (atrofi) og CSF biomarkører kan muligens ha klinisk nytteverdi6.
Ikke-bundet ceruloplasmin kobber
(også kjent som fritt eller labilt kobber) i serum er økt hos pasienter med Alzheimer og høyt nivå ved MCI gir økt risiko for å utvikle Alzheimer7.

Oppfølging

Det anbefales at pasientene følges med tanke på demensutvikling.
Se eget demenskapittel.

Kilder

Referanser

 1. Langa KM, Levine DA. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: a clinical review. JAMA. 2014 Dec 17;312(23):2551-61 . pmid:25514304 PubMed
 2. Petersen RC, Lopez O, Armstrong MJ, Getchius TSD, Ganguli M, Gloss D, Gronseth GS, Marson D, Pringsheim T, Day GS, Sager M, Stevens J, Rae-Grant A. Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2018 Jan 16;90(3):126-135. PMID: 29282327 PubMed
 3. Hirsch C.. ACP Journal Club. Review: Cholinesterase inhibitors do not prevent dementia in patients with mild cognitive impairment.. Ann Intern Med. 2014. pmid:24733216 PubMed
 4. Tosto G1, Zimmerman ME2, Carmichael OT3, Brickman AM1; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative.. Predicting aggressive decline in mild cognitive impairment: the importance of white matter hyperintensities. JAMA Neurol. 2014 ; Jul 1;71(7):: 872-7. pmid:24821476 PubMed
 5. Ritchie C1, Smailagic N, Noel-Storr AH, Takwoingi Y, Flicker L, Mason SE, McShane R.. Plasma and cerebrospinal fluid amyloid beta for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI).. Cochrane Database Syst Rev. 2014. pmid:24913723 PubMed
 6. van Maurik IS1,2, Zwan MD1, Tijms BM1, Bouwman FH1, Teunissen CE3, Scheltens P1, Wattjes MP4, Barkhof F4,5, Berkhof J2, van der Flier WM1,2; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative.. Interpreting Biomarker Results in Individual Patients With Mild Cognitive Impairment in the Alzheimer's Biomarkers in Daily Practice (ABIDE) Project. JAMA Neurol. 2017. pmid:29049480 PubMed
 7. Squitti R1, Ghidoni R, Siotto M, Ventriglia M, Benussi L, Paterlini A, Magri M, Binetti G, Cassetta E, Caprara D, Vernieri F, Rossini PM, Pasqualetti P.. Value of serum nonceruloplasmin copper for prediction of mild cognitive impairment conversion to Alzheimer disease. Ann Neurol. 2014; Apr;75(4):: 574-80. pmid:24623259 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.