Lewy body demens

Les generelt om demens

Oversiktsartikkel 20161  og 20172

Kort om

Demens med Lewy legemer (DLB) er en nevrodegenerativ sykdom (synucleinopati) som gir parkinsonisme, fluktuerende kognisjon med varierende oppmerksomhet og våkenhet, og synshallusinasjoner. Utgjør ca 10% av demensene. Insidensen er ca 0.1% per år. Andre Lewy legeme sykdommer er Parkinsons sykdom og autonom svikt.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

DLB diagnostiseres ved å identifisere demens i kombinasjon med visse typiske trekk: 

 • Fluktuerende kognisjon og bevissthet
 • Komplekse visuelle hallusinasjoner (2/3 har dette)
 • Nevropsykiatriske symptomer
 • Ekstrapyramidale tegn (ofte lite tremor)
 • REM søvn adferds forstyrrelser
 • Hypersenitivitet for antipsykotisk medikasjon (30-50%)
 • Synkope, falltendens (ortostatisme og andre autonome symptomer)
 • Hukommelsen kan være intakt i tidlig fase

Supplerende undersøkelser

Les mer i kapittel om demens

MR: Generalisert kortical atrofi er typisk, men kan være lett og med relativ bevaring av hippocampus og mediale temporallapp sammenliknet med Alzheimer.
Spinalvæske: normal, inkl biomarkører.
DAT scan: kan vise lavt striatalt opptak
SPECT/PET: lavt basal ganglie dopamin transporter opptak er typisk, occipital hypometabolism sees ofte.

Diagnostiske kriterier

McKeith kriteriene2

 • Demens er essensielt for diagnosen Les mer om kriterier for demens. Svekket hukommelse ikke nødvendig tidlig i forløpet, men kommer tidligere enn ved Parkinsons sykdom. 
 • Kjernekriterier (de første 3 forekommer typisk tidlig i forløpet og kan vedvare):
  • Fluktuerende kognisjon med varierende oppmerksomhet og våkenhet
  • Tilbakevendende synshallusinasjoner (typisk detaljerte og velformede)
  • REM sleep behaviour disorder (RBD) - som kan være forløper
  • Parkinsonisme (et eller flere trekk: bradykinesi, hviletremor, rigiditet)
 • Trekk som støtter diagnosen
  • Overfølsomhet for nevroleptika, postural instabilitet, falltendens, synkope eller andre episoder med mangelfull respons, uttalt autonom svikt (ortostatisk hypotensjon, urininkontinens, forstoppelse), hypersomni, hyposmi, vrangforestillinger, andre hallusinasjoner, apati, angst, depresjon
 • Indikative biomarkører
  • Redusert dopamin transporter opptak (DAT scan)
  • Unormal 123jod -MIBG myokard scintigrafi
  • Polysomnografisk bekreftet REM sleep behaviour disorder
 • Støttende biomarkører
  • Relativ bevaring av mediale temporallapsstrukturer på CT og MR
  • Generalisert lavt opptak på SPECT/PET perfusjon/metabolisme med redusert occipital aktivitet + cingulat øy tegn på FDG-PET
  • Tydelig posterior langsom aktivitet på EEG med periodiske fluktuasjoner i pre alfa/theta området.

Diagnostisk sikkerhet:

 • Sannsynlig DLB hvis 
  • To eller flere kjernekriterier med eller uten indikative biomarkører, eller
  • Bare et kjernekriterie men med en eller flere indikative biomarkører
 • Mulig DLB hvis:
  • Bare et kjernekriterie uten indikative biomarkører, eller
  • En eller flere indiaktive biomarkører, men ingen kjernekriterier
 • DLB er mindre sannsynlig hvis
  • Andre fysiske sykdommer eller hjernesykdommer (inkl cerebrovaskulære) som kan forklare symptomene, selv om det kan være komorbiditet
  • Hvis parkinsonisme er det eneste kjernekriteriet og oppstår først når demensen er uttalt

DLB bør diagnostiseres hvis demens oppstår før eller samtidig med parkinsonisme. Begrepet parkinson demens bør bare brukes når demens oppstår hos en med veletablert Parkinson diagnose

Behandling

 • Tverrfaglig tilnærming med god informasjon om diagnosen
 • Dopaminerge og anticholinerge medikamenter kan ha negative effekter på kognisjon og adferd og føre til konfusjon og psykose
 • Acetylcholinesterase hemmere; rivastigmin (Exelon® (N06D A03)) eller donepezil (Aricept® (N06D A02)) kan bedre hallusinasjoner og oppmerksomhet3 (klasse 1 evidens). Det er også en viss evidens for at selv om pas ikke blir bedre så går progresjonen langsommere2.  Memantin (Ebixa® (N06D X01)) har usikker effekt3-4. Hvit resept, evt søke individuell refusjon
 • Ved psykotiske symptomer: det er anbefalt å begrense bruken av nevroleptika til lavdose quetiapin (Seroquel® (N05A H04)) eller clozapin (Leponex® (N05A H02)) som har akseptabel risikoprofil5. NB! bruk av andre og særlig konvensjonelle nevroleptika innebærer høy risiko for malignt nevroleptika syndrom eller akinetisk krise (en potensielt fatal tilstand kjennetegnet av akutt motorisk forverring med akinesi, endret mental status, autonome symptomer og høy CK5).
 • Ved depresjon kan en forsøke SSRI, SNRI preparater, eller mirtazapin
 • Ved parkinsonisme: prøv levodopa (Sinemet® eller Madopar®), men start med lav dose (50 mg x 3) pga økt risiko for konfusjon
 •  Se oversiktsartikkel (2015) om medikamentell behandling av Lewy body demens6.
 • Forøvrig symptomatisk behandling Les mer.

Pasientinformasjon

Om demens

Kilder

Referanser

 1. Walker Z, Possin KL, Boeve BF, Aarsland D. Lewy body dementias. Lancet. 2015 Oct 24;386(10004):1683-97 . pmid:26595642 PubMed
 2. McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium.. Neurology 2017. pmid:28592453 PubMed
 3. Wang HF, Yu JT, Tang SW, Jiang T, Tan CC, Meng XF, Wang C, Tan MS, Tan L. Efficacy and safety of cholinesterase inhibitors and memantine in cognitive impairment in Parkinson's disease, Parkinson's disease dementia, and dementia with Lewy bodies: systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. pmid:24828899 PubMed
 4. Aarsland D, Ballard C, Walker Z, Bostrom F, Alves G, Kossakowski K, Leroi I, Pozo-Rodriguez F, Minthon L, Londos E. Memantine in patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet Neurol 2009; 8: 613-8. PMID: 19520613 PubMed
 5. Bonanni L, Di Giacomo R, D'Amico A, Frazzini V, Franciotti R, Manzoli L, Thomas A, Onofrj M.. Akinetic crisis in dementia with Lewy bodies.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016. pmid:27068351 PubMed
 6. Stinton C, McKeith I, Taylor JP, Lafortune L, Mioshi E, Mak E, Cambridge V, Mason J, Thomas A, O'Brien JT.. Pharmacological Management of Lewy Body Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis.. Am J Psychiatry. 2015; Aug 1;172(8):: 731-42. pmid: 26085043 PubMed
 7. McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, Emre M, O'Brien JT, Feldman H, Cummings J, Duda JE, Lippa C, Perry EK, Aarsland D, Arai H, Ballard CG, Boeve B, Burn DJ, Costa D, Del Ser T, Dubois B, Galasko D, Gauthier S, Goetz CG, Gomez-Tortosa E, Halliday G, Hansen LA, Hardy J, Iwatsubo T, Kalaria RN, Kaufer D, Kenny RA, Korczyn A, Kosaka K, Lee VM, Lees A, Litvan I, Londos E, Lopez OL, Minoshima S, Mizuno Y, Molina JA, Mukaetova-Ladinska EB, Pasquier F, Perry RH, Schulz JB, Trojanowski JQ, Yamada M; Consortium on DLB. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology 2005; 65:1863-72. Neurology

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.