Creutzfeldt-Jacob og andre prion sykdommer

Se folkehelseinstituttet og oversiktsartikkel fra 20151

Kort om

Prion sykdommer, inkludert Creutzfeldt-Jacob Sykdom (CJS), er en gruppe sjeldne fatale overførbare nevrodegenerative sykdommer som forekommer hos mennesker og dyr. Kjennetegnes histopatologisk av spongiform encefalopati (små hulrom i hjernen) som skyldes akkumulering av et abnormt protein, prion, som regnes som et smittestoff. Symptomene utvikles raskt og de fleste dør innen 6 mnd til 2 år. Stabil årlig insidens i hele verden av sporadisk CJS: ca 1,5 per en million innbyggere.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Klassisk CJS kjennetegnes av triaden raskt progredierende demens, myoklonier og ataksi. Initial symptomatologi kan være cerebellar ataksi, øyemotilitetsforstyrrelser, nevropatisk smerte, pyramidebanetegn, afasi, neglekt, alien limb, fulgt av demens2.

Supplerende undersøkelser

 • EEG: Trifasiske periodiske sharp wave komplekser. Kvantitative EEG parametre korrelerer med sykdomsprogresjon3.
 • MR med FLAIR, DWI, og ADC sekvenser: har sensitivitet og spesifisitet for spontan CJD på hhv 91–96% og 92–94%1. Typiske funn er hyperintensitet i grå substans (DWI > FLAIR), kortikalt (cortical ribboning) og i basalganglier og thalamus (aldri bare i limbiske regioner), og tilsvarende begrenset diffusjon på ADC kartet4. Pulvinar hyperintensitet, enten alene eller assosiert med dorsomedial nukleus i thalamus kalles ofte "hockey stick sign".
 • CSF biomarkører: Protein 14-3-3 og total tau (t-tau) er markører for rask nevronskade, og brukes som biomarkører for CJD1. Protein 14-3-3 har høy sensitivitet (80-90%) og spesifisitet (80-90%)5-6 ved sporadisk CJD, gitt at det tolkes i riktig klinisk kontekst (nevrodegenerativ tilstand)7, det kan også påvises ved andre nevrologiske sykdommer (feks inflammasjon, slag, tumor, epileptiske anfall). Høyt protein 14-3-3 kombinert med lav eller lett forhøyet total tau bør gi mistanke om falskt positivt svar og føre til utredning mtp andre behandlingsbare encefalopatier8, mens høy CSF T-tau med samtidig økt T-tau/P-Tau ratio tyder på CJD9.
  Begge prøvene analyseres på Ahus. Link til remisse og praktiske prosedyrer.
 • Det er nylig beskrevet en blodprøve10, og en urinprøve11 for diagnostikk av variant CJS.
 • Påvisning av PrP(CJD) feks med real-time quaking-induced conversion (RT-QuIC) ved sCJD har en diagnostisk høy sensitivitet (80-96%) og spesifisitet både i CSF og olfactory mucosa12-14 (link til video om prøvetakning). Planer om å sette denne prøven opp på Ahus.
 • Ved mistenkt CJD som ikke fyller de diagnostiske kriteriene er det anbefalt å måle encefalittantistoffer i CSF for å ikke overse behandlingsbar tilstand15. (obs-noen CJD pas kan ha lave encefalittantistofftitre16) Anbefalt screening ved alle CJD mimicspasienter: Hematologi, elektrolytter, Vit B12, HIV, thyroideafunksjon, ANA, ANCA, ammoniakk, VGKC antistoffer, NMDA antistoffer, syfilis, MR (demens, lymfom, inflammasjon), EEG, CSF, Urin17

Kliniske diagnostiske kriterier for sporadisk CJS18

To punkter under 1 (Kliniske tegn) og minst ett under 2 (Tester) må være oppfylt for å stille diagnosen sannsynlig sporadisk CJS, og to kliniske tegn og sykdomsvarighet < 2 år må være oppfylt for å stille diagnosen mulig sporadisk CJS.

 1. Kliniske tegn
  • Demens
  • Cerebellare eller visuelle
  • Pyramidale eller ekstrapyramidale (myoklonus)
  • Akinetisk mutisme
 2. Tester
  • Typiske EEG funn
  • Påvisning av protein 14-3-3 i CSF (hos pasienter med sykdomsvarighet mindre enn 2 år)
  • MR viser hyperintensitet i basalganglier (både n caudatus og putamen) eller i minst 2 kortikale regioner (temporalt, parietalt or occipitalt) på DWI eller FLAIR

Differensialdiagnoser4

Se oversiktsartikkel om CJD mimics17. Røde flagg som taler imot CJD: feber, kramper, hyponatremi, bevegelsesforstyrrelser i ansikt, sakte progresjon, pleoctose, kontrastladende lesjoner, MR hyperintensitet andre steder enn striatum, thalamus og korteks
Alzheimer sykdom, vaskulær demens, andre demenstyper, Hashimoto encefalopati, autoimmune encefalopatier19,20 (autoantistoffer feks anti-VGKK og anti-GlyR antistoffer kan også forekomme ved CJD men da bare i lave titre21), viral encefalitt, depresjon, paraneoplasi, perifer vertigo, lymfom, PML, hepatisk encefalopati, vaskulitt mm . Se kapittel om mental svikt mtp andre årsaker til subakutt encefalopati

Klassifikasjon av prionsykdommer22

 1. Sporadiske (sannsynligvis genetisk disposisjon) 
  • Sporadisk CJD (85-90%) Seks fenotypiske/molekylære varianter
   • MM1 og MV1 myoklonisk/klassisk variant (70%)
   • VV2 Ataktisk variant (15%). Viktig å tenke på ved progredierende ataksi selv uten demens23
   • MV2 Kuru plakk variant med ofte lengre sykdomsvarighet (9%)
   • MM2 Thalamisk eller kortikal variant som ofte rammer yngre (4%)
   • VV1 progredierende demens (2%)
  • Sporadisk fatal insomni
  • Variabel protease sensitiv prionopati
 1. Akvirerte(< 1%)
  • fra mennesker
   • Kuru: Progressiv cerebellær ataxi. Vesentlig sett hos barn og kvinner på New Guinea der spising av menneskehjerner inngikk i kannibalistiske ritualer.
   • Iatrogen CJS overført med for eksempel corneatransplantat, intracerebrale elektroder, veksthormonpreparater og duraimplantater
  • fra bovine arter (ku, okse)
   • Variant CJS anses som den humane formen av kugalskap BSE (bovin spongiform encefalopati). Den rammer først og fremst unge, debuterer oftere med psykiatriske symptomer, gir oftere smerter, har langsommere progresjon (inntil 2-3 år) og færre EEG og MR forandringer enn sporadisk CJS. Overføres sannsynligvis via ernæring (ukjent inkubasjonstid). Per Feb 2012 er det registrert 176 tilfeller i UK, og 11 i andre land (ingen i Norge)22.
 2. Genetiske (10-15%).
  • Familiær CJS. AD arv.
  • Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrom (GSS): Langsommere utvikling enn CJS, mer cerebellære funn, mindre demens, få EEG forandringer. Prion protein kongofil angiopati
  • Familiær fatal insomni: AD arv, insomni, autonome symptomer, få EEG forandringer.

Foreslått diagnostisk algoritme for familiær fatal insomni24.

A. Obligatorisk organisk søvnforstyrrelse (evt påvist på PSG)
B. Minst to av følgende CJD liknende symptomer/tegn
 1. Psykiatrisk
 2. Ataksi
 3. Visuelle
 4. Myokloni
 5. Kognitive
c. Minst en av følgende relativ sykdomsspesifikke symptomer/tegn
 1. Vekttap
 2. Vegetative
 3. Rusten stemme

Behandling

Det finnes ingen effektiv behandling for noen av prionsykdommene. Symptomatisk og palliativ behandling.

Smittevern ved CJS 

Se råd fra folkehelseinstituttet

Meldeplikt

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A (både mistenkt og bekreftet tilfelle). Link til meldeskjema

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Kim MO1, Geschwind MD.. Clinical update of Jakob-Creutzfeldt disease. Curr Opin Neurol. 2015; Jun;28(3):302-10. : 302-10. pmid: 25923128 PubMed
 2. de Villemeur TB. Creutzfeldt-Jakob disease. Handb Clin Neurol 2013; 112: 1191-3. doi:10.1016/B978-0-444-52910-7.00040-4. DOI
 3. Franko E, Wehner T, Joly O, Lowe J, Porter MC, Kenny J, Thompson A, Rudge P, Collinge J, Mead S. Quantitative EEG parameters correlate with the progression of human prion diseases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Oct;87(10):1061-7 . pmid:27413165 PubMed
 4. Vitali P, Maccagnano E, Caverzasi E, Henry RG, Haman A, Torres-Chae C, Johnson DY, Miller BL, Geschwind MD. Diffusion-weighted MRI hyperintensity patterns differentiate CJD from other rapid dementias. Neurology. 2011; 76(20): 1711-9. PMID: 21471469 PubMed
 5. Deissenhammer F. EFNS guidelines on disease specific CSF investigations. Eur J Neurol 2009; 16(6): 760-70. PMID: 19475759 PubMed
 6. Muayqil T, Gronseth G, Camicioli R. Evidence-based guideline: Diagnostic accuracy of CSF 14-3-3 protein in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2012; 79: 1499-506. PMID: 22993290 PubMed
 7. Stoeck K, Sanchez-Juan P, Gawinecka J, Green A, Ladogana A, Pocchiari M, Sanchez-Valle R, Mitrova E, Sklaviadis T, Kulczycki J, Slivarichova D, Saiz A, Calero M, Knight R, Aguzzi A, Laplanche JL, Peoc'h K, Schelzke G, Karch A, van Duijn CM, Zerr I. Cerebrospinal fluid biomarker supported diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease and rapid dementias: a longitudinal multicentre study over 10 years. Brain 2012;135: 3051-61.PMID: 23012332 PubMed
 8. Parchi P, Capellari S. Prion disease: diagnostic value of cerebrospinal fluid markers. Nat Rev Neurol 2013; 9: 10-1. pmid:23208112 PubMed
 9. Skillbäck T, Rosén C, Asztely F, Mattsson N, Blennow K, Zetterberg H. Diagnostic performance of cerebrospinal fluid total tau and phosphorylated tau in Creutzfeldt-Jakob disease: results from the Swedish Mortality Registry. JAMA Neurol 2014; 71: 476-83. pmid:24566866 PubMed
 10. Edgeworth JA, Farmer M, Sicilia A, Tavares P, Beck J, Campbell T, Lowe J, Mead S, Rudge P, Collinge J, Jackson GS.. Detection of prion infection in variant Creutzfeldt-Jakob disease: a blood-based assay.. Lancet 2011; 377(9764): 487-93. PMID: 21295339 PubMed
 11. Moda F1, Gambetti P, Notari S, Concha-Marambio L, Catania M, Park KW, Maderna E, Suardi S, Haïk S, Brandel JP, Ironside J, Knight R, Tagliavini F, Soto C. Prions in the urine of patients with variant Creutzfeldt-Jakob disease. N Engl J Med 2014; 371: 530-9. pmid:25099577 PubMed
 12. Zanusso G, Monaco S, Pocchiari M, Caughey B. Advanced tests for early and accurate diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease. Nat Rev Neurol. 2016 Jun;12(6):325-33 . pmid:27174240 PubMed
 13. Bongianni M, Orrù C, Groveman BR, Sacchetto L, Fiorini M, Tonoli G, Triva G, Capaldi S, Testi S, Ferrari S, Cagnin A, Ladogana A, Poleggi A, Colaizzo E, Tiple D, Vaianella L, Castriciano S, Marchioni D, Hughson AG, Imperiale D, Cattaruzza T, Fabrizi GM, Pocchiari M, Monaco S, Caughey B, Zanusso G. Diagnosis of Human Prion Disease Using Real-Time Quaking-Induced Conversion Testing of Olfactory Mucosa and Cerebrospinal Fluid Samples. JAMA Neurol. 2017 Feb 1;74(2):155-162 . pmid:27942718 PubMed
 14. Rudge P, Hyare H, Green A, Collinge J, Mead S. Imaging and CSF analyses effectively distinguish CJD from its mimics. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Nov 15. pii: jnnp-2017-316853. PMID: 29142140 PubMed
 15. Grau-Rivera O, Sánchez-Valle R, Saiz A, Molinuevo JL, Bernabé R, Munteis E, Pujadas F, Salvador A, Saura J, Ugarte A, Titulaer M, Dalmau J, Graus F. Determination of neuronal antibodies in suspected and definite Creutzfeldt-Jakob disease. JAMA Neurol 2014; 71: 74-8. pmid:24248099 PubMed
 16. Rossi M, Mead S, Collinge J, Rudge P, Vincent A. Neuronal antibodies in patients with suspected or confirmed sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014 . pmid:25246643 PubMed
 17. Mead S, Rudge P .. CJD mimics and chameleons. Pract Neurol. 2017 Apr;17(2):113-121 . pmid:28153848 PubMed
 18. Zerr I, Kallenberg K, Summers DM, Romero C, Taratuto A, Heinemann U, Breithaupt M, Varges D, Meissner B, Ladogana A, Schuur M, Haik S, Collins SJ, Jansen GH, Stokin GB, Pimentel J, Hewer E, Collie D, Smith P, Roberts H, Brandel JP, van Duijn C, Pocchiari M, Begue C, Cras P, Will RG, Sanchez-Juan P. Updated clinical diagnostic criteria for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Brain 2009; 132: 2659-68.PMID: 19773352 PubMed
 19. Santoro D, Colombo I, Ghione I, Peverelli L, Bresolin N, Sciacco M, Prelle A.. Steroid-responsive Hashimoto encephalopathy mimicking Creutzfeldt-Jakob disease. Neurol Sci 2011; 32(4):719-22. PMID: 21556866 PubMed
 20. Chitravas N, Jung RS, Kofskey DM, Blevins JE, Gambetti P, Leigh RJ, Cohen ML. Treatable neurological disorders misdiagnosed as Creutzfeldt-Jakob disease. Ann Neurol 2011; 70(3): 437-44. PMID: 21674591 PubMed
 21. Angus-Leppan H, Rudge P, Mead S, Collinge J, Vincent A. Autoantibodies in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease.. JAMA Neurol 2013; 70: 919-22. pmid:23699783 PubMed
 22. Ironside JW. Variant Creutzfeldt-Jakob disease: an update. Folia Neuropathol 2012; 50: 50-6. pmid:22505363 PubMed
 23. Baiardi S, Magherini A, Capellari S, Redaelli V, Ladogana A, Rossi M, Tagliavini F, Pocchiari M, Giaccone G, Parchi P. Towards an early clinical diagnosis of sporadic CJD VV2 (ataxic type). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Sep;88(9):764-772. pmid:28668775 PubMed
 24. Krasnianski A, Sanchez Juan P, Ponto C, Bartl M, Heinemann U, Varges D, Schulz-Schaeffer WJ, Kretzschmar HA, Zerr I. A proposal of new diagnostic pathway for fatal familial insomnia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85: 654-9. pmid:24249784 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.