Alzheimer demens

Se mer om demens generelt, EFNS guidelines om Alzheimer1, og oversiktsartikkel i Lancet2.

Kort om

Kronisk nevrodegenerative sykdom. Den vanligste demenstypen. Forekommer ofte sammen med vaskulær demens (blandet-type demens). Histopatologi karakterisert ved senile plaques, "neurofibrillary tangles", og nevrontap. Kliniske kjennetegn er kognitiv svikt, særlig hukommelsestap, som påvirker dagliglivets aktiviteter. Færre enn 10% er familiære. Se kort oversikt over siste nytt om Alzheimer2

Diagnostikk

Diagnosen baseres på klinikk pluss evt støtte av supplerende undersøkelser.

Kliniske kjennetegn

Gradvis økende svikt i kognitive funksjoner. Redusert hukommelse er et kjernesymptom som ofte kommer først (amnestisk Alzheimer). Svikt i andre kognitive funksjoner kan opptre samtidig eller komme etterhvert. Språkfunksjon og visuospatiale evner rammes ofte tidlig, mens svikt i eksekutive funksjoner og adferdsendring (frontal ALzheimer) som oftest kommer senere. Noen kan debutere med kortikal visuell dysfunksjon, apraxi og dyskalkuli uten redusert hukommelse pga posterior kortikal atrofi3.

Kliniske diagnosekriterier4

Sannsynlig Alzheimer

 • Pasienten fyller generelle demenskriterier, dvs:
  Kognitiv og adferdsmessig endring som:
  • Påvirker yrkesmessig eller daglig funksjonsevne
  • Representerer en forverrelse i forhold til tidligere funksjonsevne
  • Ikke kan forklares på grunn av psykiatrisk sykdom eller delir
  • Er påvist ved
   • sykehistorie fra pasient og informant
   • objektiv kognitiv testing ("bedside test" eller nevropsykologisk)
  • Kognitiv svikt som omfatter minst to av følgende:
   • Svekket innlæring av nytt materiale
    • repeterte spørsmål ved samtale, forlegger ting, glemmer avtaler, går seg vill på kjente steder
   • Nedsatt abstraksjonsevne og resonnering
    • feilvurdering av risiko, redusert problemløsing, klarer ikke håndtere økonomi, problemer med å planlegge ting
   • Nedsatt visuospatiell funksjon
    • gjenkjenner ikke ansikter eller objekter, problemer med enkle redskaper, kler feil på seg
   • Svekket språkevne
    • problemer med å komme på vanlige ord, nølende tale, feil i tale og skriving
   • Personlighetsendring
    • svingende humør, agitasjon, redusert motivasjon og initiativ, apati, sosial tilbaketrekking, mister tidligere interesser, tap av empati, tvang, sosialt uakseptabel adferd
 • Har i tillegg følgende særtrekk:
  • Snikende debut over mnd til år
  • Sikker forverring av kognitive funksjoner
  • De initiale og mest fremtredende kognitive symptomene er i ett av flg områder:
   • Hukommelse (amnestisk): redusert læring og hukommelse for nytt stoff. Desorientert for tid og sted.
   • Nonamnestisk: språk, visuospatial, eksekutiv funksjon
 • Fravær av:
  • Betydelig cerebrovaskulær sykdom - definert ved hjerneslag tidsmessig relatert til debut av demens, eller store infarktforandringer/hvit substans forandringer
  • Typiske trekk for Lewy body demens, frontotemporal demens, progressiv afasi
  • Andre nevrologiske sykdommer eller medikamenter som kan ha effekt på kognisjon

Mulig Alzheimer

 • Atypisk forløp: Kriteriene for AD er oppfylt, men det er enten plutselig debut eller sikre opplysninger om progredierende kognitiv svikt mangler
 • Etiologisk blandet: Kjernekriteriene for AD er oppfylt, men i tillegg er det
  • cerebrovaskulær sykdom, eller
  • noen trekk fra andre demens typer, eller
  • andre sykdommer eller medikamenter som kan bidra til kognitiv svikt

Epilepsi forekommer hos 8-10% med Alzheimer sykdom.

Supplerende undersøkelser

Funn som støtter diagnosen5-6

 • MR: global atrofi med tidlig affeksjon av mediale temporallapper. Mange har fokal hyperintensitet i dyp og subkortikal hvit substans7
 • Unormale biomarkører i CSF: lav amyoloid beta1-42, økt total-tau, eller økt fosfo-tau. Les mer i kapittel om demens
 • PET: Redusert glukosemetabolisme i bilaterale temporoparietallapps regioner påvist med PET. Tau PET (18 F T807) kan være nyttig8.
 • Påvist Alzheimer autosomal dominant mutasjon i nær familie

Farmakologisk behandling

Kognitiv svikt

To prinsipper:

1. Kolinesterasehemmere

 • Donepezil (Aricept® (N06D A02))
 • Galantamin (Reminyl® (N06D A04))
 • Rivastigmin (Exelon® (N06D A03))

Indikasjon: Mild til moderat AD (MMS>10)
Refusjonskode: G30.
Bare en mindre andel av pasienter med Alzheimers sykdom synes å ha nytte av kolinesterasehemmere. Hvem disse er, er ikke kjent på forhånd. Revurdering av igangsatt behandling bør gjøres jevnlig, første gang etter to til fire måneder, og det bør benyttes aksepterte kliniske tester9.
Bivirkninger: Kvalme, diare, bradycardi, SA blokk, AV blokk, hodepine, svimmelhet. Obs vekttap og ernæringsstatus ved bruk av kolinesterasehemmere10

2. NMDA receptorantagonist

 • Memantine (Ebixa® (N06D X01))

Indikasjon: Moderat til alvorlig Alzheimer demens (MMS 3-15)
Refusjonskode: G30
Vilkår 193 bla; pasienten skal ha prøvd minst en kolinesterasehemmer med utilstrekkelig effekt, eller kan av tungtveiende medisinske grunner ikke bruke kolinesterasehemmere.
Bivirkninger: Svimmelhet, hodepine, hallusinasjoner

EAN gir en svak anbefaling om å kombinere kolinesterasehemmere og memantin ved moderat til alvorlig Alzheimer demens11.

Nevropsykiatriske symptomer

Evidensbasert kunnskap

En systematisk review og metaanalyse12 har viste evidens for effekt av kolinesterasehemmere (se over) og atypiske antipsykotika (risperidone (Risperdal® (N05A X08)) eller olanzapin (Zyprexa® (N05A H03) på nevropsykiatriske symptomer, men begge kan ha bivirkninger1.

Erfaringsbasert kunnskap

 • (Haldol® (N05A D01)) i lave doser ev. kombinert med oxazepam om kvelden (f.eks (Sobril® (N05B A04)) ved svær uro. Unngå klassiske nevroleptika ved Lewy body demens
 • Dersom urolig atferd er en del av et samtidig delir, kan klometiazol (Heminevrin® (N05C M02)) være et godt valg. Hyppige bivirkninger tilsier varsomhet
 • SSRI preparater kan være aktuelt ved depresjon eller angst. Trisykliske antidepressiver bør unngås
 • Oxazepam (Sobril® (N05B A04)) kan brukes ved angst og søvnvansker i doser på 5-10 mg i kort tid, unngå diazepam.

Prognose

Kronisk sykdom med progressivt forløp. Symptomer og omsorgsbehov endres ettersom sykdommen progredierer. Langtkommen sykdom medfører fullt pleiebehov.

Omsorg og råd til pårørende

Viktig med informasjon, råd og støtte.

Pasientinformasjon

Om demens

Om alzheimer og andre typer demens

Demens og førerkort

Se eget kapittel om demens

Kilder

Referanser

 1. Wang J, Yu JT, Wang HF, Meng XF, Wang C, Tan CC, Tan L. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. pmid:24876182 PubMed
 2. Reiman EM. Alzheimer's disease and other dementias: advances in 2013. Lancet Neurol 2014; 13: 3-5. pmid:24331781 PubMed
 3. Beh SC1, Muthusamy B2, Calabresi P3, Hart J4, Zee D3, Patel V5, Frohman E6.. Hiding in plain sight: a closer look at posterior cortical atrophy. Pract Neurol 2015; Feb;15(1): 5-13. pmid:25216669 PubMed
 4. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H et al. The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement 2011; 7: 263 – 9. pmid: 21514250 PubMed
 5. Ballard C, Gauthier S, Corbett A, Brayne C, Aarsland D, Jones E. Alzheimer's disease. Lancet 2011; 377: 1019-31.
 6. . Biomarkers in dementia: clinical utility and new directions. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014; Dec;85(12):: 1426-34. pmid:25261571 PubMed
 7. Pietroboni AM1, Scarioni M1, Carandini T1, Basilico P1, Cadioli M2, Giulietti G3, Arighi A1, Caprioli M1, Serra L3, Sina C2, Fenoglio C1, Ghezzi L1, Fumagalli GG1, De Riz MA1, Calvi A1, Triulzi F2, Bozzali M3,4, Scarpini E1, Galimberti D1.. CSF β-amyloid and white matter damage: a new perspective on Alzheimer's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. pmid:29054920 PubMed
 8. Johnson KA1,2,3,4,5, Schultz A1,6,4, Betensky RA7,8, Becker JA1,3, Sepulcre J1,3,6,5, Rentz D2,4,5, Mormino E2,4, Chhatwal J2,4,5, Amariglio R2,4,5, Papp K2,4,5, Marshall G2,4,5, Albers M2,5, Mauro S1,3, Pepin L1,3, Alverio J1,3, Judge K1,3, Philiossaint M1,3, Shoup T1,3, Yokell D1,3,5, Dickerson B1,2,6,5, Gomez-Isla T2,5, Hyman B2,5, Vasdev N1,3,5, Sperling R2,6,4,5.. Tau PET imaging in aging and early Alzheimer's disease.. Ann Neurol. 2015. pmid:26505746 PubMed
 9. Frisoni GB, Bocchetta M, Chételat G, Rabinovici GD, de Leon MJ, Kaye J, Reiman EM, Scheltens P, Barkhof F, Black SE, Brooks DJ, Carrillo MC, Fox NC, Herholz K, Nordberg A, Jack CR Jr, Jagust WJ, Johnson KA, Rowe CC, Sperling RA, Thies W, Wahlund LO, Weiner MW, Pasqualetti P, Decarli C. Imaging markers for Alzheimer disease: which vs how. Neurology 2013; 81(5): 487-500. Neurology
 10. Soysal P, Isik AT, Stubbs B, Solmi M, Volpe M, Luchini C, D'Onofrio G, Pilotto A, Manzato E, Sergi G, Schofield P, Veronese N.. Acetylcholinesterase inhibitors are associated with weight loss in older people with dementia: a systematic review and meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Jun 3 . pmid:27261502 PubMed
 11. Schmidt R, Hofer E, Bouwman FH, Buerger K, Cordonnier C, Fladby T, Galimberti D, Georges J, Heneka MT, Hort J, Laczó J, Molinuevo JL, O'Brien JT, Religa D, Scheltens P, Schott JM, Sorbi S. EFNS-ENS/EAN Guideline on concomitant use of cholinesterase inhibitors and memantine in moderate to severe Alzheimer's disease. Eur J Neurol 2015; 22: 889-98. pmid:25808982 PubMed
 12. Wang J, Yu JT, Wang HF, Meng XF, Wang C, Tan CC, Tan L.. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis.. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 ; Jan;86(1): 101-9. pmid:24876182 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.