Cerebrale vaskulære malformasjoner

Kort om

Cerebrale vaskulære malformasjoner er ofte asymptomatiske men kan gi symptomer pga blødning eller masseeffekt. Mange oppdages tilfeldig. Blødningsraten er gjennomsnittlig ca 1-4% årlig, men risiko og alvorlighet av blødninger varierer med type malformasjon.

Etiologien er ukjent. De fleste er sporadiske, men noen er ledd i en autosomal familiær genetisk tilstand, feks hereditær hemorrhagisk telangiektasi (Oslers sykdom) som kjennetegnes av forskjellige typer karmalformasjoner i hud, slimhinner, hjernen og andre organer1.

Klassifisering av malformasjoner

 • Arteriovenøse malformationer (AVM): Aberrant forbindelse mellom venøs og arteriell sirkulasjon med bypass av kapillærer, og høy flow i tilførende arterie. Kan forekomme i alle kar men vanligst i a cerebri media. Venekomponenten kan omfatte kortikale vener. Størrelsen varierer fra liten (< 3 cm) til middels (3-6 cm) til stor (> 6 cm).
 • Kavernøse malformasjoner (hemangiomer): Store tettpakkede sinusoidale vaskulære rom som danner en kompakt masse og er "innkapslet" av fibrøst vev. Varierer i størrelse fra mm til noen cm. Vanlig tilstand, kan være familiær.
 • Venøse angiomer (anomalier): Dilaterte vener på "unormalt" sted , sannsynlig abberant veneutvikling med persisterende føtale venøse strukturer.
 • Kapillære telangiektasier: Dilaterte kapillærer, vanligst i bakre skallegrop (særlig pons), cerebral cortex, og basalganglier.

Arteriovenøse malformasjoner (AVM)

 • Symptomer: Presenterer seg oftest som blødning (SAH eller intracerebral). Mortaliteten ved første AVM blødning er 10-15%. Andre symptomer er epileptisk anfall, hodepine, fokale utfall, hørbar karsus, hydrocefalus. En del oppdages tilfeldig.
 • Risiko for blødning hos de som ikke har blødd før er 1.3-3.9% årlig, og årlig reblødningsrate er 6-18%. En enkel regel for å estimere livstidsrisikoen for blødning er å trekke alder fra 105. En pasient på 45 år vil således ha 105-45=60% sjanse for å få blødning i løpet av sin levetid. Blødningsrisikoen er økt ved dyp beliggenhet, høy alder2, tidligere blødning, eksklusiv dyp venøs drenasje og assosiert aneurisme3.
  Graviditet ser ikke ut til å gi økt risiko for blødning4.
  Diagnostikk: MR og MR angiografi. Av og til kateter angiografi preoperativt.
 • Behandling: Ulike skalaer brukes for å vurdere operasjonsrisiko som feks Spetzler-Martin skala og Spetzler-Ponce gradering. Nå har det kommet en Spetzler-Martin supp skår som er bedre til å predikere utkomme etter AVM kirurgi5. Denne skåren tar i tillegg hensyn til bla alder og tidligere blødning. Se oversiktsartikkel6
   • AVM som ikke har blødd: Nytte av operasjon er omdiskutert. Den første randomiseret kontrollerte studien (ARUBA, 2014) viste at pasienter som fikk konservativ medisinsk behandling (behandling av evt smerter, epilepsi og cerebrovaskulære risikofaktorer) hadde bedre prognose (etter 33 mnd) enn de som i tillegg ble operert7,8. Tolkningen av resultatene er imidlertid omdiskutert9. En subgruppeanalyse viste at Spetzler-Martin grad I/II pasienter hadde nytte av kirurgi. En lengre oppfølging (median 33 mnd) av de inkluderte pasientene viste klasse II evidens for at hos voksne med urumperte cerebrale AVM øker kirurgisk intervensjon risikoen for død og disability10. En annen studie fant at de fleste lave og middels graderte AVM kan behandles med mikrokirurgi med lav risiko for permanent morbiditet og høy sannsynlighet for å forebygge framtidig blødning11.
    AVM som gir farmakoresistent epilepsi eller masseeffekt kan vurderes for operasjon.
  AVM som har blødd
    opereres hvis operasjonsrisikoen er akseptabel (se nedenfor hvilke som vanligvis ikke opereres). De behandles best i elektiv fase, men det kan være indikasjon for ØH operasjon hvis det er betydelig masseffekt, eller blødningen er lokalisert til bakre skallegrop. 
  AVICH
     er en skår som har vist seg å predikere klinisk utkomme ved rumpert AVM og assosiert ICH
  12
   • Operativ behandling Mikrokirurgi13, embolisering eller stereotaktisk bestråling/gammakniv14 gjøres for å redusere fremtidig riskio for blødning, og i noen tilfeller for å redusere volum. Gevinsten avveies mot risiko ved inngrepet i hvert enkelt tilfelle. Risikoen øker med størrelsen på AVM, lokalisering nær "vitale områder" og venøs drenasje til dype vener.
   • Ingen behandling eller observasjon anbefales ved AVM i basal ganglier, i thalamus hvis Spetzler-Martin skår 5, inni hjernestammen og diameter 2.5 cm, og hos eldre pasienter med Spetzler-Martin skår 4 eller 5. 

Kavernøse malformasjoner

 • Symptomer: De fleste er klinisk stumme og oppdages tilfeldig på MR. Epilepsi er det vanligste symptomet. Kan også gi progredierende fokale nevrologiske symptomer pga gjentatte blødninger i malformasjonen.
 • Arv: ca 20% er familiære med autosomalt dominant arvemønster.
 • Risiko for blødning hos de som ikke har blødd før er 1.6-3.1% per pasientår15, blødningen er ofte begrenset med kun lette nevrologiske sekveler. Risiko for reblødning er større16 (29,5% ila 5 år) etter første blødning. En metanalyse fra 2016 viste at estimert årlig risiko for blødning var 0,3% for ikke-hjernestamme kavernomer og 2,8% for hjernestamme kavernomer, og årlig reblødningsfare var 6,3% for ikke-hjernestamme kavernomer og 32,3% for hjernestamme kavernomer. Reblødningsfaren avtok etter to år. Mortalitet ved blødning var 2,2% 17-18
 • Diagnosen: Distinkte trekk på MR; runde lesjoner med et hyper- eller hypointenst signal, ofte med en kjerne av spettet, nettaktig signal omgitt av en hypointens randsone. Lesjonene sees ikke på angiografi ("angiografisk stumme").
 • Operativ behandling: Risikoen for fatale blødninger er betydelig mindre enn ved AVM og evt blødninger er ofte små. Mange anbefaler derfor tilbakeholdenhet med operativ behandling. Dette støttes av to ikke-randomiserte studier som viste at prognosen var dårligere på kort sikt (5-års oppfølging) hos de som ble operert enn hos de som fikk konservativ behandling19-20. Det er mer usikkert om kirurgi kan ha effekt på lang sikt. Randomiserte kontrollerte studier etterspørres21,22.
  Kirurgi kan være aktuelt ved kavernomer som gir progredierende nevrologisk utfall pga repeterte blødninger, akutte blødninger utenfor kapselen, og ved lesjoner som gir farmakoresistent epilepsi. Lesjoner i hjernestammen er også aktuelle for kirurgisk behandling23.
  Mikrokirurgisk reseksjon er den beste metoden, men stereotaktisk bestråling (gammakniv) kan være aktuelt ved vanskelig tilgjengelige lesjoner24.

Venøse angiomer

Venøse angiomer oppdages ofte tilfeldig på MR som "flow voids", med økt signal på T2 og lavt på T1. Angio viser normale arterier mens venefasen viser multiple drenerende vener til en større vene, som en "caput medusa".

Benign, oftest asymptomatisk tilstand som vanligvis ikke trenger behandling eller oppfølging. Operasjon kan være aktuelt i svært sjeldne symptomatiske tilfeller, men omdiskutert.

Kapillære telangiektasier

Kapillære telangiektasier er små lesjoner som på MR sees som svakt hyperintense områder på T2 med et børste-liknede utseende.

Benign tilstand som ikke trenger behandling eller oppfølging

Kilder

Medlink

Referanser

 1. Horn MA, Hugaas KA, Salvesen R.Osler's disease--a risk factor for stroke.Tidsskr Nor Laegeforen. 2003 Sep 11;123(17):2435-6. Norwegian. PMID:14562779 PubMed
 2. Kim H1, Al-Shahi Salman R2, McCulloch CE2, Stapf C2, Young WL2; MARS Coinvestigators..Untreated brain arteriovenous malformation: patient-level meta-analysis of hemorrhage predictors. Neurology. 2014; Aug 12;83(7): 590-7. pmid:25015366 PubMed
 3. Gross BA, Du R. Natural history of cerebral arteriovenous malformations: a meta-analysis. J Neurosurg 2013; 118: 437-43.
 4. Liu XJ1, Wang S2, Zhao YL2, Teo M2, Guo P2, Zhang D2, Wang R2, Cao Y2, Ye X2, Kang S2, Zhao JZ1. Risk of cerebral arteriovenous malformation rupture during pregnancy and puerperium. Neurology. 2014; May 20;82(20: 1798-803. pmid:24759847 PubMed
 5. Kim H, Abla AA, Nelson J, McCulloch CE, Bervini D, Morgan MK, Stapleton C, Walcott BP, Ogilvy CS, Spetzler RF, Lawton MT.. Validation of the supplemented Spetzler-Martin grading system for brain arteriovenous malformations in a multicenter cohort of 1009 surgical patients. Neurosurgery 2015; 76: 25-31. pmid:25251197 PubMed
 6. Conger A, Kulwin C, Lawton MT, Cohen-Gadol AA. Diagnosis and evaluation of intracranial arteriovenous malformations. Surg Neurol Int. 2015 May 12;6:76 . pmid:25984390 PubMed
 7. Mohr JP1, Parides MK2, Stapf C3, Moquete E2, Moy CS4, Overbey JR2, Al-Shahi Salman R5, Vicaut E6, Young WL7, Houdart E8, Cordonnier C9, Stefani MA10, Hartmann A11, von Kummer R12, Biondi A13, Berkefeld J14, Klijn CJ15, Harkness K16, Libman R17, Barreau X18, Moskowitz AJ2; international ARUBA investigators.. Medical management with or without interventional therapy for unruptured brain arteriovenous malformations (ARUBA): a multicentre, non-blinded, randomised trial.. Lancet. 2014; Feb 15;383(9917): 614-21. pmid:24268105 PubMed
 8. Al-Shahi Salman R, White PM, Counsell CE, du Plessis J, van Beijnum J, Josephson CB, Wilkinson T, Wedderburn CJ, Chandy Z, St George EJ, Sellar RJ, Warlow CP; Scottish Audit of Intracranial Vascular Malformations Collaborators. Outcome after conservative management or intervention for unruptured brain arteriovenous malformations. JAMA 2014; 311: 1661-9. pmid:24756516 PubMed
 9. Russin J1, Spetzler R.. Commentary: The ARUBA trial. Neurosurgery. 2014; Jul;75(1): E96-7. pmid:24670633 PubMed
 10. Mohr JP, Overbey JR, von Kummer R, Stefani MA, Libman R, Stapf C, Parides MK, Pile-Spellman J, Moquete E, Moy CS, Vicaut E, Moskowitz AJ, Harkness K, Cordonnier C, Biondi A, Houdart E, Berkefeld J, Klijn CJM, Barreau X, Kim H, Hartmann A; International ARUBA Investigators. Functional impairments for outcomes in a randomized trial of unruptured brain AVMs.Neurology. 2017 Oct 3;89(14):1499-1506. PMID: 28878048 PubMed
 11. Korja M, Bervini D, Assaad N, Morgan MK. Role of surgery in the management of brain arteriovenous malformations: prospective cohort study. Stroke 2014; 45: 3549-55. pmid:25325909 PubMed
 12. Neidert MC, Lawton MT, Kim LJ, Nerva JD, Kurisu K, Ikawa F, Konczalla J, Dinc N, Seifert V, Habdank-Kolaczkowski J, Hatano T, Hayase M, Podlesek D, Schackert G, Wanet T, Gläsker S, Griessenauer CJ, Ogilvy CS, Kneist A, Sure U, Seifert B, Regli L, Bozinov O, Burkhardt JK. International multicentre validation of the arteriovenous malformation-related intracerebral haemorrhage (AVICH) score.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Oct 6. PMID: 28986471 PubMed
 13. Javadpour M, Al-Mahfoudh R, Mitchell PS, Kirollos R. Outcome of microsurgical excision of unruptured brain arteriovenous malformations in ARUBA-eligible patients. Br J Neurosurg. 2016 May 13:1-4 . pmid:27172987 PubMed
 14. Ding D, Starke RM, Kano H, Mathieu D, Huang P, Kondziolka D, Feliciano C, Rodriguez-Mercado R, Almodovar L, Grills IS, Silva D, Abbassy M, Missios S, Barnett GH, Lunsford LD, Sheehan JP. Radiosurgery for Cerebral Arteriovenous Malformations in A Randomized Trial of Unruptured Brain Arteriovenous Malformations (ARUBA)-Eligible Patients: A Multicenter Study. Stroke. 2016 Feb;47(2):342-9 . pmid:26658441 PubMed
 15. Jeon JS1, Kim JE, Chung YS, Oh S, Ahn JH, Cho WS, Son YJ, Bang JS, Kang HS, Sohn CH, Oh CW. A risk factor analysis of prospective symptomatic haemorrhage in adult patients with cerebral cavernous malformation. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014. pmid:24681702 PubMed
 16. Brown RD Jr. Simple risk predictions for arteriovenous malformation hemorrhage. Neurosurgery 2000;46(4):1024
 17. Horne MA1, Flemming KD2, Su IC3, Stapf C4, Jeon JP5, Li D6, Maxwell SS7, White P8, Christianson TJ9, Agid R3, Cho WS10, Oh CW10, Wu Z6, Zhang JT6, Kim JE10, Ter Brugge K3, Willinsky R3, Brown RD Jr2, Murray GD1, Salman RA11; Cerebral Cavernous Malformations Individual Patient Data Meta-analysis Collaborators.. Clinical course of untreated cerebral cavernous malformations: a meta-analysis of individual patient data. Lancet Neurol. 2015. pmid:26654287 PubMed
 18. Taslimi S, Modabbernia A, Amin-Hanjani S, Barker FG 2nd, Macdonald RL. Natural history of cavernous malformation: Systematic review and meta-analysis of 25 studies. Neurology. 2016 May 24;86(21):1984-91 . pmid:27164680 PubMed
 19. Moultrie F, Horne MA, Josephson CB, Hall JM, Counsell CE, Bhattacharya JJ, Papanastassiou V, Sellar RJ, Warlow CP, Murray GD, Al-Shahi Salman R; Scottish Audit of Intracranial Vascular Malformations (SAIVMs) steering committee and collaborators.. Outcome after surgical or conservative management of cerebral cavernous malformations. Neurology 2014. Aug 12;83(7):576-7 pmid:24994841 PubMed
 20. Poorthuis MH, Klijn CJ, Algra A, Rinkel GJ, Al-Shahi Salman R. Treatment of cerebral cavernous malformations: a systematic review and meta-regression analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. pmid:24667206 PubMed
 21. Bernardini GL, Stapf C. Cavernoma today: keep the surgeon away? Neurology 2014 ; Aug 12;83(7): 576-7. pmid:24994840 PubMed
 22. Poorthuis MH, Klijn CJ, Algra A, Rinkel GJ, Al-Shahi Salman R. Treatment of cerebral cavernous malformations: a systematic review and meta-regression analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 12: 1319-23. pmid:24667206 PubMed
 23. Abla AA, Lekovic GP, Turner JD, de Oliveira JG, Porter R, Spetzler RF.Advances in the treatment and outcome of brainstem cavernous malformation surgery: a single-center case series of 300 surgically treated patients.Neurosurgery. 2011 Feb;68(2):403-14; discussion 414-5.PMID:21654575 PubMed
 24. Wang P, Zhang F, Zhang H, Zhao H.Gamma knife radiosurgery for intracranial cavernous malformations.Clin Neurol Neurosurg. 2010 Jul;112(6):474-7. Epub 2010 Apr 3.PMID:20371149 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.