Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse

Link til retningslinjer fra Norsk Selskap for Trombose og Hemostase


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.