Atypisk parkinsonisme

Se oversiktsartikkel (2017)1

Kort om

Atypisk parkinsonisme, også kalt Parkinson-pluss, omfatter forskjellige nevrodegenerative sykdommer med parkinsonisme som en del av symptombildet: MSA, PSP, DLB, og CBD. Det er betydelig overlap mellom syndromene. De skiller seg patofysiologisk fra Parkinsons sykdom ved at de har mer utbredt patologi – ikke bare i substantia nigra - men også i corpus striatum, globus pallidus, mesencephalon, eller cerebellum.

 Diagnostikk

Klinikk

Atypisk parkinsonisme skiller seg klinisk fra Parkinsons sykdom ved at de ofte har dårlig levodopa-respons, symmetriske symptomer (unntak er CBD) med dominerende akinesi og rigiditet, sjelden hviletremor, og forskjellige tilleggssymptomer i tidlig fase (f eks betydelig kognitiv svikt, falltendens, ataksi, autonome symptomer, dystoni mm). 

Differensialdiagnoser

Utredning

 • Familieanamnese
 • Full nevrologisk us med fokus på øyemotilitet, kortikal sensorisk testing (grafestesi, stereognose), primitive reflekser og applause tegn
 • Kognitiv testing med feks MoCa
 • Spinalpunksjon ved mistanke om infeksjon eller demens (demensmarkører)
 • CT caput: for å se etter forkalkninger (som kan være tegn på andre sykdommer se diff diagnoser)
 • MR kan til en viss grad skille mellom de forskjellige syndromene2-3,4. Les mer om særtrekk ved hver enkelt nedenfor
 • DaTscan (hjerne SPECT med dopamintransporter) viser redusert opptak ved MSA, PSP og Parkinsons sykdom. Ved Parkinson er det typisk med asymmetrisk opptak mens det er mer symmetrisk ved MSA og PSP. 

Alle med atypisk parkinsonisme bør følges opp av nevrolog med erfaring innen bevegelsesforstyrrelser.

Multippel system atrofi (MSA)

Kliniske kjennetegn

Se oversiktsartikkel5.
MSA er en fatal nevrodegenerativ tilstand kjennetegnet av progressiv autonom svikt, parkinsonisme, cerebellare og pyramidale utfall i varierende grad. Mange har en premotorisk prodromal fase med seksuell dysfunksjon, urininkontinens/retensjon, ortostatisk hypotensjon, inspiratorisk stridor og RBD søvnforstyrrelse. Tilstedeværelse av demens og visuelle hallusinasjoner i tidlig dase er ikke forenelig med diagnosen og bør reise mistanke om Lewy legeme demens (se under). Depresjon og angst forekommer hos 40%. Kognitiv svikt, særlig eksekutiv, kan forekomme i sen fase. Forløpet er preget av jevn progresjon, og halvparten blir pleietrengende ila 6-8 år.

MSA klassifiseres ofte i flg kliniske typer (syndromer) som senere går over i hverandre:

 • Parkinisonisme dominerer (MSA-p):
  Kalles også striatonigral degenerasjon. Kan være svært vanskelig å skille fra Parkinsons sykdom de første årene, men kjennetegnes ved tidlige fall, rask progresjon, og variabel respons på levodopa. Oftest akinetisk-rigid syndrom uten tremor, evt med postural elelr aksjonstremor . Noen debuterer også med dystoni.
 • Cerebellære symptomer dominerer (MSA-c):
  kalles også OPCA (olivopontocerebellær degenerasjon). Kan være vanskelig å skille fra cerebellare ataksier.
 • Autonome symptomer dominerer (MSA-a):
  kalles også Shy Drager eller PAF (primær autonom svikt)

Supplerende undersøkelser

 • MR kan være normal i tidlig fase. Følgende funn har høy spesifisitet men lav sensitivitet:
  • Atrofi av pons (høy midthjerne til pons ratio6), evt cerebellum og midtre cerebellare pedunkel
  • Høyt signal (T2 eller FLAIR) lateralt i putamen (putaminal rim sign)
  • Korsformet hyperintensitet i pons ("hot cross bun" sign), mest synlig på gradient echo T2* sekvenser7
 • DaTscan (hjerne SPECT med dopamintransporter): viser presynaptisk nigrostriatal dopaminerg denervering og kan skille MSA fra feks cerebellare ataksier.
 • Autonom testing, bl a ortostatisk BT. Ortostatisk hypotensjon (OH) defineres som fall i syst BT > 20mmHg og/eller diast BT > 10mmHg innen 3 min i oppreist stilling. Høyere sensitivtet for OH hvis man også tester etter 10min8.
 • Gentest kan skille SCA fra MSA-a9

Behandling

 • Prøv levodopa (Sinemet® (N04B A02)) eller Madopar® (N04B A02)), start med 100 mg x 3 og øk gradvis. Ca 40% har en forbigåednde respons. Dopaminagonister har neppe effekt. Rasagilin har dokumentert ingen effekt10.
 • Behandle autonome symptomer (se ikke-motoriske symptomer under Parkinsons sykdom) og EFNS guidelines for behandling av ortostatisk hypotensjon11.
 • CPAP kan forsøkes hos pasienter med nattlig inspirastorisk stridor.

Progressiv supranukleær parese (PSP)

Kjernetrekkene er vertikal blikkparese (særlig nedover), postural instabilitet med fall og aksial rigiditet. Fenotypen kan varierer betydelig12. De fleste debuterer med motoriske symptomer (muskelstivhet/rigiditet i ektremiteter og nakke, langsomme bevegelser, ustøhet/fall), fulgt av kognitive symptomer/apatisk adferdsendring, og etterhvert autonome/systemiske symptomer, og bulbære symptomer13. Typiske øyemotilitets forstyrrelser (langsomme sakkader og vertikal blikkparese), kan komme sent i forløpet.   

Flg MR funn synes å være spesifikke for PSP:

 • Atrofi av mesencefalon og korteks i premotor og prefrontale regioner (lav midthjerne til pons ratio6 - kolibri/pingvintegn)
 • En longitudinell studie har vist at den kortikal atrofien ofte er fokal og stabil, mens atrofi av mesencefalon og forandringer i hvit substans ofte progredierer14.

Diagnostiske kriterier2: Tre av følgende: a) aksial eller symmetrisk ekstremitets rigidititet eller akinesi, b) postural instabilitet eller fall c) urin inkontinens d) adferdsendring e) supranukleær vertikal blikkparese eller redusert tempo for vertikale sakkader.

Behandling

 • Noen har lett eller moderat effekt av levodopa. Prøv levodopa (Sinemet® eller Madopar®), start med 100 mg x 3 og øk gradvis
 • Coenzym Q10 viste ikke effekt i en fersk RCT15.

Demens med Lewy-legemer (DLB)

Demens med Lewy legemer er en nevrodegenerativ (synucleinopati) sykdom som gir parkinsonisme, fluktuerende kognisjon, visuelle hallusinasjoner, eksekutiv dysfunksjon og visuospatielle problemer. Demens ikke nødvendig tidlig i forløpet, men kommer tidligere enn ved Parkinsons sykdom16. Les mer om tilstanden i eget kapittel

Diagnostiske kriterier:

Corticobasal degenerasjon (CBD)

Variabelt klinisk bilde. Ofte asymmetriske parkinsonistiske symptomer som debuterer i en arm (rigiditet og bradykinesi, sjelden tremor). Dystoni er vanlig, ofte begrenset til en ekstremitet med kontrakturer og smerte, evt myoklonus. Et klassisk tegn er alien limb fenomenet (oftest i en arm) der affisert ekstremitet ikke adlyder pasienten (apraxi), og evt inntar ufrivillige stillinger, feks elevasjon, evt kortikal sensoriske utfall. I tillegg ikke-motoriske symptomer (kognisjon og språk).

MR funn: ofte asymmetrisk atrofi i parietale og prefrontale cortikale områder  (inkl pre- og postsentral gyrus)

Det finnes mange klinisk baserte diagnostiske kriterier17,18. Følgende kriterier er foreslått2:

 • Sannsynlig CBD: Asymmetrisk presentasjon av
  2 av følgende: a) ekstremitets rigiditet eller akinesi, b) ekstremitets dystoni, c) ekstremitets myoklonus
  pluss 2 av følgende: d) orobukkal eller ekstremitets apraksi, e) kortikalt sensorisk utfall (astereognose eller akalkuli) f) alien limb fenomen
 • Mulig CBD: Asymmetrisk eller symmetrisk presentasjon av
  1 av følgende: a) ekstremitets rigiditet eller akinesi b) ekstremitets dystoni, c) ekstremitets myoklonus
  pluss 1 av følgende: d) orobukkal eller ekstremitets apraksi e) kortikalt sensorisk utfall (astereognose eller akalkuli), alien limb fenomen

Behandling

 • Prøv levodopa, men oftest ineffektiv - noen få kan ha effekt av selegelin. Andre terapimuligheter kan også forsøkes19.
 • Det er nylig rapportert et par tilfeller av CBD som hadde GAD antistoffer og ble behandler med IVIG20

SWEDD

Termen SWEDD (Scans Without Evidence of Dopaminerg Deficit) brukes når man mistenker Parkinsons sykdom klinisk, men det er normale funn på DAT scan eller PET21,22. Veldig få av SWEDD pasienter utvikler genuin Parkinsons sykdom. De fleste har relativt isolert hvile- og postural tremor i overeks, men noen kan ha redusert armsving, mild dystoni eller hypomimi. SWEDD kan skyldes  striatalt dopamin tap uten nigralt celletap23, men de fleste SWEDD pasienter viser seg å ha andre diagnoser eller ingen nevrologisk sykdom, og termen er nylig foreslått fjernet24.

Vaskulær parkinsonisme

Parkinsonisme forårsaket av cerebrovaskulær sykdom, enten pga insulter som omfatter basalgangliene (sjelden en isolert lesjon) eller pga multiple småinfarkter subkortikalt. Det kliniske bilde kan variere, men preges oftere av progredierende parkinsonistisk gangmønster (lower body parkinsonism) enn asymmetrisk parkinsonisme med tremor. Tilstanden kan være vanskelig å skille fra idiopatisk Parkinsons sykdom dominert avd postural instabilitet og gangvansker.

Typiske kjennetegn ved vaskulær parkinsonisme25,26:

 • Eldre debutalder enn andre parkinsonistiske sykdommer
 • Bradykinesi, rigiditet, postural instabilitet
 • Ikke visuelle hallusinasjoner
 • Ca halvparten har pyramidebanetegn og urininkontinens
 • 40-80% har vaskulær demens
 • Nesten alle har hypertensjon
 • Brå start og rask progresjon
 • Parkinsonistisk gange
 • Lakunære infarkter eller uttalt hvit substansforandringer på MR

Pasientinformasjon

Om atypisk parkinsonisme

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Ken Freddy Pedersen, spesialist i nevrologi, PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Deutschländer AB, Ross OA, Dickson DW, Wszolek ZK.. Atypical parkinsonian syndromes: a general neurologist's perspective.. Eur J Neurol. 2017. pmid:28803444 PubMed
 2. Armstrong MJ, Litvan I, Lang AE, Bak TH, Bhatia KP, Borroni B, Boxer AL, Dickson DW, Grossman M, Hallett M, Josephs KA, Kertesz A, Lee SE, Miller BL, Reich SG, Riley DE, Tolosa E, Tröster AI, Vidailhet M, Weiner WJ.. Criteria for the diagnosis of corticobasal degeneration.. Neurology 2013; 80: 496-503. Neurology
 3. Quattrone A, Nicoletti G, Messina D, Fera F, Condino F, Pugliese P, Lanza P, Barone P, Morgante L, Zappia M, Aguglia U, Gallo O.. MR imaging index for differentiation of progressive supranuclear palsy from Parkinson disease and the Parkinson variant of multiple system atrophy.. Radiology 2008; 246: 214-21. PMID:17991785 PubMed
 4. Gröger A, Bender B, Wurster I, Chadzynski GL, Klose U, Berg D. Differentiation between idiopathic and atypical parkinsonian syndromes using three-dimensional magnetic resonance spectroscopic imaging. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013; 84: 644-9. doi:10.1136/jnnp-2012-302699 DOI
 5. Fanciulli A, Wenning GK.. Multiple-system atrophy.. N Engl J Med 2015 ; Jan 15;372(3): 249-63. Pmid: 25830435 PubMed
 6. Massey LA, Jäger HR, Paviour DC, O'Sullivan SS, Ling H, Williams DR, Kallis C, Holton J, Revesz T, Burn DJ, Yousry T, Lees AJ, Fox NC, Micallef C.. The midbrain to pons ratio: a simple and specific MRI sign of progressive supranuclear palsy.. Neurology 2013; 80: 1856-61. Neurology
 7. Deguchi K, Ikeda K, Kume K, Takata T, Kokudo Y, Kamada M, Touge T, Honjo N, Masaki T.. Significance of the hot-cross bun sign on T2*-weighted MRI for the diagnosis of multiple system atrophy.. J Neurol. 2015. pmid: 25845765 PubMed
 8. Pavy-Le Traon A, Piedvache A, Perez-Lloret S, Calandra-Buonaura G, Cochen-De Cock V, Colosimo C, Cortelli P, Debs R, Duerr S, Fanciulli A, Foubert-Samier A, Gerdelat A, Gurevich T, Krismer F, Poewe W, Tison F, Tranchant C, Wenning G, Rascol O, Meissner WG; European MSA Study Group.. New insights into orthostatic hypotension in multiple system atrophy: a European multicentre cohort study.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015. pmid:25977316 PubMed
 9. Should genetic testing for SCAs be included in the diagnostic workup for MSA?. Neurology. 2014 ; Nov 4;83(19):: 1733-8. pmid:25298309 PubMed
 10. Poewe W, Seppi K, Fitzer-Attas CJ, Wenning GK, Gilman S, Low PA, Giladi N, Barone P, Sampaio C, Eyal E, Rascol O; Rasagiline-for-MSA investigators. Efficacy of rasagiline in patients with the parkinsonian variant of multiple system atrophy: a randomised, placebo-controlled trial.. Lancet Neurol 2015; Feb;14(2): 145-52. pmid:25498732 PubMed
 11. Lahrmann H, Cortelli P, Hilz M, Mathias CJ, Struhal W, Tassinari M . EFNS guidelines on the diagnosis and management of orthostatic hypotension. Eur J Neurol 2006; 13: 930-6.
 12. Lopez G1, Bayulkem K2, Hallett M2.. Progressive supranuclear palsy (PSP): Richardson syndrome and other PSP variants.. Acta Neurol Scand. 2016. pmid:27070344 PubMed
 13. Arena JE1, Weigand SD2, Whitwell JL3, Hassan A4, Eggers SD4, Höglinger GU5, Litvan I6, Josephs KA7.. Progressive supranuclear palsy: progression and survival. J Neurol. 2016; Feb;263(2): 380-9. pmid:26705121 PubMed
 14. Agosta F, Caso F, Ječmenica-Lukić M, Petrović IN, Valsasina P, Meani A, Copetti M, Kostić VS, Filippi M. Tracking brain damage in progressive supranuclear palsy: a longitudinal MRI study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Jan 18. PMID: 29348302 PubMed
 15. Apetauerova D, Scala SA, Hamill RW, Simon DK, Pathak S, Ruthazer R, Standaert DG, Yacoubian TA. CoQ10 in progressive supranuclear palsy: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2016 Aug 2;3(5):e266 . doi:27583276
 16. McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, Emre M, O'Brien JT, Feldman H, Cummings J, Duda JE, Lippa C, Perry EK, Aarsland D, Arai H, Ballard CG, Boeve B, Burn DJ, Costa D, Del Ser T, Dubois B, Galasko D, Gauthier S, Goetz CG, Gomez-Tortosa E, Halliday G, Hansen LA, Hardy J, Iwatsubo T, Kalaria RN, Kaufer D, Kenny RA, Korczyn A, Kosaka K, Lee VM, Lees A, Litvan I, Londos E, Lopez OL, Minoshima S, Mizuno Y, Molina JA, Mukaetova-Ladinska EB, Pasquier F, Perry RH, Schulz JB, Trojanowski JQ, Yamada M; Consortium on DLB. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology 2005; 65: 1863-72. pmid:16237129 PubMed
 17. Wenning GK, Krismer F, Poewe W. New insights into atypical parkinsonism. Curr Opin Neurol 2011; 24: 331-8. pmid:21577106 PubMed
 18. Mathew R, Bak TH, Hodges JR. Diagnostic criteria for corticobasal syndrome: a comparative study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012; 83: 405-10.
 19. Kompoliti K, Goetz CG, Boeve BF, Maraganore DM, Ahlskog JE, Marsden CD, Bhatia KP, Greene PE, Przedborski S, Seal EC, Burns RS, Hauser RA, Gauger LL, Factor SA, Molho ES, Riley DE. Clinical presentation and pharmacological therapy in corticobasal degeneration. Arch Neurol 1998; 55: 957-61. pmid:9678313 PubMed
 20. Apraxia in anti-glutamic acid decarboxylase-associated stiff person syndrome: link to corticobasal degeneration?. Ann Neurol. 2015; Jan;77(1):. : 173-6. pmid: 25100431 PubMed
 21. Schneider SA, Edwards MJ, Mir P, Cordivari C, Hooker J, Dickson J, Quinn N, Bhatia KP. Patients with adult-onset dystonic tremor resembling parkinsonian tremor have scans without evidence of dopaminergic deficit (SWEDDs). Mov Disord 2007 ; 22: 2210-5. pmid:17712858 PubMed
 22. Marek K, Seibyl J, Eberly S, Oakes D, Shoulson I, Lang AE, Hyson C, Jennings D; Parkinson Study Group PRECEPT Investigators. Longitudinal follow-up of SWEDD subjects in the PRECEPT Study. Neurology 2014; 82: 1791-7. pmid:24759846 PubMed
 23. Ling H, Kearney S, Yip HL, Silveira-Moriyama L, Revesz T, Holton JL, Strand C, Davey K, Mok KY, Polke JM, Lees AJ. Parkinson's disease without nigral degeneration: a pathological correlate of scans without evidence of dopaminergic deficit (SWEDD)?. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Jun;87(6):633-41 . pmid:26209716 PubMed
 24. Erro R, Schneider SA, Stamelou M, Quinn NP, Bhatia KP.. What do patients with scans without evidence of dopaminergic deficit (SWEDD) have? New evidence and continuing controversies.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015. pmid: 25991401 PubMed
 25. Glass PG, Lees AJ, Bacellar A, Zijlmans J, Katzenschlager R, Silveira-Moriyama L. The clinical features of pathologically confirmed vascular Parkinsonism. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012; 83: 1027-9.
 26. Vale TC, Caramelli P, Cardoso F. Clinicoradiological comparison between vascular parkinsonism and Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. pmid:25006209 PubMed
 27. Aerts MB, Esselink RA, Post B, van de Warrenburg BP, Bloem BR. Improving the diagnostic accuracy in parkinsonism: a three-pronged approach. Pract Neurol. 2012; 12: 77-87. pmid:22450452 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.