Tardive syndromer

Kort om

Tardive syndromer er en gruppe av iatrogene hyperkinetiske og hypokinetiske bevegelsesforstyrrelser forårsaket av dopamine receptor-blokkerende midler.

Defineres som tilstander som oppfyller følgende tre kriterier:

 • Minst 3 mnd total kumulativ eksponering for nevroleptika
 • Moderate unormale ufrivillige bevegelser i en eller flere kroppsdeler eller milde bevegelser i 2 eller flere kroppsdeler
 • Fravær av andre tilstander som gir ufrivillige bevegelser

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Det er et stort spektrum av tardive syndromer:

Tardive dyskinesier: Dominerende oro-bukkal-lingual stereotypi.

Tardiv stereotypi: Tilsynelatende hensiktsfulle repeterte og koordinerte bevegelser i ekstremiteter eller trunkus.

Tardiv dystoni: Fokal, segmental eller generalisert dystoni (retrocollis, opistotonus, armekstensjon).

Tardiv akatisi: Rastløshet, umulig å sitte stille.

Tardive tics (tardiv tourette): Tics som i tourette, men debut i eldre alder.

Tardiv myoklonus: Posturale myoklone rykk i overekstremiteter.

Tardiv chorea: Ledsager ofte klassisk TD.

Tardiv parkinsonisme: Hviletremor, bradykinesi, rigiditet (normal DATscan).

Withdrawal emergent syndrome: Generalisert chorea (unntatt oro-bukkal-lingual region) hos barn etter plutselig seponering av dopamine receptor-blokkerende midler, selvbegrensende.

Malignt nevroleptika syndrom: Feber, rigiditet, endret mental status, høy CK, leukocytose.

Tardiv smerte: Kronisk smertefull oral og genital fornemmelse.

Differensialdiagnoser

Huntington, Wilson, neuroacanthocytosis, prion sykdom, neurodegenerasjon med jern akkumulasjon, Sydenham chorea, SLE, antifosfolipid syndrom, NMDA encefalitt.

Behandling

Se fersk evidensbasert retningslinje fra AAN1.

- Seponering av nevroleptika: Varierende resultater og begrenset evidens. Anbefales hos de som kan tåle det - isåfall veldig langsomt.

- Skifte til atypiske nevroleptika: Varierende resultater og begrenset evidens. Ingen anbefaling kan gis.

- Symptomatisk behandling: clonazepam ginkgo biloba (level B), amantadine (level C), and tetrabenazine (level C). Recently, a class II study provided level C evidence for use of 

 • Klonazepam (Rivotril® (N03A E01)) (B-evidens) og Ginko biloba extract (EGb-761) (B-evidens for effekt). Amantatin (Symmetrel®) (C evidens) og tetrabenazine (Nitoman®, Xenazine®) (50-75 mg dgl) (C evidens for effekt)
 • Deep brain stimulation (DBS) i globus pallidus internus i refraktære tilfeller (C evidens)2
 • Valbenazine er nylig godkjent i USA3
 • Utilstrekkelig evidens: Zolpidem4, Acetazolamid, bromocriptin, thiamin, baklofen, vitamin E, vitamin B6, selegelin, klozapin, olanzapin, melatonin, nifedipin, fluperlapin, sulpirid, flupenthixol, thiopropazat, haloperidol, levetiracetam, quetiapin, ziprasidon, sertindol, aripiprazol, buspiron, botulinum toksin A, elektrosjokk, DBS

Kilder

Referanser

 1. Bhidayasiri R, Fahn S, Weiner WJ, Gronseth GS, Sullivan KL, Zesiewicz TA; American Academy of Neurology. Evidence-based guideline: treatment of tardive syndromes: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2013 Jul 30;81(5):463-9 . pmid:23897874 PubMed
 2. Morigaki R, Mure H, Kaji R, Nagahiro S, Goto S. Therapeutic Perspective on Tardive Syndrome with Special Reference to Deep Brain Stimulation. Front Psychiatry. 2016 Dec 26;7:207 . pmid:28082923 PubMed
 3. Kim ES. Valbenazine:First Global Approval. Drugs. 2017 Jul;77(10):1123-1129 . pmid:28578484 PubMed
 4. Waln O, Jankovic J. Zolpidem improves tardive dyskinesia and akathisia. Mov Disord. 2013 Oct;28(12):1748-9 . pmid:23637028 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.