Nevrofibromatose

Kort om

Nevrofibromatose type 1 (von recklinghausen) og type 2 er autosomalt dominante arvelige syndromer som skyldes mutasjoner i et tumor suppressor gen1. Tumorene er oftest benigne. Type 1 er et nevrokutant syndrom med cafe au lait flekker, multiple nevrofibromer og Lisch knuter. Type 2 disponerer for tumores  i CNS(særlig meningeomer og schwannomer). 

Nevrofibromatose type 1 (NF1)

Se oversiktsartikler2-3. Les mer: Frambu kompetansesenter for sjelden diagnoser

Diagnostiske kriterier

To eller flere av følgende må være tilstede
Seks eller flere cafe au lait flekker >5 mm i største diameter hos prepubertale, og >15 mm i største diameter hos postpubertale
To eller flere nevrofibromer, eller et pleksiformt nevrofibrom
Fregner i axille eller lyskeregion
Optikusgliom
To eller flere iris hamartomer (Lisch knuter)
Distinkte benlesjoner som sphenoidal dysplasia, eller tynn kortex i lange ben med eller uten pseudoarthrose
Førstegrads slektning med NF1 basert på ovenstående kriterier

Annet

 • Malignitet: Pasientene har 2.5-4 ganger høyere risiko for malign sykdom enn den generelle befolkningen (oftest opticusgliom, men også andre)
 • Kognitiv funksjon: Pasienter med NF1 har i snitt 5-10 poeng lavere IQ enn normalbefolkningen og uaffiserte søsken.
 • Makrocefali: Forekommer hos 25-50%
 • Hypertensjon, oftest essensiell, men av og til renovaskulær, eller pga feokromocytom
 • Gliomer: Alder er den viktigste risikofaktoren for utvikling optikusgliom, og risikoen er høyest ved alder < 6 år

Supplerende undersøkelser

 • MR: Se etter opticus gliomer, andre hjernesvulster, hydrocefalus, paraspinale nevrofibromer, eller maligne perifere nerve skjede tumores. Økt signalintensitet på T2 sekvenser ses hos 60-70% av barn med NF1 (oftest i basalganglier, cerebellum, hjernestamme og subcorticalt), avtar med alderen.
 • Gentest: Mutasjon i NF1 locus. Les mer i Genetikkportalen om hvor prøven kan tas

Behandling og oppfølgning

Kurativ behandling finnes ikke. Ev operasjon og kjemoterapi ved tumores. Genetisk veiledning er viktig. Tverrfaglig oppfølging er viktig2
Sjekk:

 • Hud: Nye nevrofibromer, tegn til pleksiforme nevrofibromer eller progresjon av eksisterende (se bilder på Frambu's sider)
 • BT
 • Høyde/vekt/hodeomkrets
 • Skjelettforandringer
 • Øyeundersøkelse (hvert år opp til 8 år, annenhvert år opp til 18 år - siden sjeldnere hvis ikke optikus gliom4)
 • Tidlig pubertet, eller tegn til sekundære kjønnskarakteristika tydende på hypofyseskader sekundært til opticusgliom
 • Utviklingsforstyrrelser - ADHD
 • Skoleferdigheter
 • Obs malign transformasjon av nevrofibromer (endringer i smerte eller vekstmønster)
 • Mammografi hos kvinner > 40 år
 • Bilde diagnostikk
  • CT/MR: Ved kjent eller mistenkt gliom, karmisdannelser, andre svulster i CNS/PNS
  • Konvensjonelle røntgenbilder: Kan vise defekter i os sphenoidale, forstørrede foramina intervertebralis, redusert beintetthet i lange rørknokler, patologiske frakturer og pseudoartrose

Pasientinformasjon

Se pasientinformasjon på Frambu's sider

Nevrofibromatose type 2 (NF2)

Se Frambu kompetansesenter for sjelden diagnoser, og oversiktsartikler (norsk 2009)5, og (2015)6

Diagnostiske kriterier

Minst ett kriterium oppfylt
Bilateralt vestibulært schwannom
Førstegradsslektninger med NF2
og
 • Unilateralt vestibulært schwannom
  eller
 • To av følgende
  • Nevrofibrom
  • Meningeom
  • Gliom
  • Schwannom
  • Bakre subkapsulær polstær
Unilateralt vestibulært schwannom
og minst to av følgende
 • Nevrofibrom
 • Meningeom
 • Gliom
 • Schwannom
 • Bakre subkapsulær polstær
Multiple meningeomer (> 2)
og
 • Unilateralt vestibulært schwannom
  eller
 • Minst to av følgende:
  • Schwannom
  • Gliom
  • Nevrofibrom
  • Bakre subkapsulær polstær

Annet

 • Nevrologi
  • Schwannomer (90-95%)
  • Meningeomer (45-77%)
  • Spinale tumores (63-90%)
  • Perifer nevropati (opp til 66%)
 • Øye
  • Katarakt (60-80%)
  • Epiretinale membraner (12-40%)
  • Retinale hamartomer (6-22%)
 • Hud
  • Kutane tumores (59-68%)
  • Hudplakk (41-48%)
  • Subkutane tumores (43-48%)

Supplerende undersøkelser

 • Genetisk testing (NF2 gene på kromosom 22) Les mer på genetikkportalen
 • Genetisk screening kan være aktuelt ved
  • Førstegradsslektning med NF2
  • Multiple spinale tumores
  • Schwannom <30år
  • Spinal tumor eller meningeom <20 år

Behandling og oppfølgning

Ved kjent nevrofibromatose type 2 bør oppfølgningen bestå av

 • Genetisk veiledning
 • Årlig hørselkontroll inkl baep
 • Årlig øyelegekontroll
 • Hudundersøkelse
 • MR hele CNS annenhvert år fra 10 til 20 år, så hvert tredje år (ved funn av tumor må frekvensen justeres)

Pasientserie viste symptomlindrende effekt av bevacizumab ved NF2 assosierte spinale ependymomer, men ikke radiologisk respons7.

Pasientinformasjon

Se pasientinformasjon på Frambu's sider

Nyttige adresser

Norsk forening for nevrofibromatose

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

Kilder

Uptodate

BMJ best practise

Referanser

 1. Blakeley JO1, Plotkin SR1.. Therapeutic advances for the tumors associated with neurofibromatosis type 1, type 2, and schwannomatosis. Neuro Oncol. 2016; 18(5): :624-38. pmid:26851632 PubMed
 2. Hirbe AC1, Gutmann DH2.. Neurofibromatosis type 1: a multidisciplinary approach to care. Lancet Neurol. 2014; Aug;13(8):: 834-43.. pmid:25030515 PubMed
 3. Friedman JM. Neurofibromatosis 1.In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Mefford HC, Stephens K, Amemiya A, Ledbetter N, editors. GeneReviews® Internet. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2017.1998 Oct 2 updated 2017 Nov 2.PMID: 20301288 PubMed
 4. Listernick R, Ferner RE, Liu GT, Gutmann DH. Optic pathway gliomas in neurofibromatosis-1: controversies and recommendations. Ann Neurol 2007; 61: 189-98. pmid:17387725 PubMed
 5. Tidsskr Nor Laegeforen. 2009 Aug 13;129(15):1469-73. doi: 10.4045/tidsskr.08.0151.Neurofibromatosis type 2 and auditory brainstem implantation.Article in NorwegianElvsåshagen T, Solyga V, Bakke SJ, Heiberg A, Kerty E. PMID: 19690597 PubMed
 6. Slattery WH. Neurofibromatosis type 2. Otolaryngol Clin North Am. 2015 Jun;48(3):443-60 . pmid:26043141 PubMed
 7. Farschtschi S, Merker VL, Wolf D, Schuhmann M, Blakeley J, Plotkin SR, Hagel C, Mautner VF. Bevacizumab treatment for symptomatic spinal ependymomas in neurofibromatosis type 2. Acta Neurol Scand. 2015 Sep 15 . pmid:26369495 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.