Anterior interosseus syndrom

Kort om

Anterior interosseus syndrom (også kalt Kiloh-Nevin syndrom) er en sjelden perifer nevropati med ukjent etiologi. Anterior interosseus nerven er en nesten rent motorisk gren som går av fra n. medianus like distalt for m. pronator teres og innerverer m. fleksor pollicis longus, m. pronator quadratus, og fleksor digitorum profundus til 2.og 3. finger.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Anterior interosseus syndrom presenteres ofte med spontan akutt svakhet for fleksjon i distale falang av tommel og/eller 2. og 3.finger, og pronasjon av underarm av varierende alvorlighetsgrad. Ingen sensoriske utfall, men ofte smerter av ulik kvalitet, intensitet og lokalisasjon.

Supplerende undersøkelser

  • ENG: Ofte normal
  • EMG: kan vise denerveringstegn i affiserte muskler (m. fleksor pollicis longus, m. pronator quadratus, og fleksor digitorum profundus til 2.og 3. finger
  • MR og ultralyd: evt

Behandling

Konservativ behandling: Splinting, massasje, NSAIDS (lite evidens)

Kirurgi: Frigjøre nerven fra kompresjon fra omliggende vev (lite evidens). Kun aktuelt ved langvarige plager (ulike anbefalinger) og mulighet til å lokalisere en evt entrapment. En nylig MR studie av 20 pasienter med anterior interosseus syndrom viste T2 lesjoner av fasiklene som senere dannet n. interosseus anterior i hovedstammen av n.medianus i overarmen1. Funnene ble tatt til inntekt for at de fleste tilfellene av anterior interosseus syndrom ikke er en kirurgisk behandlingsbar entrapment nevropati, men en multifokal mononevropati som selektivt rammer fasiklene som skal danne n interosseus anterior i n. medianus hovedstamme.

Prognose

Spontan bedring forekommer hos en god del.

Kilder

Referanser

  1. Pham M, Bäumer P, Meinck HM, Schiefer J, Weiler M, Bendszus M, Kele H. Anterior interosseous nerve syndrome: fascicular motor lesions of median nerve trunk. Neurology. 2014 Feb 18;82(7): 2014; 82: 598-606. pmid:24415574 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.