Epilepsi og prevensjon

Utfordringen ved prevensjon til kvinner med epilepsi er først og fremst knyttet til innvirkningen som forebyggende medisiner mot epilepsi (antiepileptika) kan ha på omsetningen av hormonelle prevensjonsmidler i kroppen, og dermed virkningen. Problemet kan løses ved riktig valg av prevensjonsmetoden.

Generelt

Om lag én av fire epilepsipasienter er en kvinne i fruktbar alder. Det er mange hensyn å ta når en epilepsipasient planlegger svangerskap (se Epilepsi og svangerskap). Sikker prevensjon er avgjørende for å kunne planlegge riktig, og for å unngå uønsket svangerskap. Flere antiepileptika har en innvirkning på hormonelle prevensjonsmidler, og noen ganger omvendt. Det er derfor viktig at kvinnelige epilepsipasienter i fruktbar alder får grundig informasjon og veiledning om prevensjon som passer til deres medikamentelle epilepsibehandling. 

P-piller, p-ring og p-plaster

En del antiepileptika stimulerer leveren til å produsere større mengder av visse kroppsegne katalysatormolekyler (enzymer) som øker omsetningen av stoffer i kroppen. En viktig oppgave for enzymene er å bryte ned legemidler som antiepileptika. Men, andre legemidler brytes ned også av enzymene. Dette medfører at en del antiepileptika øker nedbrytningen av hormoninnholdet i p-piller, og dermed kan føre til p-pille svikt.

Følgende antiepileptika øker leverens enzymproduksjon (enzyminduserende antiepileptika): fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, okskarbazepin, eslikarbazepin, felbamat og topiramat i døgndoser > 200 mg. Hvis du behandles med en av disse frarådes prevensjon med p-piller, p-ring og p-plaster, i de fleste tilfeller.

Tidligere ble det brukt p-piller med høyere hormoninnhold hos pasienter som behandles med et enzyminduserende antiepileptikum, men slike p-piller markedsføres ikke lenger i Norge. På grunn av fare for alvorlige bivirkninger frarådes det å ta for eksempel dobbel dose av et markedsført preparat. Den foretrukne måten for prevensjon hos kvinner som behandles med ovennevnte antiepileptika er hormonspiral (se nedenfor). 

Samtidig behandling av et antiepileptikum med inholdsstoffet lamotrigin og p-piller som inneholder østrogenet etinyløstradiol, kan redusere konsentrasjonen av lamotrigin i blodet. Det finnes holdepunkter for at p-ring kan ha en liknende effekt, og man antar at dette gjelder også for p-plaster.

Kvinner som behandles med lamotrigin anbefales heller prevensjonsmidler uten østrogen, som p-pillen Cerazette®, eventuelt spiral, p-sprøyte eller p-stav. Dersom kvinnen likevel foretrekker en p-pille som inneholder etinyløstradiol bør man følge med lamotriginnivået ved å ta blodprøver. Da kan legen justere dosen av lamotrigin, ved behov. 

Det finnes antiepileptika som ikke påvirker blodkonsentrasjonen av p-piller, p-ring og p-plaster. Du finner en oversikt i tabellen på epilepsibehandling.no sin nettside om prevensjon. 

P-sprøyte

P-sprøyten inneholder et legemiddel som ligner hormonet progesteron. Metoden er et alternativ med tanke på beskyttelse mot graviditet. Generelt gir slik prevensjon lett uregelmessige blødninger, sporblødninger og tendens til menstruasjonsbortfall (i gjennomsnitt 10 måneder) etter avsluttet behandling. Dessuten kan behandlingen medføre noe redusert bentetthet.

Unge kvinner før avslutt skjelettutvikling anbefales derfor ikke p-sprøyte som førstevalg. Hvis du muligens har forhøyet risiko for å utvikle benskjørhet og behandles med p-sprøyte, eller vurderer prevensjonsmetoden, bør du diskutere dette med legen din.

Sikkerheten av prevensjonsmetoden er høy og på samme nivå som p-piller. Hvis du behandles med et enzyminduserende antiepileptikum anbefales det å redusere tiden mellom sprøytesettingene fra de vanlige 12 uker til 10 uker på grunn av antatt raskere hormon-nedbryting.

P-stav

Prevensjonseffekten av p-stav påvirkes sannsynligvis av enzyminduserende antiepileptika. Hvis du behandles med et av disse medikamentene (se ovenfor) bør du ikke bruke p-stav som prevensjonsmiddel.  

Forøvrig er p-stav en trygg prevensjonsmetode.

Spiral

Generelt

Både hormonspiral og vanlig spiral er prevensjonsmetoder som trygd kan brukes av kvinner som behandles med et antiepileptikum. Dersom du er interessert i denne type prevensjon bør du snakke med legen din. 

En sjelden gang oppstår et epileptisk anfall i forbindelse med innsetting av spiral. Det er usikkert om forklaringen er reaksjoner utløst fra underlivet eller stress i situasjonen.

En del pasienter får innsatt spiral av andre enn sin faste lege. Det er da viktig at du opplyser om din epilepsi på forhånd, slik at legen og personalet er forberedt dersom et eventuelt anfall opptrer. 

Før spiralen settes inn av lege bør underlivsinfeksjon (for eksempel klamydia) utelukkes.

Hormonspiral

Hormonspiral avgir et syntetisk progesteron-liknende hormon. Hormoneffekten er først og fremst lokal i livmoren. Hormonspiral kan brukes av både kvinner som har født barn og som ikke har født barn.   

Vanlig spiral

Kopperspiral er særlig velegnet til kvinner som har født, som har fast seksualpartner, svak eller normal menstruasjon, og ingen unormale smerter i forbindelse med mensen.

Barrieremetoder

Barrieremetoder som pessar eller kondom virker på samme måte hos kvinner og menn som behandles med et antiepileptikum, enn hos personer som ikke behandles med et slikt legemiddel. Men, prevensjonsmetoden er mindre sikker enn ovennevnte metoder. 

Angrepille

Dersom du behandles med et enzyminduserende antiepileptikum (se ovenfor) og i 2-3 uker etter avslutt behandling, bør du ikke bruke en angrepille som inneholder ulipristal (EllaOne®).

Det er ukjent om nødprevensjon med levonorgestrel-angrepillen (Norlevo®) virker på samme måte hos kvinner som behandles med et enzyminduserende antiepileptikum, enn hos kvinner som ikke behandles med en slik medisin.  

Vil du vite mer?

 • Epilepsi, oversikt
 • Epilepsi, animasjon
 • Hvordan oppstår epilepsi?
 • Hvordan påvises epilepsi?
 • Hvilke former for epilepsi finnes?
 • Akutte epileptiske anfall
 • Hva kan du gjøre selv?
 • Epilepsi og svangerskap
 • Førerkort og yrkesvalg ved epilepsi
 • Epilepsi hos barn
 • Epilepsi - for helsepersonell
 • Norsk Epilepsiforbund

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Epilepsi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Versjon 1.2, publisert 12.06.2017. Siden besøkt 16.04.2018. www.epilepsibehandling.no
 2. NEL Nevrologi. Lossius M, Nakken KO, Taubøll E: Epilepsi. Sist revidert 22.04.2018. nevro.legehandboka.no
 3. Fisher RS, Cross JH, French JA et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia 2017; 58: 522 - 30. Pmid: 28276060 PubMed
 4. Henning O, Nakken KO. Ny klassifikasjon av epileptiske anfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017. doi:10.4045/tidsskr.17.0894 DOI
 5. Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, et al. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology.Epilepsia. 2017 Apr;58(4):512-521. PMID: 28276062 PubMed
 6. Engel J Jr. Report of the ILAE classification core group. Epilepsia. 2006 Sep;47(9):1558-68. PMID: 16981873 PubMed
 7. Engel J Jr. ILAE classification of epilepsy syndromes. Epilepsy Res. 2006 Aug;70 Suppl 1:S5-10. Epub 2006 Jul 5. PMID: 16822650 PubMed
 8. Syvertsen M, Nakken KO, Edland E et al. Prevalence and etiology of epilepsy in a Norwegian county – A population based study. Epilepsia 2015; 56: 699-706. PMID 25810072.
 9. Svendsen T, Lossius MI, Nakken KO. Age-specific prevalence of epilepsy in Oppland County, Norway. Acta Neurol Scand 2007; 116: 307-11 PubMed
 10. Marson A, Maguire M, Ramaratnam S. Epilepsy. Clinical Evidence, June 2009.
 11. Sander JW. The epidemiology of epilepsy revisited. Curr Opin Neurol 2003; 16: 165-70. PubMed
 12. Forsgren L, Beghi E, Oun A, et al. The epidemiology of epilepsy in Europe - a systematic review. Eur J Neurol 2005; 12: 245-53. PubMed
 13. Rao VR, Lowenstein DH. Epilepsy. Curr Biol 2015; 25(17): R742-6. pmid:26325130 PubMed
 14. Blümcke I. Neuropathology of focal epilepsies: a critical review. Epilepsy Behav 2009; 15(1):34. PMID 19248840
 15. Christensen J, Pedersen MG, Pedersen CB, et al. Long term risk of epilepsy after traumatic brain injury in children and young adults: a population based cohort study. Lancet 2009; Mar 28;373(9669):1105-10. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60214-2. DOI
 16. Chung S. Febrile seizures. Korean J Pediatr 2014; 57(9): 384-95. pmid:25324864 PubMed
 17. Pavlidou E, Panteliadis C. Prognostic factors for subsequent epilepsy in children with febrile seizures. Epilepsia 2013; 54(12): 2101-7. pmid:24304433 PubMed
 18. Heaney DC, MacDonald BK, Everitt A, Stevenson S, Leonardi GS, Wilkinson P et al. Socioeconomic variation in incidence of epilepsy: prospective community based study in south east England. BMJ 2002; 325: 1013 - 6. British Medical Journal
 19. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014; Apr;55(4): 475-82. pmid:24730690 PubMed
 20. Erdal J, Høgenhaven H. Faldgruber ved epilepsidiagnostik. Ugeskr Læger 2004; 166: 3915-8. PubMed
 21. Scheepers B, Clough P, Pickles C. The misdiagnosis of epilepsy: findings of a population study. Seizure 1998; 7: 403-6. PubMed
 22. Management of treatment-resistant epilepsy. Evid Rep Technol Assess 2003: 153-8.
 23. Duncan JS, Sander JW, Sisodiya SM, Walker MC. Adult epilepsy. Lancet 2006; 367: 1087-100. PubMed
 24. Haver B. Fra syk lege til vanskelig pasient. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 373-5. Tidsskrift for Den norske legeforening
 25. Zaidi A, Clough P, Cooper P, et al. Misdiagnosis of epilepsy: many seizure-like attacks have a cardiovascular cause. J Am Coll Cardiol 2000; 36; 181-4.
 26. Herigstad A, Stefansdottir S, Aurlien H.. EEG - når og hvordan?. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 48-52. doi:10.4045/tidsskr.12.0087 DOI
 27. Herigstad A, Michler RP, Sand T, Todnem K. EEG after sleep deprivation in patients with suspected epilepsy. Tidsskr Nor Laegeforen. 2001 Nov 30;121(29):3387-90. Norwegian. PMID: 11826782 PubMed
 28. Sander JW. The use of antiepileptic drugs - principles and practice. Epilepsia 2004; 45 (suppl 6); 28-34.
 29. Gjerstad L, Taubøll E. Hva er epilepsi?. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1359-61. PubMed
 30. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Aaberg KM, Ramm-Pettersen A, Gerstner T et al. Epilepsi. Revidert 2016; Siden besøkt 27.8.2018. www.helsebiblioteket.no
 31. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Chadwick D, Guerreiro C, Kalviainen R, Mattson R, Perucca E, Tomson T. ILAE treatment guidelines: evidence-based analysis of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2006; 47: 1094-120. PubMed
 32. Perucca E, Tomson T. The pharmacological treatment of epilepsy in adults. Lancet Neurol. 2011 May;10(5):446-56. Review. PMID: 21511198 PubMed
 33. Sander JW and Bell GS. Reducing mortality: an important aim of epilepsy management. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75: 349-51. PubMed
 34. Birbeck GL, Hays RD, Cui X, et al. Seizure reduction and quality of life improvements in people with epilepsy. Epilepsia 2002; 43: 535-8. PubMed
 35. Nakken KO. Bør personer med epilepsi drive fysisk aktivitet?. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3051-3. PubMed
 36. Capovilla, G., Kaufman, K. R., Perucca, E., Moshé, S. L. and Arida, R. M. (2016), Epilepsy, seizures, physical exercise, and sports: A report from the ILAE Task Force on Sports and Epilepsy. Epilepsia, 57: 6–12. doi: 10.1111/epi.13261 DOI
 37. Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GH, et al. Evidence-based guideline: Management of an unprovoked first seizure in adults. Neurology 2015; 84: 1705-13. doi:10.1212/WNL.0000000000001487 DOI
 38. Hauser WA, Rich SS, Lee JR, Annegers JF, Anderson VE. Risk of recurrent seizures after two unprovoked seizures. N Engl J Med 1998; 12: 429 - 34. PMID: 9459646 PubMed
 39. Bråthen G. Alkohol og epilepsi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1536-8. PubMed
 40. Panebianco M, Rigby A, Weston J, Marson AG. Vagus nerve stimulation for partial seizures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD002896. DOI: 10.1002/14651858.CD002896.pub2. DOI
 41. DeGiorgio CM, Soss J, Cook IA, et al. Randomized controlled trial of trigeminal nerve stimulation for drug-resistant epilepsy. Neurology 2013 Feb 26;80(9):786-91. doi:10.1212/WNL.0b013e318285c11a. DOI
 42. Kverneland M, Molteberg E, Haavardsholm KC, Pedersen S, Ramm-Pettersen A, Nakken KO. Dietary therapy for epilepsy. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Sep 4;137(16). Review. English, Norwegian. PMID: 28871763 PubMed
 43. Cheuk DK, Wong V. Acupuncture for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2014 May 7;5:CD005062. Cochrane (DOI)
 44. Stockings E, Zagic D, Campbell G, et al. Evidence for cannabis and cannabinoids for epilepsy: a systematic review of controlled and observational evidence. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018; Mar 6: pii: jnnp-2017-317168. pmid:29511052 PubMed
 45. Nakken KO, Brodtkorb E, Koht J. Epilepsi og rehabilitering. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 309-12. PubMed
 46. Kvan E, Narum S. P-piller med forlenget syklus - et fremskritt?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2202-3. Tidsskrift for Den norske legeforening
 47. Couldridge L, Kendall S, March A. A systemativ overview - a decade of research. The indormation and councelling needs of people with epilepsy. Seizure 2001; 10: 605-14. PubMed
 48. Smed A, Sahlholdt L, Olesen P. Psykosociale konsekvenser af epilepsi. Ugeskr Læger 2004; 166: 3922-4. PubMed
 49. Nakken KO, Taubøll E. Bone loss associated with use of antiepileptic drugs. Expert Opin Drug Saf 2010; 9: 561-71. PubMed
 50. Aurlien D, Olsen TR, Taubøll E, Gjerstad L, Lossius MI, Nakken KO. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP).Tidsskr Nor Laegeforen. 2016; Jan 26;136(2) pmid:26813818 PubMed
 51. Ficker DM, So EL, Shen WK et al. Population-based study of the incidence of sudden unexplained death in epilepsy. Neurology 1998; 51: 1270 – 4. PMID 9818844
 52. Wolf P. Aktuelle problemer i epilepsibehandlingen. Ugeskr Læger 2004; 166: 3907. PubMed
 53. Christensen J, Vestergaard M, Mortensen PB, Sidenius P, Agerbo E. Epilepsy and risk of suicide: a population-based case-control study. Lancet Neurol 2007; 6: 693-8. PubMed
 54. Erdal J, Sabers A. Fertilitet, kontraception og graviditet hos patienter med epilepsi. Ugeskr Læger 2004; 166(44): 3925-9. PMID 15554203
 55. Viale L, Allotey J, Cheong-See F, et al. Epilepsy in pregnancy and reproductive outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2015; 386(10006): 1845-52. pmid:26318519 PubMed
 56. Nakken KO, Lillestølen KM, Taubøll E, Engelsen B, Brodtkorb E. Epilepsi og svangerskap - medikamentbruk, anfallskontroll og komplikasjoner. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2507-10. PubMed
 57. Bjørk MH, Veiby G, Reiter SC, et al. Depression and anxiety in women with epilepsy during pregnancy and after delivery: A prospective population-based cohort study on frequency, risk factors, medication, and prognosis. Epilepsia 2015; 56: 28-39. doi:10.1111/epi.12884 DOI
 58. Gaitatzis A and Sander JW. The mortality of epilepsy revisited. Epileptic Disord 2004; 6: 3-13. PMID 15075062.
 59. Gaitatzis A, Johnson AL, Chadwick DW, et al. Life expectancy in people with newly diagnosed epilepsy. Brain 2004; 127: 2427-32. PMID 15371287.
 60. Lossius MI, Hessen E, Mowinckel P, et al. Consequences of antiepileptic drug withdrawal: a randomized, double-blind study (Akershus Study). Epilepsia 2008; 49(3): 455-63. pmid:17888074 PubMed
 61. Norsk barnelegeforening; Akuttveileder i pediatri: Konvulsiv status epilepticus. Sist revidert i 2015 av Batman Mjelle A, Hikmat O, Drage IM, Bjurulf B. Siden besøkt 09.05.2018. www.helsebiblioteket.no

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.