Rituksimab - pasientinformasjon

Bruk

MabThera er et biologisk legemiddel som kan brukes ved autoimmune nevrologiske sykdommer. Erfaringene med ved nevrologiske sykdommer er begrenset. MabThera gis bare dersom man ikke har tålt eller ikke har hatt effekt av andre sykdomsdempende medikamenter.

Virkning/egenskaper

MabThera tilhører klassen "biologiske" legemidler. MabThera er et antistoff som binder seg til B-celler (en type hvite blodlegemer), og dette medfører at en del av betennelses- og immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den autoimmune sykdommen. Vanligvis inntrer effekt i løpet av 6-12 uker.

Dosering

MabThera gis som intravenøs infusjon på sykehus. Selve infusjonen tar ca 4 timer. Dosen bestemmes av legen din, og er vanligvis 1 gram første gang, og litt lavere ved gjentatte behandlinger Før infusjonen settes i gang, får du smertestillende/febernedsettende og allergimedisin, samt eventuelt en dose kortison for å forhindre eventuelle smerter og allergiske reaksjoner i forbindelse med infusjonen. Behandlingen kan eventuelt gjentas etter 6 måneder eller ved senere sykdomsoppbluss.

Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå

- Reaksjoner som frostanfall, feber, hodepine og blodtrykksfall kan oppstå under selve infusjonen og eventuelt de nærmeste par timer etter infusjonen. Sjeldnere ses økt puls og tung pust.
- Andre uønskede effekter kan en sjelden gang ses uavhengig av infusjonstidspunktet som blodtrykksøkning, kvalme, fordøyelsesbesvær, utslett og smerter i muskler og/eller ledd.
- MabThera kan øke risikoen for å få infeksjoner (for eksempel urinveisinfeksjoner og luftveisinfeksjoner). Dette skyldes at effekten på B-cellene kan vare i minst 6 måneder etter at du har fått MabThera, og i denne perioden er immunsystemet svekket. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon som vedvarende hoste, vond hals, uvanlig slapphet/tretthet/nattesvette eller svie ved vannlating.
- I svært sjeldne tilfeller (ca 4/100 000) er det sett alvorlige infeksjoner i hjernen (PML). Ta derfor kontakt med lege dersom du opplever symptomer/tegn på nedsatt hukommelse, vansker med å tenke/konsentrere deg, følelse av svakhet/mindre førlighet eller synsendringer.
- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen og økt risiko for infeksjoner (se over). Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet er for sterk
- Fordi legemidlet er utprøvd i begrenset omfang ved nevrologiske lidelser, er bivirkninger ved lengre tids bruk ikke klarlagt. Det er derfor usikkert om behandling med MabThera kan påvirke utviklingen av kreftsykdommer.

Forsiktighetsregler

Andre sykdommer: Dersom du bruker blodtrykksmedisiner, må det vurderes av lege om du skal unngå å ta disse de siste 12 timer før infusjon. Dette er fordi noen opplever blodtrykksfall under selve infusjonen. MabThera skal ikke brukes dersom du har alvorlig hjertesvikt eller annen alvorlig ukontrollert hjertesykdom Under infusjonen skal det også utvises særlig forsiktighet dersom du har/har hatt hjertesykdom som angina, mild-moderat hjertesvikt eller om du har hatt pusteproblem. Fortell legen om du har hatt dette. Dersom du har eller har hatt hepatitt B infeksjon, kan den blusse opp igjen under MabThera behandling. Diskuter dette med legen din. Blodprøvekontroller må følges.
Ved infeksjon: Dersom du har en infeksjon, må planlagt infusjon utsettes.
Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt innenfor 6 måneder etter siste infusjon, bør tidspunktet vurderes i forhold til MabThera infusjon. Snakk med legen din.
Vaksiner: Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine er ikke-levende basert og kan brukes.  Influensavaksinen må tas årlig og minst 4 uker før planlagt kur, og pneumokokkvaksine må tas hvert 5 år, også 4 uker før planlagt kur. Snakk med legen din.


Graviditet/amming: Det foreligger så langt ikke god nok dokumentasjon på om bruk av MabThera er trygt å bruke av hensyn til fosteret i svangerskap. Unngå å bli gravid under behandling med MabThera og bruk sikker prevensjon. Kvinner anbefales å stoppe med MabThera 12 måneder før de prøver å bli gravid. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre behandling med behandlende lege i god tid. Det finnes ingen god dokumentasjon på om bruk av MabThera kan påvirke sædcellene. Menn som planlegger å bli fedre, må også diskutere sin bruk av MabThera med behandlende lege. Amming frarådes under behandling med MabThera og opptil 12 måneder etter siste behandling.

Gode råd

Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller. Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter

Kilder

Norsk Revmatologisk forening

Anita Vatne, spesialist i nevrologi


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.