Innleggelse for tvungent psykisk helsevern

Innleggelse i psykiatrisk institusjon for tvungent psykisk helsevern følger regelverket i kapittel 3 i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Ved innleggelse for etablering av tvang (kapittel 3, § 3) kreves at innleggende lege personlig undersøker pasienten, og at nødvendige medisinske opplysninger nedtegnes og følger pasienten ved innleggelsen. Til dette kan noen skjema være nyttige:

Ved frivillig undersøkelse og innleggelse til tvungent psykisk helsevern:

Tvungen undersøkelse: Dersom pasienten motsetter seg undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak vedta at det skal foretas tvangsundersøkelse (og nedtegne det skriftlig).

Ved behov for tvungen undersøkelse brukes legeerklæring (1) og henvisningsskriv (2) som beskrevet over. I tillegg skal vedtaket om tvungen undersøkelse nedtegnes skriftlig (men behøver ikke følge med ved innleggelsen).

Begjæring om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan fremmes av offentlig myndighet (kommuneoverlege, kommunal helse- og omsorgstjeneste, politi, sosialtjeneste, fengselsvesen), eller av pasientens nærmeste pårørende. Slik begjæring kan framsettes muntlig, eller den kan nedtegnes på et skjema:

Ved problemer med å vise redigerbar versjon av skjema, last ned og åpne skjema i f.eks. Word eller Adobe Reader

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Børge Lillebo, medisinsk ansvarlig ved Værnesregionen legevakt
  • Cato Innerdal, kommuneoverlege Molde kommune
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.