ESAS symptomskjema

Symptomregistrering ved palliativ behandling

ESAS-r (revidert versjon anbefalt fra 2012) symptomskjema er i Norge valgt som standard verktøy for registrering av symptomer hos palliative pasienter1

ESAS-r skjemaet er beregnet for utfylling av pasienten selv, eventuelt med assistanse fra helsepersonell.

Skjemaene leveres som pdf - beregnet for utskrift:

Smertekartlegging generelt

  • Pasienter med kreft bør screenes for smerte. Norsk smerteforening (NOSF) har laget et minimumsskjema for kartlegging av kroniske smerter - skjemaet anbefales brukt ved alle smerteklinikker i Norge
  • Skjemaet er på 6 sider, og fylles ut av pasienten
  • Personer med moderat eller langtkommen demens kan være ute av stand til å beskrive sine plager

Pasientinformasjon

  • Til deg som skal registrere symptomer med ESAS

Kilder

Referanser

  1. Kaasa S, Haugen DF. Palliativ medisin (Leder). Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 294. Tidsskrift for Den norske legeforening

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.