HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale

Et skårskjema med spørsmål om angst og depresjon1, som er utprøvd i Norge, og som brukes til å oppdage pasienter med angst og depresjon. Skjemaet brukes også ofte på pasienter med fysiske sykdommer for å kartlegge omfanget av psykiske tilleggslidelser.

Den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale finner du på s. 33 - 34 av rapporten om Psykometrisk vurdering av HADS (Folkehelseinstituttet, 2016)

Rettledning

Legen er klar over at følelser spiller en stor rolle ved de fleste sykdommer. Hvis legen vet mer om dine følelser, vil han/hun bli bedre i stand til å hjelpe deg.

Dette er et selvutfyllingsskjema. Her kommer noen spørsmål om hvorledes du føler deg. For hvert spørsmål setter du kryss for ett av de fire svarene som best beskriver dine følelser den siste uken. Ikke tenk for lenge på svaret - de spontane svarene er best.

Skåringsveiledning

Selvutfylling på sju angst- og depresjonsspørsmål.

En skår på 11 eller mer regnes for å være et tilfelle av angst eller depresjon som vil trenge nærmere utredning (med SPIFA for eksempel) og eventuelt behandling. En skår på 8-10 anses som et mulig tilfelle, og lavere skår uttrykker en viss symptombelastning, som kan ha betydning samlet sett, men som i seg selv ikke krever spesifikk behandling av angst eller depresjon.

Det er også mulig å legge sammen angst- og depresjonsskåren til en totalskår fordi en del pasienter har en blanding av angst og depresjon. Et tilfelle vil da ha en totalskår på 19 eller mer. Et mulig tilfelle vil ha en skår på 15-18.

Hvis inntil to spørsmål på HAD er ubesvart, vil det være mulig å beregne totalskår. Sumskåren deles med antallet besvarte spørsmål og svaret ganges med 14. Dette gir estimert totalskår.

Kilder

Referanser

  1. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983; 67: 361-70. PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.