Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dobbelttest eller KUB-test - et alternativ til fostervannsprøve

Dobbelttest, duotest eller KUB-test er betegnelser på samme test, prøver som er et alternativ til fostervannsprøve. Enda et alternativ til fostervannsprøve, NIPT-testen, ble lansert i 2017.

Dobbeltest eller duotest betegnes også kombinert ultralyd og blodprøve (KUB-test). KUB-testen er primærtesten til gravide som er 38 år eller eldre ved termin, eller som av andre grunner har økt risiko for å ha et foster med trisomi. Trisomi betyr at fosteret har ett ekstra kromosom i tillegg til det normale kromosomparet. Mest kjent er trisomi 21, som også kalles Downs syndrom.

Dagens praksis i Norge er at alle gravide over 38 år får tilbud om screening med kombinasjon av tidlig ultralyd og blodprøve (kalt KUB). Der hvor testen viser mulig trisomi, vil den gravide få tilbud om invasiv diagnostisk test (fostervannsprøve eller morkakeprøve) for verifisering. Invasive tester medfører en liten risiko for spontanabort.

En ny blodtest er nå (desember 2017) tilgjengelig til påvisning av trisomi. Det er NIPT-testen, non-invasive prenatal testing. NIPT-testen er et trygt alternativ til fostervannsprøve og medfører ingen risiko for spontanabort. Prøven er godkjent av Helsedepartementet, men med begrensninger. Fortsatt skal primærtesten være KUB-testen.

Dobbeltest/KUB-test i Norge siden 2005

I Norge kom tilbudet om dobbeltest/duotest og trippeltest (en annen blodprøve som kan brukes til å beregne risikoen for kromosomavvik) i juni 2005. Før det fikk gravide med indikasjon for fosterdiagnostikk enten tilbud om fostervannsprøve fra uke 15, eller utvidet ultralyd fra uke 16.

- I dag er det slik at de fleste som får tilbud om fosterdiagnostikk, får det på grunn av aldersbetinget risiko. Men selv om alle gravide over 38 år har rett på en slik undersøkelse, så betyr det ikke at risikoen er veldig høy. En kvinne på 38 år har en aldersbetinget risiko for å få et barn med kromosomavvik på omtrent én prosent. Men det er også andre indikasjoner som gir rett til fosterdiagnostikk. Dette gjelder for eksempel familier hvor en av foreldrene er bærer av et kromosomavvik eller en DNA forandring som gir svært høy risiko for alvorlig sykdom hos barnet. Da er det andre fosterdiagnostiske tilbud som gis.

KUB-testen kan tas før uke 12

Dobbeltest/KUB-test består av en blodprøve den gravide kan ta i 1. trimester for å få beregnet risikoen for å føde et barn med kromosomsavvikene Downs syndrom (trisomi 21), trisomi 13 (Pataus syndrom) og trisomi 18 (Edwards syndrom) kombinert med en ultralydundersøkelse. Pataus og Edwards syndrom gir svært dårlige leveutsikter for fosteret. Testen anbefales tatt i perioden mellom 8 uker + 0 dager og 13 uker + 6 dager, helst før 10 uker. Mye tyder på at tidlig blodprøvetakning før uke 10 gir mer spesifikke resultater enn sent tatte blodprøver.

Dobbeltesten kan ikke avsløre fostermisdannelser.

Dobbeltesten måler konsentrasjonen av to hormoner i én blodprøve, og den er i Norge et tilbud til alle gravide som er over 38 år ved termin. I Danmark, Sverige og Storbritannia får alle gravide uansett alder tilbud om en dobbeltest. Resultatet fra blodprøven sammenholdes med en tidlig ultralydundersøkelse der tykkelsen på fosterets nakkefold blir målt. Undersøkelsen utføres mellom uke 11 og uke 13 + seks dager. Resultatet fra ultralydsundersøkelsen og blodprøven brukes så for å angi sannsynligheten for at barnet har Downs syndrom, trisomi 18 eller trisomi 13.

Fordelene sammenlignet med fostervannsprøven er at testen er risikofri. Samtidig får du resultatet på et mye tidligere tidspunkt. Får du en henvisning og test tidlig nok, kan du få resultatene før utgangen av 12. svangerskapsuke. Ved behov for ytterligere testing kan man i dag velge å utføre NIPT-test i stedet for morkakeprøve eller fostervannsprøve.

Oppdager 80-90 prosent av tilfellene

De institusjonene som tilbyr fosterdiagnostikk, herunder også dobbeltest, skal være godkjent for dette formålet. Før fosterdiagnostikk skal paret ha tilbud om informasjon rundt de aktuelle tilbudene. Det betyr at testen per i dag gjøres i Tromsø (Universitetssykehuset i Nord-Norge), Bergen (Haukeland Universitetssykehus), Trondheim (St.Olavs Hospital) og Oslo (Rikshospitalet, Ullevål).

KUB-testen kan ikke tas hos allmennlege eller på lokalsykehus.

I følge Statens Serum Institut i Danmark bør den gravide informeres om at falske negative resultater kan forekomme. Dette betyr at den gravide kan få et prøvesvar som tyder på at barnet ikke har noen kromosomavvik, men at det likevel viser seg å ha det.

KUB-testen angis å fange opp ca. 85% av alle tilfeller med Downs syndrom (testens sensitivitet), og det er ca. 5% falske positive (testens spesifisitet er 95%).

Dobbeltesten og ultralydsundersøkelsen utføres vanligvis på samme dag. Svaret på dobbeltesten tar det i overkant av en uke før man får, mens paret får resultatet av nakkefoldmålingen med en gang. Dobbeltesten og nakkefoldmålingen sier noe om risikoen for kromosomavvik hver for seg, men sammen gir de en mer presis beregning. Dersom dobbeltesten viser høy risiko for krosomavvik, kan den gravide velge å gå videre med NIPT-test (eller morkakeprøve eller fostervannsprøve for å avklare risikoen). Hvis risikoen er lav, velger de færreste å gjennomføre en fostervannsprøve som de vet det er abortrisiko forbundet med.

Abortrisiko ved fostervannsprøve

Tidligere har alternativet til KUB-testen vært fostervannsprøve. Den blir utført fra uke 15 av svangerskapet, og du får svar etter to og en halv til fire uker. En fostervannsprøve kan i følge Ullevål universitetssykehus oppdage alle tilfeller av Downs syndrom, trisomi 18 og trisomi 13, men det følger også med en abortrisiko på en halv til en prosent.

Dobbeltesten er ikke like sikker, men den medfører heller ingen risiko for fosteret. 

Sannsynligvis kommer NIPT-testen i de fleste tilfeller til å erstatte fostervannsprøven.

NIPT-testen

Hos gravide kvinner finnes en liten del av et fosterets cellefrie DNA i den gravides blod. Denne andelen kan analyseres ved en metode som heter non-invasive prenatal testing (NIPT) av den gravides blod. Basert på forskningen ser det ut til at det er en vesentlig bedre diagnostisk treffsikkerhet ved NIPT sammenlignet med dagens KUB-test. Dette vil medføre at færre trenger å ta fostervannsprøve eller morkakeprøve.

Anbefalingen fra Helsedepartementet er fortsatt at KUB-testen skal gjøres først og NIPT-testen gjøres dernest ved økt mistanke om trisomi.

Vil du vite mer?


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.