Nitrittfeltet på urinstiks

Definisjon

 • En normal urin inneholder ikke påvisbare mengder nitritt
 • Mange gramnegative bakterier - som er den dominerende årsaken til urinveisinfeksjon - har evne til å redusere nitrat til nitritt
 • Tilstedeværelse av nitratreduserende bakterier i urinen føre til at den naturlig forekommende nitrat i urinen omdannes til nitritt som avleses på teststrimmelen

Normalområde

 • Negativ test

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om urinveisinfeksjon

Testegenskaper

 • Sensitivitet for påvisning av urinveisinfeksjon i første morgenurin er 40-60%
  • Skyldes delvis at ikke alle bakterier produserer nitritt
  • Kan skyldes for liten konsentrasjon av nitrat i urinen (ikke spist grønnsaker), eller at urinen har stått for kort tid i blæren (< 3-4 timer)
  • Undersøkelsen er mer følsom hvis pasienten har spist normale mengder grønnsaker i døgnet før prøvetakningen (slik at det finnes nitrat i urinen)
 • Spesifisitet 96%1 når prøven er korrekt håndtert

Prøvetaking

 • Frisklatt urin som må har stått i blæren helst i minimum 3-4 timer siden siste vannlating
  • Enklest ved morgenurin
 • Analysen bør utføres innen 2 timer
 • Må oppbevares i kjøleskap dersom den ikke undersøkes straks

Feilkilder

 • Høyt inntak av askorbinsyre (vitamin C) kan gi falsk negativ test
 • Falskt positivt resultat dersom prøven har stått for lenge i romtemperatur før undersøkelse

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Resultatet skal alltid sammenholdes med de kliniske funn og en strimmel-undersøkelse for leukocytter i urinen
 • En positiv nitrittest er entydig for bakteriuri med gram-negative staver1 (høy spesifisitet - få falsk positive)
 • Negativ test utelukker ikke urinveisinfeksjon (lav sensitivitet)

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Testen må alltid sammenholde med klinikk og ev. leukocyttstrimmel eller bakterieologisk undersøkelse av urin

Kilder

Referanser

 • Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4. udg., St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Nitritt (stiks), urin. Sist oppdatert 29.11.2008. www. prosedyrer.no
 1. Bærheim A, Grude N. Cystitt. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten og Helsedirektoratet, sist oppdatert nov. 2015. www.antibiotikaiallmennpraksis.no

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.