Vitamin E

Definisjon

 • E-vitaminer er betegnelsen på en gruppe naturlig forekommende substanser med antioksidative egenskaper som er isomerer av tokoferol og tokotrienol. Av disse er a-tokoferol mest potent
 • Vitamin E er den viktigste fettløselige antioksidanten i kroppen og beskytter membranenes flerumettede fettsyrer mot frie oksygenradikaler
 • Utover dets antioksidative egenskaper kan alfa-tokoferol hemme og aktivere forskjellige enzymer, samt hemme cellevekst, trombocyttaggregasjon og monocyttadhesjon
 • Vitaminet er fettoppløselig og forekommer rikelig i kosten, særlig i vegetabilske oljer. Opptaket er avhengig av normal fettabsorbsjon
 • Det absorberes i tynntarmen sammen med andre fettstoffer og transporteres rundt i kroppen med plasmalipoproteinene, især lavdensitetslipoprotein (LDL). Det lagres i leveren og andre vev, især fettvev, bundet til alfa-tokoferol transfer protein (alfa-TTP)

Vitamin E-mangel

 • Svær vitamin E-mangel er sjeldent, men kan f.eks. ses ved langvarig og svær fettmalabsorpsjon, galleveisatresi, abetalipoproteinemi (sjelden genetisk betinget mangel på apolipoprotein B og LDL), og genetisk betinget mangel på alfa-TTP
 • Premature og barn med lav fødselsvekt har økt risiko for å utvikle mangeltilstander, fordi den transplacentale transporten er beskjeden, og deres fettvevsdepoter er små
 • Svær mangeltilstand kan medføre spino-cerebellar degenerasjon med progressiv ataxi og arefleksi, samt andre nevropatier
  • Hos premature og barn med lav fødselsvekt kan det foreligge uspesifikke nevrologiske symptomer, ødemer og hemolytisk anemi

Vitamin E-forgiftning

 • Forekommer sjelden, da doser helt opptil 3.000 mg/dag ikke er toksiske
 • Det kan foreligge gastrointestinale symptomer og koagulasjonsforstyrrelser

Referanseområde

 • Ingen forskjell for kvinner og menn
 • Vit E (alfa-tokoferol): 12 - 43 µmol/L
 • Vit E/(triglyserid + kolesterol): 3,5 - 6,4 µmol/mmol
 • Metodeavhengige verdier, konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Alfa-tokoferol transporteres med lipoproteiner. Det er derfor vesentlig å relatere serumkonsentrasjon til aktuell lipidkonsentrasjon, særlig fordi pasienter med galle/leverlidelse kan ha uttalte forandringer i kolesterol- og triglyseridkonsentrasjonen

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om vitamin E mangel
 • Vurdering av ernæringsstatus ved fettmalabsorbsjon eller total parenteral ernæring i lang tid
 • Utredning av ataksi

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Prøven tas ev. fastende hvis triglycerider skal bestemmes samtidig

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Lave verdier ses ved malabsorbsjon som fører til hypolipidemi, f. eks. korttarmsyndrom, kronisk kolestatisk leversykdom, cøliaki, cystisk fibrose, gallegangsatresi og kronisk diaré
 • Høye verdier ses ved hyperlipidemi og ved tilførsel av store doser vitamin E.

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.