Trombocytter

Definisjon

 • Antall trombocytter per liter blod, angitt i milliarder per liter (109/L)
 • Trombocytter er blodets minste formete bestanddeler. De er kjerneløse cytoplasmafragmenter fra megakaryocytter i beinmarg
 • De har en levetid på 9-10 døgn
 • Hovedfunksjon er å stanse blødninger
 • Ved karskade bindes adhesjonsmolekyler (blant annet fibrinogen) på trombocyttene og medvirker til pluggdannelse
 • Trombocyttene har også betydning for igangsetting av koagulasjonen gjennom de K-vitaminavhengige koagulasjonsfaktorene
 • Ved trombocyttmangel eller defekter i trombocyttene ses punktformige blødninger i huden (petekkier) og mer utbredte flateformige blødninger (ekkymoser)

Trombocyttundersøkelser

 • I tillegg til telling av trombocytter måler moderne autoanalysatorer også størrelsen av trombocyttene og gir resultater for deres gjennomsnittlige størrelse (mean platelet volume; MPV) og spredningen i fordelingen av deres størrelser (platelet distribution width; PDW)
  • Store trombocytter ses f.eks. ved tilstander med økt trombocyttdestruksjon og/eller økt produksjon
 • Trombocyttfunksjonsundersøkelser. Det finnes en rekke spesialundersøkelser som kan anvendes ved mistanke om blødningssykdommer, som kan skyldes en defekt trombocyttfunksjon (trombocytopati)1

Referanseområde

 • Menn og kvinner: 145-390 x 109 /L
 • Nyfødte og spedbarn har litt bredere referanseområder (100 – 600 x 109/L)
 • Trombocyttantallet stiger etter kraftig muskelarbeid
 • Hos kvinner sees noe lavere antall trombocytter de første dagene i menstruasjonssyklus

Faregrenser

 • Trombocytopeni
  • 60 - 100 x 109/L medfører lett til moderat økt blødningstendens
  • 20 - 60 x 109/L medfører markant økt blødningstendens, især posttraumatisk eller postoperativt
  • < 20 x 109/L er forbundet med høy risiko for spontane blødninger, og bør medføre akutt innleggelse hvis tilstanden er nyoppstått
 • Trombocytose/trombocytemi
  • Verdier over 1.000 x 109/L kan både være forbundet med økt risiko for mikrotromboser og for blødninger, og bør utredes

Aktuelle indikasjoner

 • Blødningstilstander
 • Myeloproliferative tilstander
 • Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon
 • Kontroll ved cytostatikabehandling

Prøvetaking

 • Analyse av EDTA-blod
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Pseudotrombocyopeni
  • Falskt for lave verdier måles ved in vitro trombocyttaggregering, som regel forårsaket av antistoffer som er aktive i nærvær av EDTA
 • Analytisk og biologisk variasjon
  • Oppgis til 9,6%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 19 % (to ganger totalvariasjon) mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

Trombocytopeni kan skyldes

 • Produksjonssvikt
  • Toksisk beinmargsdepresjon
  • Aplastisk anemi, akutt leukemi, myelomatose
  • Cytostatikabehandling
 • Økt omsetning av trombocytter
  • Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP)
  • Systemisk lupus erythematosus
  • Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
  • Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
  • Postinfeksiøst (særlig etter mononuklose)
 • Endret fordeling av trombocyttene
  • Splenomegali
 • Så lenge verdiene er over 60 x 109 /L er det liten fare for blødning
 • Spontanblødninger kan inntre hvis b-trombocytter vedvarende, det vil si over noen dager, er under 20 × 109/L. Bør medføre akutt innleggelse om tilstanden er nyoppstått

Trombocytose/trombocytemi

 • Verdier i området 400-1000 x 109 /L
  • Kan forekomme etter operasjoner, andre traumer, splenektomi, ved noen tilfeller av jernmangel og ved kroniske inflammasjoner
 • Verdier i området 1000-1500 x 109/L
  • Kan forekomme ved myeloproliferative syndromer, for eksempel primær polycytemi, kronisk myelogen leukemi og essensiell trombocytemi
  • I enkelte tilfeller kan det da også foreligge en blødningstendens på grunn av redusert trombocyttfunksjon

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. Trombocytter. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 24.02.2016.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Trombocytter, blod. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.

Referanser

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.