Trippeltest

Definisjon

 • Trippeltest er en serumprøve av den gravide til beregning av risiko for misdannelser og Downs syndrom og utføres vanligvis i andre trimester
 • Blodprøven til trippeltesten tas fra 14 uker + 0 dager til 22 uker + 6 dager
  • Mye tyder på at tidlig blodprøvetakning før uke 17 gir mere spesifikke resultater enn senere tatte blodprøver
 • Testen består av målinger av de tre komponentene alfaføtoprotein (AFP), humant choriongonadotropin (HCG) og ukonjugert østriol (uE3) i serum
 • Trippeltesten kan kombineres med dobbeltesten og en nakkefoldscanning:
  • Nakkefoldscanning utføres i 11 uke + 0 dager til 13 uke + 6 dager
  • En undersøkelse hvor den tynne væskeansamlingen, som alle fostre har under huden i nakkeregionen, bestemmes ved hjelp av en ultralydscanning
  • Ved scanningen måles også lengden fra fosterets hode til hale (crown-rump-length). Ut fra dette mål beregnes terminen
  • En sikker terminsbestemmelse er avgørende for vurderingen av testresultatet

Patologi

 • Hos kvinner med fostre med trisomi 21 (Downs syndrom) er
  • konsentrasjonen av hCG høyere enn hos kvinner med normale fostre på samme gestasjonsalder
  • konsentrasjonen av AFP og uE3 lavere enn hos kvinner med normale fostre på samme gestasjonsalder
 • Trippeltesten gir også viktig informasjon om risikoen for svære, ikke-huddekkende misdannelser (nevralrørsdefekter)
  • Anencefali, spina bifida, encefalocele, omfalocele eller gastroschise
  • Forhøyet AFP øker risikoen for misdannelser
  • Huddekkende misdannelser gir ikke forhøyet s-AFP
  • Risikoen for svære misdannelser stiger ikke med morens alder
 • Downs syndrom kan bekreftes sikkert ved en amnioncentese i 15.-16. graviditetsuke
  • Invasive undersøkelser er forbundet med en risiko for spontan abort (1:100)
  • Abortrisikoen ved en invasiv undersøkelse må holdes opp mot risikoen for at fosteret har Downs syndrom
 • Trippeltesten gir ingen informasjon om risikoen for at fosteret har andre kromosomanomalier eller genetiske sykdommer

Standardisering av prøveresultatet

 • Den maternelle konsentrasjonen av disse serummarkørene endrer seg fra dag til dag i graviditeten, og ved håndtering av disse markørene anvendes derfor begrepet Multiple of Median (MoM) hvor den aktuelle konsentrasjon divideres med en fastlagt medianverdi for den aktuelle analyse og gestasjonsalder. MoM-verdien er således uavhengig av gestasjonsalderen
 • Resultatet av de tre biokjemiske testene justeres for den aldersbetingede risiko til en samlet risikoskår for trippeltesten. Hvis trippeltesten utføres sammen med dobbeltesten og eller en nakkefoldscanning, kombineres resultatene til en samlet risikoskår. På bakgrunn av dette tas det stilling til om det er indikasjon for å tilby den gravide en invasiv undersøkelse i form av en amnioncentese (fostervannsprøve) eller en misdannelsesscanning i uke 18-22
  • Ofte avgir de biokjemiske avdelingene risikovurderingen på trippeltesten og sender disse data til fødeavdelingen, som gjør den kombinerte risikoberegningen

Aktuelle indikasjoner

 • Ønske om å få bestemt risikoen for at fostret har svære misdannelser eller Downs syndrom
 • Testen kan benyttes av gravide i alle aldersklasser og er betydelig mere effektiv enn alderskriteriet (< 38 år ved termin) til å avgrense antallet gravide som bør tilbys fostervannsprøve (amniocentese) eller utvidet ultralydsundersøkelse

Prøvetaking

 • Tidspunkt
  • I 14.-20. graviditetsuke. Mest pålitelige prøvesvar i 15.-17. uke
 • Prøve
  • 5 (3) ml blod uten tilsetning eller 2 (1) ml serum
  • Hvis det vil gå 2 døgn eller mer innen prøvens ankomst til sentrallaboratoriet, bør det innsendes serum
 • Emballasje
  • Bruk beskyttelsesrør
 • Oppbevaring i kjøleskap (4°C) inntil forsendelse

Referanseverdier

 • Den gjennomsnittlige risiko for at fosteret har svære, ikke-huddekkede misdannelser er ca. 1:500
 • Risikoen for å føde et barn med Downs syndrom stiger med den gravides alder
  • 15 – 19 år er 1:1551
  • 20 – 24 år er 1:1435
  • 25 – 29 år er 1:1172
  • 30 – 34 år er 1:679
  • 35 – 39 år er 1:259
  • >40 år er 1:72
  • Alle 1:607

Testmetode og testegenskaper

 • Konsentrasjonene av AFP, HCG og uE3 i serum måles ved immunfluorimetriske metoder
 • Analyseresultatene omregnes til MoM-verdier (Multiple of Median), og ut fra dem beregnes fosterets risikoverdier for Downs syndrom og for ikke-huddekkede misdannelser, især nevralrørsdefekter og bukveggsdefekter

Testegenskaper

 • Sensitivitet
  • Anvendes risikogrensene for trippeltest som indikasjon for utvidet ultralydundersøkelse og/eller fostervannsprøve (amniocentese), påvises ca. 70-90% med Downs syndrom, 80-90% med spina bifida, encefalocele, omfalocele og gastroschise og næsten alle med anencefali
 • I gjennomsnitt har ca. 10% av de gravide økt risiko, og av de som får foretatt amniocentese har ca. 1 av 20 et sykt foster
 • Ved anvendelse av det tidligere alderskriterium (> 38 år) skal det til sammenligning foretas ca. 100 amniocenteser pr. sykt foster, og det påvises kun ca. 30% med Downs syndrom og ca. 10-12% med omtalte misdannelser

Feilkilder

 • Feil beregnet termin
 • Tvillinger eller trillinger
  • Trippeltesten vil kun i 50% av tilfellene vise forhøyet risiko ved Downs syndrom hos et av fostrene
  • Selv om man ved serumscreening oppdager et affisert svangerskap, vil undersøkelsen ikke kunne påvise hvilken tvilling det dreier seg om
  • Nakkefoldsundersøkelse kan gi viktig informasjon
 • Insulinkrevende diabetes bør inngå i risikoberegningen
 • Afrikansk eller asiatisk opprinnelse kan influere på resultatet, men inngår vanligvis ikke i risikoberegningen
 • Ved familiær disposisjon skal det legges 1% til aldersrisikoen

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Spesialistsoppgave!
 • Lav risiko for Downs syndrom ut fra analysesvarene:
  • Viser at risikoen for Downs syndrom er mindre enn 1:250 (gjennomsnittlig risiko i denne gruppe er ca. 1:2.000
 • Høy risiko for Downs syndrom
  • Risikoen for Downs syndrom er større enn 1:250. Det anbefales å tilby fostervannsprøve (amniocentese)
 • Lav risiko for misdannelser
  • Gjennomsnittlig risiko er ca. 1:5.000
  • Det anbefales i regelen ikke å tilby ytterligere undersøkelser
 • Lett forhøyet risiko for misdannelser
  • Det vil si S-AFP > 2,0 og < 2,5 MoM
  • Det vil vanligvis være indikasjon for å tilby misdannelsesskanning (ultralyd) da risikoen er ca. 1:50, men amniocentese er sjelden nødvendig
 • Høy risiko for misdannelser
  • Det vil si S-AFP > 2,5 MoM
  • Det er indikasjon for misdannelsesskanning (ultralyd) og ev. fostervannsprøve (amniocentese), da risikoen er ca. 1:10
 • Overnevnte konklusjoner er med forbehold for den enkelte kvinnes anamnese og klinikk

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ultralyd for å se etter misdannelser
 • Fostervannsprøve (amniocentese)
  • Kromosomundersøkelse på celler fra en amnioncentese (fostervannsprøve) kan bekrefte eller avkrefte mistanken om trisomi 21, 18 eller 13

Pasientinformasjon

Animasjoner

 • Fostervannsprøve
 • Ultralyd

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Bo Hansen A, Kjeldsen HC. Tripletest. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 02.06.2014.

Referanser

 
 • Statens Serum Institut, Danmark. www.ssi.dk
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Danmark
 • Hans Christian Kjeldsen, læge, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin, Institut for Folkesundhed, Danmark

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.