Protein C

Definisjon

 • Protein C produseres i leveren og produksjonen er avhengig av K-vitamin
 • Gjennom interaksjon med koagulasjonsfaktorer fungerer protein C som en antikoagulant i normale blodårer, og protein C-mangel øker risikoen for venetromboser
  • Skal protein C ha effekt, må den aktiveres av trombin
  • Normale blodkar har en reseptor for trombin, kalt trombomodulin. Trombin som er bundet til denne reseptoren mister sin koagulasjonsaktivitet, men komplekset trombin/trombomodulin aktiverer protein C. På den måten virker trombin som en antikoagulant når blodkarene er intakte
 • Aktivert protein C, med protein S og intakt faktor V som hjelpefaktorer, inaktiverer de aktiverte formene av faktor V og VIII, og koagulasjonskaskaden stopper opp
 • Protein C-mangel
  • Arves autosomalt dominant, og omkring halvparten av pasientene får sin første venetrombose før de fyller 50 år
  • Prevalensen av heterozygot protein C-mangel blant pasienter med venetrombose er mellom 2% og 5%. Protein C-mangel er relativt vanlig i befolkningen (omkring 1/300)
  • Homozygot protein C-mangel er svært sjelden

Referanseområde

 • Menn og kvinner: 0,7 - 1,3 kU/L (60-130%)
 • Ulike laboratorier har ulike normalverdier avhengig av metodevalg
 • Nyfødte har betydelig lavere verdier
 • Ved arvelig betinget protein C mangel ses ofte verdier på mellom 30-50% av det forventede nivå, dvs. for voksne omkring 0,40
 • Lavere nivåer av protein C ses ved bruk av p-piller. Noen anbefaler 3 måneder uten p-piller, før det testes for protein C
 • Protein C-konsentrasjonen stiger under graviditet

Aktuelle indikasjoner

 • Inngår som en del av en trombofiliutredning
 • Mistanke om protein C-mangel
  • Venøs trombose før 40-45 års-alder
  • Gjentatte venøse tromboser
  • Venøse tromboser på uvanlige steder
  • Familiær opphopning av venetrombose
  • Gjentatte sene aborter
  • Familieutredning ved kjent protein C mangel
 • Utredning av disseminert intravaskulær koagulation (DIC)
 • Hudnekroser ved oppstart av vitamin K-antagonistbehandling (warfarin)
 • Svær leversykdom

Testegenskaper

 • Ved fødelen er konsentrasjonen av protein C i plasma omtrent 50% av voksen verdi. Nivået stiger jevnt i barneårene og når voksen verdi i puberteten

Prøvetaking

 • Citratplasma
 • Unngå langvarig venestase forut for og under prøvetakingen
 • Inngår i trombofiliutredningen sammen med f.eks. antitrombin, protein S, Faktor V Leiden, polymorfi, lupusantikoagulans mm.
  • Mange laboratorier tilbyr rekvirering av en ”pakke” ved slik utredning
 • Trombofiliutredningen bør ikke gjøres i den akutte fasen, men vente 2-3 måneder og minimum 2 uker etter at pasienten har avsluttet antikoagulasjonsbehandlingen
 • Kan foretas under dekke av lavmolekylært heparin

Feilkilder

 • Bruk av warfarin (Marevan) reduserer konsentrasjonen av protein C i plasma
 • Langvarig venestase forut for og under prøvetakingen

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier har ingen betydning
 • Lave verdier ved kongenitt eller ervervet protein C-mangel
 • Det finnes to typer heterozygot mangel:
  • Type I-mangel: Konsentrasjon og funksjon av protein C er redusert til omkring halvparten av normalt nivå
  • Type II-mangel: Funksjonen til proteinet er halvert, mens konsentrasjonen er normal. Klinisk kjemiske metoder som måler funksjon og ikke mengde er mest brukt i dag, noe som gjør at man kan oppdage type II-mangel
 • Ervervet mangel ved betydelig svekket leverfunksjon og ved warfarinbehandling

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Hvis pasienten får påvist genetisk betinget protein C mangel, og har hatt ett eller flere trombosetilfeller, tilrådes lengrevarende/livslang AK behandling
 • Genetisk betinget protein C mangel kan verifiseres ved DNA-undersøkelser
 • Hvis pasienten får påvist genetisk betinget protein C mangel, men ikke har hatt trombosetilfelle, tilrås likevel antitrombotisk behandling (lavmolekylært heparin) under graviditet og puerperium
  • Det er i orden å bruke mini-piller eller hormonspiral, og hormonstikkpiller i forbindelse med overgangsalderen
 • Ved DIC kan det en sjelden gang være indikasjon for å gi aktivert protein C-tilskudd

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Bo Hansen A, Kjeldsen HC. Protein C. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 01.03.2011
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Protein C, plasma. Sist oppdatert 09.09.2014. www. brukerhandboken.no.

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.