Prostataspesifikt antigen, PSA

Definisjon

 • PSA er forkortelse for prostataspesifikt antigen
 • PSA er en protease som produseres i prostatas kjertelepitel og som utskilles i høyt innhold til prostatasekretet. Funksjonen er å løse opp sammenklumping av sæd
 • Normalt forekommer PSA i svært lavt nivå i blodet, tilsvarer bare en milliondel av nivået i prostata. Forhøyede verdier kan ses ved alle sykdommer i prostata, inklusive kreft og benign hypertrofi
 • Prostatakreft
  • En del pasienter med intrakapsulær kreft har normal verdi, men med økende utbredning av sykdommen stiger sannsynligheten for høy s-PSA
  • Nytten av s-PSA til diagnostikk og stadieinndeling av prostatakreft er omdiskutert

Normalområde

Menn

 • 0 - 49 år: 0 - 2,5 µg/L
 • 50 - 59 år: 0 - 3,5 µg/L
 • 60 - 69 år: 0 - 4,5 µg/L
 • > 69 år: 0 - 6,5 µg/L
 • Pasienter med benign hyperplasi kan ha høye verdier.
  • Ca. 80% har s-PSA under 10 µg/L, mens ca. 20% har verdier mellom 10 og 30 µg/L
 • Hos den enkelte pasient kan konsentrasjonen svinge betydelig (opptil 50%), avhengig av fysisk aktivitet og hormonstatus
 • Akutt prostatitt kan gi meget høye verdier, med normalisering ved helbredelse

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk ved klinisk mistanke om prostatakreft hvis behandling er aktuelt
 • Kontroll av pasienter med kjent prostatakreft
 • Utredning av pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav
 • Anbefales ikke som screening hos symptomfrie menn
  • Screening førte ikke til signifikant reduksjon av dødelighet på grunn av prostatakreft i en meta-analyse av fem randomiserte forsøk1 (Ia)
  • En randomisert studie fra 8 europeiske land viste 21% reduksjon av dødelighet på grunn av prostatakreft i screenet gruppe2 (Ib)

Testegenskaper

Ved PSA < 4,0 som referanseverdi 3

 • Sensitivitet 57% - dvs. at 57% med sykdom har verdier over 4
  • Falske negative ved screening
   • En stor studie blant friske menn i aldersgruppen 62-91 år viste følgende forekomst av prostatakreft blant pasienter med PSA < 4,0 ng/ml4:
    • PSA < 1.0 ng/ml 8,8%
    • PSA 1,1-2,0 ng/ml 17%
    • PSA 2,1-3,0 ng/ml 23,9%
    • PSA 3,1-4,0 ng/ml 26,9%
   • Sannsynligheten for høygradig prostatakreft (Gleason skåre >=7):
    • PSA < 1.0 ng/ml 0,9%
    • PSA 1,1-2,0 ng/ml 2,0%
    • PSA 2,1-3,0 ng/ml 4,6%
    • PSA 3,1-4,0 ng/ml 6,7%
 • Spesifisitet 68% - dvs. 68% av de friske har verdier under 4, mens 32% av de friske har forhøyede verdier (over 4,0 ng/ml)

Ved PSA < 10,0 som referanseverdi 3

 • Sensitivitet 23%
 • Spesifisitet 96%

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Forberedelser

 • Se detaljer under "Feilkilder"
 • Prostatapalpasjon ved rektal eksplorasjon påvirker normalt ikke PSA konsentrasjonen
  • Rutinen bør dog være at blodprøven tas før rektaleksplorasjon
 • Transrektal ultralydscanning påvirker ikke PSA
 • Prostatamassasje, cystoskopi og biopsi gir en betydelig stigning i PSA (2 – 4 gange)
  • Blodprøvetakning min. 3 uker etter
 • Operasjon med reseksjon gir en betydelig stigning i PSA
  • Blodprøvetakning min. 1 måned etter
 • Blodprøven bør ikke tas ved pågående prostatitt
  • Blodprøvetakning min. 6 – 8 uker efter
 • Blodprøven bør ikke tas ved pågående cystitt
  • Blodprøvetakning min. 3 uker etter

Feilkilder

 • Pasienter med benign hyperplasi kan ha høye verdier
  • Ca. 80% har s-PSA under 10 µg/L, mens ca. 20% har verdier mellom 10 og 30 µg/L
 • Hos den enkelte pasient kan konsentrasjonen svinge betydelig (ca. 30%), avhengig av fysisk aktivitet og hormonstatus
 • Akutt prostatitt kan gi meget høye verdier, med normalisering ved helbredelse
 • Prostata-biopsi eller TURP fører til signifikant økning av PSA de første 6 uker
 • Sykling gir ikke signifikant økning av PSA5

Forhøyet PSA

 • Høy PSA forekommer etter prostatitt og verdiene normaliserer seg vanligvis i løpet av 6-8 uker
 • Forhøyede verdier ses også ved benign prostatahyperplasi, cystitt og urinretensjon
 • Digital rektal eksplorasjon av prostata påvirker ikke PSA 6
 • Prostatamassasje kan gi øke PSA-verdien 2 til 4 ganger3
 • Cystoskopi kan gi økning til firedobbel verdi
 • Ultralydundersøkelse av prostata påvirker ikke PSA
 • Prostatabiopsi gir en median serum-PSA-økning på 7,9 ng/ml etter ett døgn
  • Serum-PSA vil ikke nå utgangsverdien før to uker etter biopsien
 • Normalisering av unormale prøver
  • Hos nær halvparten av pasienter med unormale PSA-verdier normaliserte verdiene seg i en 1-4 års oppfølgingsstudie der det ikke ble utført medisinske eller kirurgiske intervensjoner7

Redusert PSA

 • Antiandrogen behandling reduserer PSA-nivået
  • Finasterid senker PSA-nivået med ca. 50% etter 6 mnd.
  • Terazosin påvirker ikke PSA

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Den intraindividuelle variasjon på PSA er omkring 30%
 • Hos omkring 50% av pasientene som får påvist en tilfeldig litt/moderat forhøyet PSA, vil PSA være normalisert spontant i løpet av 1 – 4 år

Verdier 4-10

 • Man regner verdier lavere enn 4,0 ng/ml som normale
 • Mest sannsynlig benign prostata-hyperplasi
 • Prostatakreft er mulig
  • Bare én av fire menn med PSA-verdier mellom 4,0 og 10,0 har prostatakreft

Verdier 10-30

 • Sannsynlighet for kreft øker sterkt
 • Prostatitt mulig årsak
 • Benign hyperplasi mulig

Verdier >30

 • Prostatakreft er sannsynlig
 • Metastaser mulig
 • Prostatitt mulig

Verdier over 100

 • Prostatakreft med metastaser

Raskt stigende PSA

 • "PCA-velocity" - det vil si hvor raskt PSA stiger, er en parameter som er brukt i noen studier
 • Høy velocity er forbundet med dårligere prognose enn der økningen skjer langsomt8

Fritt PSA (PSA-ratio)

 • Testen brukes lite og er ikke relevant for allmennpraksis
 • Det er vist i studier at andelen fritt PSA i forhold til total PSA er lavere hos pasienter med kreft sammenlignet med pasienter med hyperplasi
 • Hos pasienter med total PSA 4-10 er det vist at lavt nivå av fritt PSA øker sannsynligheten for at det foreligger kreft9
 • Metoden har begrenset utbredelse blant annet fordi det har vært vanskelig å definere noen sikker øvre og nedre grenseverdi
  • Testen kan tenkes å være til hjelp ved utredning dersom biopsier ikke gir svar, og kan muligens ha prognostisk betydning ved svært lave eller svært høye verdier10.

Kontroll av prostatakreft

 • Ved kontroll etter behandling brukes PSA for å følge fortsatt aktivitet i sykdommen og for å oppdage metastaser
 • Hvis pasienten behandles med transurethral reseksjon av prostata (TURP) og/eller antiandrogen terapi, kan stigende/synkende verdi av s-PSA være et uttrykk for økende/minkende mengde cancervev
 • Antiandrogen terapi vil hos noen pasienter medføre relativt lav s-PSA (stundom under 4 µg/L) selv ved utbredt sykdom
 • Hvis pasienten behandles med radikal prostatektomi, vil påvisbare mengder PSA i serum 3 uker etter inngrepet tyde på gjenværende prostatavev eller gjenværende cancer

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Hornung N, Hansen-Nord G, Bo Hansen A, Kjeldsen HC. Prostataspecifikt antigen (PSA). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 18.09.2014.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. PSA, serum. Sist oppdatert 09.09.2014.
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.

Referanser

 1. Ilic D, Neuberger MM, Djulbegovic M, Dahm P. Screening for prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; 1: CD004720. doi: 10.1002/14651858.CD004720.pub3. DOI
 2. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al. Prostate-cancer mortality at 11 years follow-up. N Engl J Med 2012; 366: 981-90. New England Journal of Medicine
 3. Eide IA, Angelsen A. Prostataspesifikt antigen. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2528-31. Tidsskrift for Den norske legeforening
 4. Thompson IM, Pauler DK, Goodman PJ, et al. Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level <= 4.0 ng per milliliter. N Engl J Med 2004; 350: 2239-46. New England Journal of Medicine
 5. Jiandani D, Randhawa A, Brown RE, et al. The effect of bicycling on PSA levels: a systematic review and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015: 18: 208-12. PMID: 25939515 PubMed
 6. Angelsen A, Hole A, Lundmo P, Romslo I. PSA and digital rectal examination. Clin Chem 1992; 38: 782. PubMed
 7. Eastham JA, Riedel E, Scardino PT, et al. Variation of serum prostate-specific antigen levels. An evaluation of year-to-year fluctuations. JAMA 2003; 289: 2695-2700. Journal of the American Medical Association
 8. D'Amico AV, Chen M-H, Roehl KA, Catalona WJ. Preoperative PSA velocity and the risk of death from prostate cancer after radical prostatectomy . N Engl J Med 2004; 351: 125-35. PubMed
 9. Ito K, Yamamoto T, Ohi M, et al. Free/totaL PSA ratio is a powerful predictor of future prostate cancer morbidity in men with initial PSA levels of 4,1 to 10,0 ng/mL. Urology 2003; 61: 760-4. PubMed
 10. Djavan B, Milani S, Remzi M. Prostate biopsy: who, how and when. An update. Can J Urol 2005; 12: 44-8. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.