APTT, aktivert partiell tromboplastintid

Definisjon

 • P-APTT (aktivert partiell tromboplastintid) måler samlet funksjonen av en rekke koagulasjonsfaktorer
  • Testen erstatter tidligere benyttet Cephotest (Ref: St. Olavs Hospital)
 • Den betraktes som en screeningtest på det interne koagulasjonssystemets funksjon (hemofili o.a.), og benyttes til monitorering av intravenøs heparinbehandling1
 • Testen er følsom for mangel på koagulasjonsfaktorene II (protrombin), V, VIII, IX, X, XI og XII og fibrinogen

Normalområde

 • Ulike laboratorier benytter seg av ulike reagens med noe ulike egenskaper og dermed også noe ulike referanseområder og terapeutiske områder.
 • Menn og kvinner: 30 - 44 sekunder (St. Olavs Hospital)
 • Hos barn, spesielt barn under 6 måneder, kan normalt forventes høyere verdier enn hos voksne

Aktuelle indikasjoner

 • Monitorering av heparinbehandling (ufraksjonert heparin, i.v. behandling)
 • Utredning av blødningstilstander som test for det interne koagulasjonssystemet
 • Screening for mangel av koagulasjonsfaktorer
 • Kan være nyttig ved blødning og/eller mistanke om overdosering/akkumulering med direkte perorale antikoagulantia (DOAC), men nytteverdi av analysering av APTT er ikke fullstendig klarlagt for de ulike medikamentene (dabigatran, rivaroksaban, apixaban)
  • DOAC skal ikke monitoreres

Testegenskaper

 • Testen består av APPT-reagens i et rør som inneholder en magnetkule. Blodprøven tilsettes reagensrøret, og reaksjonen startes ved tilsetting av kalsiumklorid
 • Koagulasjonstiden er den tiden det tar før magnetkulen stanser
 • Analytisk variasjon 1,8% ved 33 sekunder
  • Intraindividuell biologisk variasjon: 2,7%
  • Totalvariasjon: 3,2%

Prøvetaking

 • Prøven må ikke nedkjøles eller fryses

Prosedyre for prøvetaking

 • Citratplasma 0,5 ml
 • Sentrifugeres snarest mulig. Sentrifugering og analysering bør utføres innen 4 timer etter prøvetaking (innen 1 time dersom pasienten behandles med heparin). Dersom dette ikke er mulig bør plasma sendes frosset.
 • Prøvetaking fra kateter eller arteriekran frarådes da dette kan føre til forurensing med heparin eller fortynning av prøven. Dersom det ikke er mulig å ta prøve på annen måte, må strenge kriterier for prøvetaking fra kateter (med kasteglass) praktiseres.
 • APTT er følsom for preanalytiske faktorer (prøve tatt fra kateter, lang transporttid (FVIII reduseres overtid), underfylning av prøverør, feil prøverør), og ved mistanke om dette bør ny prøve tas, fortrinnsvis ved sykehuslaboratorium for å unngå transporttid.

Feilkilder

 • Feil håndtering av prøven (se over)

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier ses ved betydelig redusert samlet funksjon av koagulasjonsfaktorene II, V, VIII, IX, X, XI og XII
 • Høye verdier ved:
  • Heparinbehandling, ufraksjonert heparin
   • Lavmolekylært heparin påvirker i liten grad APPT
  • Hemofili A og B (faktor VIII eller IX mindre enn 20% av normalt)
  • Lupusantikoagulant
  • von Willebrands sykdom
  • Disseminert intravasal koagulasjon
  • Leversvikt
  • Vitamin K-mangel
  • Warfarinbehandling
  • Behandling med trombinhemmere
  • Sterkt redusert fibrinogenkonsentrasjon
  • Noen sjeldne medfødte koagulasjonsdefekter
 • Lave verdier har ingen definert klinisk betydning

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Sykehusbehandling

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Analyser og undersøkelser. Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Uthentet 10.10.13

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. APTT (aktivert partiell tromboplastintid), P. Sist oppdatert 09.09.2014.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.