Nevronspesifikk enolase, NSE

Definisjon

 • NSE er forkortelse for nevronspesifikk enolase, målt i µg/L
 • Er et peptidhormon som dannes i nevroendokrine celler, som ligger spredt i organismens epitelvev. Disse cellene utgjør en mellomting mellom nervesystemet og det endokrine systemet1
 • Enolase er et glykolytisk enzym som forekommer i tre isoformer. Nevronspesifikk enolase er det isoenzymet som finnes i cortex og basalganglier, og har blitt sett på som en spesiell markør for nerveceller
 • NSE finnes i nevroendokrine svulster som småcellet lungekarsinom, nevroblastom, feokromocytom, karsinoid, medullært tyroideakarsinom, melanom og endokrine pankreassvulster
 • Det er holdepunkter for at NSE-mengden i blodet har en viss sammenheng med tumorutbredelsen, henholdsvis sykdommens stadium
 • Enolase katalyserer omdannelsen av 2 fosfoglycerat til fosfoenolpyruvat

Referanseområde

Diagnostiske grenseverdier

 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.
 • Småcellet lungekreft
  • Ubehandlet: 20%: 12,5–25,0 µg/L. 50%: >25 µg/L
  • Remisjon: 3–8 µg/L
 • Andre former for lungekreft
  • 4%: >25 µg/L
 • Avansert melanom
  • 10–200 µg/L

Aktuelle indikasjoner

 • Brukes mest ved utredning og behandling av småcellet lungekarsinom
 • Følge sykdomsutvikling ved nevroblastomer og svulster av nevroendokrin opprinnelse
 • Ev. monitorering av seminom
 • Ev. monitorering av malignt melanom
 • Monitorering av hjerneskade
  • Hodetraumer
  • Apopleksi
 • Ved organiske sykdommer i CNS kan det være indikasjon for å måle NSE i spinalvæske

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Hemolyse må unngås

Feilkilder

 • Hemolyse kan gi forhøyet verdi

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier ses ved småcellet lungekreft, nevroblastom, feokromocytom, karsinoid, medullært tyreoideakarsinom, melanom, endokrine pankreastumorer og etter embolisering ved karsinoid
 • Også hos noen pasienter med seminomer, samt hos enkelte uremikere som har vært behandlet med dialyse, har man funnet høy NSE
 • Kvantitativt viktigst er i denne forbindelse småcellet lungekreft hvor analysen benyttes til å følge effekten av cytostatikabehandling
 • Svulster av nevroendokrin opprinnelse og nevroblastomer gir høye NSE-verdier. Dette kan ha praktisk interesse for å følge sykdomsutviklingen
 • Hodetraumer med hjerneskade kan også forårsake NSE-stigning i serum. Slike funn tyder på en dårlig prognose

Småcellet lungekarsinom

 • Forhøyet hos 50-60% tidlig i forløp. Forhøyet hos 80-90% i sene stadier
 • NSE-konsentrasjonen korrelerer med klinisk utbredelse av lungekreft og behandlingsrespons
 • Ved residiv etter remisjon, hvor NSE har vært lav, ses en kraftig stigning
  • En stigning i NSE kan ses opptil 5 måneder før kliniske tegn – residiv eller metastasering

Nevroblastom

 • Sensitiviteten ved nevroblastom er ca. 60% stigende til 90% ved avansert sykdom
  • Høye verdier er forbundet med dårlig prognose

Uspesifikk økning

 • Lungesykdommer (sjelden over 25 µ g/l)
 • Hodetraumer med hjerneskade og ved septisk sjokk

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Hansen AB, Kjeldsen HC. Neuronspecifik enolase (NSE). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 10.03.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Nevronspesifikk enolase, serum. Sist oppdatert 29.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Neuronspesifikk enolase. Sist oppdatert 09.09.2014.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.