Kromogranin A

Definisjon

 • Kromogranin A (CgA) er en neurospesifikk enolase (et metalloenzym). Dannes i de nevroendokrine celler, som ligger spredt i organismens epitelvev. Disse cellene utgjør en mellomting mellom nervesystemet og det endokrine system
 • CgA er lokalisert i vesikler i de nevroendokrine celler. Opprinnelig isolert fra de kromaffine granula i binyremargen
 • Binyremargens kromafine celler inneholder hovedsakelig katekolaminer og CgA
 • Funksjonen ikke er klarlagt, men den antas å være relatert til endokrine cellers funksjon
 • Under normale forhold stammer det meste av kromogranin A i serum fra binyremarg og endokrine celler i mage-tarm kanalen
 • Ettersom CgA forekommer i samtlige nevroendokrine celler, vil svulster med opprinnelse i disse celler produsere store mengder CgA
  • CgA kan derfor brukes som generell markør for nevroendokrine svulster
  • Karcinoider er de hyppigste nevoendokrine svulster og utgjør 1-2% av alle gastrointestinale svulster (appendix)
  • Nevroendokrine svulster er ofte høyt differensierte med bevart biologisk aktivitet

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Kvinner og menn: < 4 nmol/L

Aktuelle indikasjoner

 • Kan benyttes som biokjemisk markør i utredning og oppfølging av tumores med nevroendokrin differensiering:
  • Hypofysetumor, medullær tyroideacancer, paratyroideaadenom, carcinoid, feokromocytom, øycelletumor, gastrinom, neuroblastom og gastrointestinale nevroendokrine tumores
 • Utredning av uklare symptomer og tegn:
  • Svingende hypertensjon
  • Uklare anfallstilstander
  • Uavklart kronisk vandig diaré
  • Flushing

Testegenskaper

 • Immunokjemisk test med poly- eller monoklonale antistoffer
 • Testen har hos pasienter med store tumormasser en sensitivitet nær 100%. Selv hos pasienter med mindre tumormasser er sensitiviteten høy

Prøvetaking

 • Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Som regel kan heparinplasma også benyttes

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier av Kromogranin A kan benyttes som en markør på tilstedeværelse av en nevroendokrin tumor. I enkelte tilfeller kan tumores som i seg selv ikke frisetter hormoner, vise en økt frisetting av Kromogranin A
 • Plasmanivå vil avhenge av tumorcellemasse, sekresjon/ henfall av tumor og eliminasjon av Kromogranin A
 • Høye verdier kan forventes hos
  • 80-100% av pasienter med karsinoidtumor
  • 60-90% med feokromocytom
  • ca. 90% med nevroblastom
  • nesten alle med gastrinom
  • ca. 70-100% med ikke-sekrerende øycelletumor i pankreas
  • 50-70% med småcellet lungecancer
  • ca. 50% med medullær tyreoideacancer
  • men bare hos et fåtall med hypofysetumores og insulinom
 • Forhøyede verdier forventes også ved nyresvikt
 • Pasienter med atrofisk gastritt og pasienter som behandles med protonpumpehemmer utvikler hyperplasi av de enterokromaffine celler i magesekken, noe som medfører forskjellige grader av kromogranin A-forhøyelse
 • Hos pasienter med uttalt hjertesvikt, hypertensjon og leversvikt kan det også være lett kromogranin A-forhøyelse

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Henvisning ved høye nivåer
 • Tumortype må undersøkes nærmere med supplerende undersøkelser, deriblant måling av hormoner som kan produseres av neuroendokrine tumores

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Chromogranina A (CgA). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 04.03.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Kromogranin A, serum. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.