Kolesterol, total

Definisjon

 • Kolesterol betegnes også totalkolesterol
 • Kolesterol er en viktig komponent i cellemembraner og er utgangspunktet for syntesen av steroidhormoner og gallesyrer
 • Lipidene i plasma utgjøres hovedsaklig av kolesterol, triglyserider, fosfolipider og fettsyrer. Ca. 70% av kolesterolet i plasma er forestret med fettsyrer, resten er "fritt"
 • Lipider er relativt lite løselige i vann og blir transportert som lipoproteinpartikler
  • Kylomikroner som transporterer triglycerider fra tarm til lever og perifert vev
  • VLDL («very low density lipoproteins») transporterer triglycerider fra lever til perifert vev
  • IDL («intermediate density lipoproteins») er et omdanningsprodukt fra VLDL og en forløper for:
  • LDL («low density lipoproteins»), som transporterer kolesterol til perifert vev
  • HDL («high density lipoproteins») transporterer kolesterol tilbake til leveren
 • Av kolesterolet i plasma finnes 60–70% i LDL-partiklene, 25–35% i HDL og bare mindre mengder i VLDL og kylomikroner
  • Det er imidlertid store individuelle forskjeller i fordelingen mellom LDL- og HDL-kolesterol i serum
 • Høy konsentrasjon av LDL-kolesterol er forbundet med økt risiko for arteriosklerose
 • LDL-kolesterol bestemmes nå oftest direkte, men kan også beregnes fra formelen (forutsetter TG < 4,5):
  • Totalkolesterol-HDL kolesterol-0,45 x Triglycerider

Referanseområde

 • Menn og kvinner (veiledende referanseverdier - må ikke forveksles med ønsket nivå)1
  • 18 - 29 år: 2,9 - 6,1 mmol/l
  • 30 - 49 år: 3,3 - 6,9 mmol/l
  • > 49 år: 3,9 - 7,8 mmol/l

Aktuelle indikasjoner

 • Risikovurdering for aterosklerotisk hjerte-karsykdom, inngår som del i totalrisiko-beregningen
 • Utredning av hyperlipoproteinemier

Prøvetaking

Forberedelser

 • Faste er ikke nødvendig
 • Vent 3 mnd etter alvorlig sykdom, f. eks. hjerteinfarkt (gir for lave verdier).
 • Vent 3 uker etter lettere sykdom, gir også forbigående for lave verdier

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • S-kolesterol kan falle 20–50% fra 1.-2. døgn etter hjerteinfarkt med stigning til tidligere nivå først etter 2–3 måneder
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 14%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 14% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Risiko for aterosklerotisk hjerte-karsykdom øker eksponensielt med økende verdier over ca. 5 mmol/L
 • Ved vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjertekarsykdom må det tas hensyn til fordelingen mellom s-LDL- og s-HDL-kolesterol og andre risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, inaktivitet, alder, kjønn, arvelig belastning og diabetes mellitus
 • En rekke primære hyperlipoproteinemier kan gi høyt s-kolesterol, særlig familiær hyperkolesterolemi (defekter i opptak av LDL-partikler), familiær kombinert hyperkolesterolemi og familiær dysbetalipoproteinemi ("broad beta-disease")

Inndeling

 • Ideelt: <5 mmol/L
 • Bra: 5 - 6 mmol/L
 • Noe forhøyet: 6 - 7 mmol/L
 • Forhøyet: 7 - 8 mmol/L
 • Betydelig forhøyet: > 8 mmol/L

Ratio

 • Ratioen totalkolesterol/HDL-kolesterol beregnes ofte. Verdi over 4,0 øker risikoen for hjerte-karsykdom
 • I mange sammenhenger legges det imidlertid mest vekt på kolesterol alene i risikovurderingen (kfr. NORRISK kalkulator)
 • LDL-kolesterol brukes også i mange sammenhenger alene for å vurdere risiko, og er foretrukket parameter for å måle effekt av behandling

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Vurderes sammen med HDL, LDL, triglycerider og risikofaktorer for hjertekarsykdom

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Kolesterol, total. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 25.02.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Kolesterol, total, serum. Sist oppdatert 16.06.2009. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.