Kalium

Definisjon

 • Den totale mengden kalium i kroppen er ca 50 mmol/kg i form av enverdige kationer, K+
 • Nesten alt kalium befinner seg intracellulært (98%), der konsentrasjonen er omkring 150 mmol/L, 40 ganger høyere enn den ekstracellulære konsentrasjonen, som er omkring 4 mmol/L
 • Kalium utgjør det viktigste kation intracellulært, og er av avgjørende betydning for å opprettholde cellenes volum. Gradienten blir opprettholdt ved hjelp av den ATP-drevne Na+/ K+-pumpen
 • Daglig inntak på 50-100 mmol dekker kroppens behov. Nyrene regulerer kaliumbalansen i samspill med aldosteron (hormon som øker utskillelsen av kalium)
 • Kaliumkonsentrasjonen intracellulært øker ved økende pH (alkalose), og påvirkning av insulin og katekolaminer. Kaliumkonsentrasjonen ekstracellulært øker ved acidose
 • Hyper- og hypokalemi kan medføre muskelsvakhet og paralyser, ledningsforstyrrelser i hjertet og hjertearytmier. Hypokalemi kan dessuten redusere nyrenes konsentrasjonsevne og gi polyuri
 • Den elektrofysiologiske betydning av forstyrrelser i s-kalium kan vurderes med EKG
  • Ved hyperkalemi ses lav P-takk, breddeforøket QRS-kompleks og høy, spiss T-takk
  • Hypokalemi fører til depresjon av ST-segmentet, lav og bred T-takk, og tydelig u-bølge
 • S-kalium under 3 mmol/L eller over 6 mmol/L regnes som alvorlige forstyrrelser

Referanseområde

 • Menn og kvinner har samme referanseområde1
  • Plasma: 3,5 - 4,4 mmol/L
  • Serum: 3,6 - 4,6 mmol/L
 • Den øvre grense for barn under 1 år er omkring 6 mmol/L
 • Verdier under 2,5 mmol/L eller over 7,0 mmol/L kan være livstruende på grunn av nevromuskulære forstyrrelser, og kan medføre hjertestans

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om elektrolytt-forstyrrelser og forstyrrelse av væskebalanse
 • Kontroll av diuretikabehandling på grunn av fare for hypokalemi
 • Ved syre/baseforstyrrelser
 • Utredning av hypertensjon og nyresvikt

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå bruk av stase. Pasienten må ikke bruke "muskelpumpen"
 • Unngå hemolyse
 • Prøven oppbevares i romtemperatur før serum skilles fra. Serum må skilles fra blodlegemene senest 2 timer etter prøvetaking

Feilkilder

 • For kraftig stase og bruk av "muskelpumpe" under prøvetaking (obs! skrøpelige eldre)
 • Trombocytose over 1000 x 109/L kan gi falsk forhøyet kalium i serum; kalium må da analyseres på heparinglass
 • Hemolyse gir falskt forhøyet verdi
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 9%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 9% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Ved acidose eller alkalose vurderes kalium i forhold til blodets pH
 • Ved alkalose vil kalium være lavere og ved acidose høyere

Hypokalemi kan skyldes

 • Økt tap på grunn av oppkast, diaré eller bruk av avføringsmidler
 • Økt utskillelse i nyrene på grunn av diuretika
 • Forskyvning av kalium fra ekstra- til intracellulærvæsken, f.eks. ved metabolsk eller respiratorisk alkalose, eller under behandling av acidose, ved delirium tremens, bruk av beta2-stimulerende midler
 • Økt mineralkortikoid effekt
 • Magnesiummangel

Hyperkalemi kan skyldes

 • Nedsatt utskillelse av kalium i nyrene på grunn av nyresvikt
 • Kaliumsparende diuretika
 • Forskyvning av kalium fra intra- til ekstracellulærvæsken, f.eks. ved metabolsk eller respiratorisk acidose, hypoksi, hypo- eller hypertermi, nekroser, hematomer og hemolytiske tilstander, voldsom muskelbruk som ved status epilepticus, digitalisforgiftning, bruk av betablokkere og ved insulinmangel
 • Overdosering med kaliumholdige infusjonsvæsker

EKG-effekter

 • Ved hyperkalemi ses lav P-takk, breddeforøket QRS-kompleks og høy, spiss T-takk2
 • Hypokalemi fører til depresjon av ST-segmentet, lav og bred T-takk, og tydelig u-bølge

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Korrigere syre-base og væskeforstyrrelse
 • Eventuelt kalium-tilskudd

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Kalium. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 12.10.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Kalium, plasma eller serum. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed
 2. Nyirenda MJ, Tang JI, Padfield PL, Seckl JR. Hyperkalaemia. BMJ 2009; 339: 1019-24. pmid:19854840 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.