Jern

Definisjon

 • Den totale plasmakonsentrasjon av jern, målt som mikromol per liter (µmol/L)

Jern i kroppen

 • Jern i kroppen fordeles slik at
  • 60-70% finnes i hemoglobinet i erytrocyttene
  • 20-30% er lagerjern (ferritin)
  • 3-5% er myoglobin
  • 0,2% finnes i ulike enzymer
  • bare 0,1% er i plasma, bundet til transferrin (serumjern)
 • Normale voksne har 50-70 µmol (3-4 g) jern i kroppen
 • Absorbsjon fra maten er 1-2 mg daglig. Toverdig jern (fra animalsk føde) absorberes lettere enn treverdig jern. En tilsvarende mengde tapes via avføring, hud og menstruasjon
 • Anbefalt daglig inntak er 15-25 mg hos voksne, og noe høyere for gravide

Serumjern

 • Serumjern defineres som det transferrinbundne jernet. Transferrin er et protein som kan binde to jernioner
 • Serumjern er et uttrykk for balansen mellom produksjon og destruksjon av erytrocytter
 • Den viktigste jernkilden er makrofagene som resirkulerer jern fra nedbrytning av hemoglobin i gamle erythrocytter

Referanseområder

 • Det kan være forskjeller i de angitte intervaller fra laboratorium til laboratorium
 • Kvinner og menn har samme referanseverdier1
 • 0 - 4 uker: 11 - 36 µmol/L
 • 5 - 8 uker: 10 - 31 µmol/L
 • 2 - 6 måneder: 3 - 29 µmol/L
 • 7 - 12 måneder: 5 - 28 µmol/L
 • 13 måneder - 12 år: 5 - 20 µmol/L
 • 13 - 17 år: 10 - 25 µmol/L
 • >18 år: 9 - 34 µmol/L

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om hemokromatose, hvis forhøyet ferritin
  • Sammen med TIBC/transferrin
 • Inntak av overdose med jerntabletter
 • Jernbelastningstest hvor man utreder mulig nedsatt absorpsjon av jern, for eksempel ved terapisvikt av behandling med jerntabletter

I forhold til andre blodprøver

 • Bestemmes sammen med transferrin eller total jernbindingkapasitet (TIBC - uttrykk for transferrinkonsentrasjonen)
 • Ved mistanke om jernmangel anbefales det å måle ferritin i stedet for serumjern og transferrin

Prøvetaking

 • Forberedelser
  • Peroral behandling med jerntabletter seponeres 3 dager før prøvetaking
  • Parenteral jernbehandling gir økte verdier av s-jern i inntil 4-5 uker etter injeksjonen. Prøvetaking må derfor unngås de første ukene etter slik behandling
  • Prøven tas fastende om morgenen på grunn av døgnvariasjon
 • Analyse gjøres av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Parenteralt tilført jern gir økt verdi av serumjern og transferrinmetning inntil 4-6 uker etter injeksjonen
 • Jern skal ikke ha vært inntatt siste 3 døgn
 • Store døgnvariasjoner - obs!
  • Den intraindividuelle biologiske variasjon hos friske individer er betydelig, opp til 50% i løpet av et døgn og med høyest S-jern om morgen – formiddag, og lavest om ettermiddag – kveld
  • Det er også betydelig dag-til-dag variasjon
  • Ved jernmangel og jernoverskudd avtar den intraindividuelle variasjon
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 23%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 23% mellom to målinger er uttrykk for en forskjell som med stor sannsynlighet er reell
 • S-ferritin er en mer pålitelig test for å måle jernmangel, men alle typer jernprøver (s-ferritin, TIBC, s-jern) påvirkes av akutt og kronisk inflammasjon2

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Forhøyede verdier med samtidig forhøyet transferrinmetning kan ses ved hereditær hemokromatose, hemosiderose, etter jernterapi og ved akutt forgiftning
 • Ses også ved hemolytiske anemier, sideroblastanemi, alkoholisme med leverparenkymskade ( alkoholhepatitt), akutte leukemier, hepatitt og levercirrose
 • Ved intoksikasjon tyder verdier over 90 µmol/L på en alvorlig forgiftning, men en verdi bør alltid vurderes i relasjon til klinikk og tidspunkt for inntak av preparatet

Lave verdier

 • Ses typisk ved jernmangel, men også hyppig ved kroniske sykdommer, især inflammatoriske tilstander
  • Det er den viktigste grunn til at s-jern ikke kan brukes til å skjelne mellom jernmangelanemi og anemi ved kronisk sykdom
  • Bruk ferritin eller s-transferrinreseptor (påvirkes ikke av inflammasjon) i stedet
 • Lave verdier med samtidig lave eller normale verdier av transferrin kan ses ved akutte og kroniske infeksjoner, ved malnutrisjon, etter større operasjoner, under remisjon av perniciøs anemi, ved nefrotisk syndrom og visse kreftformer

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Avhenger av funnene

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Jern. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 08.11.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Jern, serum. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed
 2. Galloway MJ, Stuart W, Smellie A. Investigating iron status in microcytic anaemia. BMJ 2006; 333: 791-3. British Medical Journal

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.