Insulin

Kjerneopplysninger

 • Hormon
  • Insulin er et polypeptidhormon som produseres i beta-cellene i de langerhanske øyer i pankreas via et forstadium, proinsulin
  • Omvandlingen fra proinsulin til insulin skjer gjennom avspalting av C-peptid, som lagres og skilles ut sammen med insulin
  • Frisettingen av insulin til blodet skjer i løpet av sekunder til få minutter, utskillelsen skjer støtvis ca. hvert 10. minutt
  • Halveringstiden av insulin er ca. tre minutter i plasma
  • Har ansvaret for å opprettholde et stabilt glukosenivå i blodet
 • Regulering
  • Glukosekonsentrasjonen i blodet er den viktigste regulerende faktoren for utskillelse av insulin
   • Høy glukosekonsentrasjon stimulerer insulinutskillelsen
   • Lav glukosekonsentrasjon hemmer insulinutskillelsen
  • Hormoner
   • Insulinutskillelsen stimuleres også av glukagon, flere gastrointestinale hormoner og ved økt vagusaktivitet
   • Adrenalin og andre katekolaminer hemmer insulinutskillelsen
 • Effekt av insulin
  • I cellene fører insulin til opptak av glukose slik at glukosenivået i blodet synker
  • I leveren stimulerer insulinet proteinsyntesen, fettsyresyntesen og glykogensyntesen og hemmer ketogenesen og glukoneogenesen
  • I fettvevet stimuleres glukoseopptaket, fettsyresyntesen og triglyceridsyntesen, mens lipolysen hemmes
  • I muskulaturen øker glukoseopptaket, glykogensyntesen og proteinsyntesen, mens proteolysen hemmes
 • Insulinmangel
  • Gir økt nedbrytning av glykogen, økt utskillelse av glukose, katabolisme av kroppsproteiner, økt lipolyse og ketogenese

Normalområde

 • Fastende hos kvinner og menn: < 120 pmol/l
 • Insulinnivået i blodet stiger normalt kraftig etter et måltid, og det er derfor avgjørende for vurderingen å vite om prøven er tatt fastende. Glukose bør måles samtidig
 • Verdiene er metodeavhengige og må vurderes mot utførende laboratoriums referanseområde

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning av uklar hypoglykemi
 • Mistanke om insulinproduserende tumor (insulinom)
 • For å skille mellom diabetes type 1 og 2
 • Vurdering av insulinresistens
 • Oftest mest hensiktsmessig å måle insulin C-peptid da insulin har kort halveringstid

Testegenskaper

 • Det finnes ulike typer immunkjemiske teknikker
 • Serum-insulin er en dårligere markør på insulinsekresjonen enn C-peptid, fordi eliminasjonshastigheten varierer sterkt avhengig av en rekke metabolske faktorer

Prøvetaking

 • Pasientforberedelser
  • Vanligvis tas prøven fastende
  • Ved utredning av hypoglykemi og ved spørsmål om insulinproduserende tumor tas prøven etter 12 timers faste eller under et hypoglykemisk anfall
 • Prosedyre
  • Serum
  • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Bemerk at holdbarheten er begrenset
  • Mål samtidig blodsukker

Feilkilder

 • Insulinantistoffer
  • Kan forstyrre analysen slik at for høye eller for lave verdier måles (avhenger av målemetoden)
  • Rekvirerende lege bør derfor opplyse laboratoriet om pasienten bruker eller har brukt insulin
 • Biologiske variasjoner
  • Insulinnivået varierer med betydelig intra-individuell dag til dag variasjon
  • Hos gravide stiger insulinnivået under svangerskapet
 • Proinsulin
  • Samtidig måling av proinsulin kan føre til overestimering av insulinkonsentrasjonen
 • Hemolyse, selv når den er svak, vil føre til falskt for lave prøvesvar
 • Medikamenter: Insulin, antidiabetika, p-piller

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Insulin har en meget kort halveringstid i blodet. En tilfeldig prøve reflekterer derfor dårlig den insulinmengden som utskilles fra beta-cellene i pankreas
 • C-peptid har lengre halveringstid i blodet og gir derfor et bedre mål på den endogene insulinproduksjonen
 • Insulinverdiene må ses i sammenheng med det aktuelle blodglukosenivået

Høye verdier

 • Insulinresistens
  • For eksempel ved type 2 diabetes foreligger en kompensatorisk økt insulinsekresjon med høye fastende insulinkonsentrasjoner
  • Mye tyder på at personer med insulinkonsentrasjon i øvre halvdel av referanseområdet er insulinresistente, og at dette kan ha betydning for lipidprofil, blodtrykk og kardiovaskulær risiko (metabolsk syndrom)
 • Insulinom
  • Er karakterisert ved lav mengde glukose i blodet, symptomer på hypoglykemi og en parallell økning av insulin og C-peptid
 • Eksogent tilført insulin
  • C-peptid er ikke forhøyet ved eksogent tilført insulin
 • Andre årsaker til forhøyede verdier
  • Overvekt, Cushings syndrom, polycystisk ovariesyndrom, behandling med glukokortikoider, akromegali, leversykdommer, familiær fruktose- og galaktoseintoleranse, bruk av p-piller
  • Insulinresistens er hovedforklaringen ved overvekt og type 2 diabetes
 • Diagnosen hyperinsulinemi krever at pasienten har en symptomgivende hypoglykemi
 • Falskt høye verdier
  • Samtidig måling av proinsulin
  • Insulinantistoffer i blodet
  • Hemolyse

Lave verdier

 • Diabetes mellitus type 1 - insulinavhengig diabetes
 • Hypopituitarisme
 • Falskt lave verdier
  • Insulinantistoffer i blodet

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Insulin. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 11.01.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Insulin, serum. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.