Hemoglobin

Definisjon

 • Hemoglobin (Hb) finnes som et rødt pigment inne i erytrocyttene og består av en proteindel (globin) og fire molekyler hem. Globindelen er bygget opp av to par polypeptidkjeder, som hver har et molekyl hem i en "lomme"
 • Hemgruppene er kompliserte ringformede molekyler. Sentralt har de et jernatom (Fe++), som binder oksygen reversibelt under oksygentransporten.
 • 97% av den totale hemoglobinmassen hos normale voksne er HbA, ca 2% er HbA2 og 1% er føtalt hemoglobin HbF
 • Det finnes forskjellige hemoglobintyper, både normalt forekommende og abnorme varianter. Hos normale voksne finnes1
  • 96-97% som HbA, hvor proteindelen (globinet) består av 2 α-kjeder og 2 β-kjeder (α2β2)
  • 2-3% som HbA2 med 2 α-kjeder og 2 δ-kjeder (α2δ2)
  • Under 1% som føtalt HbF med 2 α-kjeder og 2 γ-kjeder (α2γ2). Denne formen utgjør omkring 85% av hemoglobinet hos nyfødte, mens HbA og ganske små mengder HbA2 utgjør resten
 • Anemi defineres som hemoglobin under nedre referansegrense

Normalområde

Normalområde barn2
1-7 dager12,5-20 g/dL
8-14 dager11,9-15,7 g/dL
15-30 dager11,6-14,3 g/dL
31-60 dager10,2-13,7 g/dL
61-180 dager10,5-13,4 g/dL
0,5 år til < 2 år10,4-12,6 g/dL
2 år til < 12 år11,0-13,4 g/dL
Gutter /menn
> 12 år13,4-17,0 g/dL
Jenter /kvinner
> 12 år11,7-15,3 g/dL

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk og kontroll av anemi eller polycytemi
 • Kontroll av pågående blødning

Prøvetaking

 • EDTA-blod
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Kraftig muskelarbeide kan øke hemoglobin
 • Verdien er 5-10% lavere i liggende (hvilende) stilling, enn når man er oppegående. Det tar cirka 30 minutter til en ny likevekt innstiller seg etter et stillingsskifte3
 • Falskt for høy verdi kan måles ved uttalt hyperlipidemi eller meget høyt antall leukocytter
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 7%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 7% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Hemoglobin bør i de fleste kliniske sammenhenger fortolkes sammen med resultatene av målinger av de øvrige hematologiske kvantiteter, og typisk også sammen med resultatene av andre biokjemiske variabler (se nedenfor)

Lave verdier

 • Er per definisjon anemi
  • En nedsatt konsentrasjon av hemoglobin (erytrocytter) i blodet hos en normohydrert og normovolemisk person
 • Hyppigst på grunn av jernmangel (menstruasjon, tarmblødning, mangelfullt jerninntak)
 • Nest hyppigst er anemi sekundær til annen sykdom som kronisk inflammasjon, nyre- og leversvikt, alkoholisme, hypotyreose, leukemi og andre blodsykdommer
 • Blant innvandrere ses hyppig en genetisk betinget anemi, som enten skyldes nedsatt syntese av betaglobin-kjeder (beta-talassemi), alfaglobin-kjeder (alfa-talassemi) eller unormale hemoglobinvarianter. Men også blant innvandrere er jernmangel hyppigste årsak til anemi
 • Sjeldnere årsaker til anemi er hemolyse og kobalamin- og folat-mangel. Hos pasienter innlagt i sykehus er sekundær anemi meget vanlig
 • Hos gravide skjer en fysiologisk hemodilusjon som følge av økt intravasalt væskevolum, maksimal omkring 28. uke
  • 5-10% lavere Hb-verdier måles hos gravide

Høye verdier

 • Polycytemi, økt antall røde
  • Kan være polycytemia vera eller oftest sekundært til hypoksi (KOLS, hjertesvikt)
 • Dehydrering

Normale verdier

 • Vær oppmerksom på at det kan ta helt opptil 12 timer, før hemoglobin (og erytrocytter og hematokritt) faller etter en større, akutt blødning
 • Dehydrering kan maskere en (lett) anemi, og overhydrering kan maskere polycytemi

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Diagnostikk og behandling av anemi eller polycytemi

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Hæmoglobin I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 07.10.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Hemoglobin, blod. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
 2. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Hemoglobin, B. Sist oppdatert okt. 2014.
 3. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.