HbA1c

Definisjon

 • HbA1c brukes både til diagnostikk og monitorering av diabetes1
 • HbA1c (glykohemoglobin) er hemoglobin A med glukose stabilt bundet til en bestemt del av proteinet
 • Det skjer altså en ikke enzymatisk binding av glukose til hemoglobin A, som er det dominerende hemoglobinet i erytrocyttene
 • Prosentandelen glykohemoglobin er avhengig av glukosekonsentrasjonen i blod og erytrocyttenes levetid
 • HbA1c blir derfor et uttrykk for gjennomsnittlig blodglukose de siste 6-12 ukene før prøvetakingen2
 • En ny standard er etablert, den såkalte IFCC-standarden (International Federation of Clinical Chemistry)
 • Dette har medført at det nå er mulig å bruke HbA1c for å stille diabetesdiagnosen

Normalområde

 • Menn og kvinner: 4,0-6,0 %
 • Diabetes mellitus: HbA1c ≥ 6,5 %

Individuelle behandlingsmål

 • Nasjonale retningslinjer i Norge (2016)
  • HbA1c ≥6,5 % er diagnostisk kriterium for diabetes (unntatt ved svangerskap)
 • Behandlingsmål
  • For de fleste med diabetes type 1 og type 2: HbA1c omkring 7 %
  • Yngre og nydiagnostiserte pasienter som relativt lett når behandlingsmålet (målet er færre senkomplikasjoner): HbA1c omkring 6,5 %
  • HbA1c mellom 7 og 8 % (53 - 64 mmol/mol) kan være aktuelt for pasienter med:
   • Lang sykdomsvarighet
   • Betydelig komorbiditet (særlig ved moderat til alvorlig redusert nyrefunksjon)
   • Risiko for hypoglykemi
  • Hos personer på sykehjem og andre med betydelig reduserte leveutsikter, er målet er å unngå symptomatisk hyperglykemi: Det oppnås hos de fleste når blodsukkeret sjelden overstiger 12-14 mmol/l3

Andre retningslinjer

 • Verdier under 6,5%
  • Kan tilstrebes de første årene etter diagnosen, hvis det er gjennomførlig uten større risiko for hypoglykemi
  • Det ser ut til å være viktig for forebyggelsen av komplikasjoner på lang sikt
  • Er det generelle nivå som anbefales av European Association for the Study of Diabetes (EASD)
 • Verdier under 7,0%
  • Senere i forløpet kan en stram kontroll bli tiltakende vanskelig, og det må settes individuelle mål for behandlingen, hvor risikoen for hypoglykemi og det realistisk oppnåelige mål veies opp mot risikoen for mikrovaskulære komplikasjoner. (Det er vist at en økning i HbA1c med ett prosentpoeng øker risikoen for mikrovaskulære komplikasjoner med 30%4)
  • Er det generelle nivå som anbefales av American Diabetes Association (ADA), Diabetes UK og Dansk Endokrinologisk Selskab (DES)
 • Verdier under 7,5%
  • Hos pasienter med svingende glukose, tendens til hypoglykemi, lang varighet av diabetes og makrovaskulære komplikasjoner, herunder iskemisk hjertesykdom, frarådes aggressiv medikamentell behandling av hyperglykemien med flere legemidler
 • Verdier mellom 7,5 og 9,0%
  • Kan være akseptabelt hvis det primære behandlingsmålet er å oppnå symptomfrihet

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus
 • Hos gravide må HbA1c-verdiene fortolkes annerledes enn utenfor svangerskap, da verdiene faller med ca 0,5 % i løpet av 1. trimester5 
  • For å finne uoppdaget diabetes tilrådes HbA1c før uke 16 av svangerskapet hos gravide med risikofaktorer. Les mer i Diabetes i svangerskap
  • Etter uke 16 av svangerskapet er glukosebelastning foretrukne test

Prøvetaking

 • EDTA-blod
 • Prøven er holdbar i 3 døgn ved romtemperatur og opptil 1 uke ved 4 oC
 • Noklus undersøker nå (2013) om det er mulig å benytte pasientnære instrumenter også i diagnostikken ved å intensivere kvalitetskontrollen av HbA1c-analysen (for legekontor som ønsker dette merarbeidet)

Feilkilder

 • Ved kronisk hemolytisk anemi, etter større blodtap og ved andre tilstander med forkortet levetid av erytrocytter, kan det forekomme falskt lave verdier4
 • Falskt forhøyede verdier kan ses etter multiple blodtransfusjoner
 • Avhengig av målemetode kan det ses upålitelige verdier (falsk lave eller falsk høye) ved f. eks. kronisk nyresvikt med uremi, ved jernmangelanemi, ved hypertriglyseridemi, ved hyperbilirubinemi, ved behandling med C- og E-vitaminer og acetylsalicylsyre, og ved hemoglobinopatier med nedsatt mengde hemoglobintype A
 • Svangerskap
  • Verdiene faller med ca 0,5 % i løpet av 1. trimester5
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 11%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 11% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

Diagnostikk

 • HbA1c ≥ 6,5% er diagnostisk kriterium for diabetes mellitus
  • Dersom pasienten er symptomfri, og det ikke foreligger klinisk mistanke om diabetes, kreves 2 prøver over diagnostisk grense for å stille diagnosen

Oppfølging

 • Behandlingen må individualiseres (jfr. norske retningslinjer ovenfor), men stort sett gjelder:
 • Ved diabetes type 1:
  • Verdier omkring 7% tilstrebes 
  • Høyere verdier betyr at behandling bør intensiveres
 • Ved diabetes type 2:
  • Verdier omkring 7% tilstrebes 
  • Høyere verdier betyr at behandling bør intensiveres eller behandlingsmål revurderes

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Diabetes kontroll

Pasientinformasjon

 • Hva er HbA1c? 

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Helsedirektoratet 2016
 • Gerdes U, Kjeldsen HC. HbA1c. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 01.08.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. HbA1c, blod. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
 2. Reynolds TM, Stuart W, Smellie A, Twomey PJ. Glycated haemoglobin (HbA1C) monitoring. BMJ 2006; 333: 586-8. PubMed
 3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Oslo, Helsedirektoratet 2017. helsedirektoratet.no
 4. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus . N Engl J Med 1993; 329: 977-86. pmid:8366922 PubMed
 5. Nasjonal faglige retningslinje for svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet 2017.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.