Gamma-Glutamyltransferase (GT)

Definisjon

 • Konsentrasjonen av enzymet gamma-glutamyltransferase (GGT; gamma-GT; γ-GT; GT) i plasma, målt som enheter (units) av dets katalytiske aktivitet per liter (U/L)
 • GT er et enzym som katalyserer hydrolyse av peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider. Enzymet kan ha betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene1
 • GT er membranbundet, og finnes særlig i leveren (gallegangene), nyrer, pankreas og tynntarm, men f.eks. også i prostata og testikler
 • GT i plasma stammer helt overveiende fra leveren og det meste er bundet til lipoproteiner (især HDL)
 • Antiepileptika, barbiturater og alkohol medfører økt GT-aktivitet

Referanseområde

 • Metodeavhengige variasjoner fra laboratorium til laboratorium
 • Menn
  • < 40 år: 10–80 U/L
  • > 40 år: 15-115 U/L
 • Kvinner
  • < 40 år: 10–45 U/L
  • > 40 år: 10-75 U/L
 • Barn og unge
  • < 6 måneder: 10-130 U/L
  • 6 måneder til 18 år: 10-45 U/L
 • Personer av afrikansk opprinnelse har omtrent dobbelt så høye referanseverdier

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om leversykdom, særlig påvisning av kolestase
  • Rekvireres ofte sammen med ALAT, albumin, alkalisk fosfatase, bilirubin og INR
  • Utredning av årsaker til forhøyet alkalisk fosfatase: GT kan bidra til å skille mellom hepatiske og ikke-hepatiske årsaker (f.eks. bensykdom)
 • Vurdering av medikamentell leverskade
 • Mistanke om og kontroll av alkoholisk leverskade

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Hemolyse kan gi falske lave verdier
 • Vedvarende lett forhøyet GT uten påviselig årsak kan skyldes komplekser med antistoffer eller andre plasmaproteiner, såkalt ”makro-GT"
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 21%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 21% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

Verdier > 400 opptil mange tusen

 • Er forenlig med
  • kolestase, intra- eller ekstrahepatisk
  • kolangitt
  • kolecystitt
  • akutt og kronisk pankreatitt
  • pankreaskreft
 • Kan ses ved svær akutt toksisk hepatitt og alkoholisk betinget cirrose

Verdier 100-400 U/L

 • Er forenlig med
  • infeksiøs hepatitt
  • fettlever og/eller cirrhose
  • hepatocellulært karsinom
  • levermetastaser
  • diabetes med fettlever
  • alkohol- og legemiddelforgiftninger
  • enzyminduksjon av medikament eller alkohol
  • høyresidig hjertesvikt med leverstuvning
 • Behandling med en lang rekke farmaka, f.eks. tiazider, antidepressiva, benzodiazepiner, antityroide midler, antiepileptika, p-piller og diverse enzyminduserende legemidler kan medføre lett til moderat forhøyede verdier, uten at det er tale om toksiske leverpåvirkninger
 • Lett til moderat forhøyede verdier kan også ses ved nyresykdom, hyper­lipidemi, inflammatoriske tilstander, akutt leverstase (høyresidig hjertesvikt), akutt pankreatitt, hjerteinfarkt, diabetes mellitus (især ved kardiovaskulær sykdom), samt ved hjernetumorer og hjerneblødninger

Om GT og alkohol

 • Forhøyede verdier av GT er en god markør for et kronisk høyt alko­holforbruk (alkoholisme) men ikke for et midlertidig høyt forbruk
 • Stigning i GT vil kunne ses etter 1-2 ukers høyt forbruk. GT har en biologisk halveringstid på mellom 2 og 4 uker. Analy­sen er derfor velegnet til kontroll av alkoholikere, som f.eks. settes på be­hand­ling med antabus

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Dersom et alkoholmisbruk avsluttes, vil GT-nivået falle til ca halvparten i løpet av 2 uker

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Gamma-Glutamyltransferase (GGT). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 17.06.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. GT, serum. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2 udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.